Posts

Rapport publicerad den 5 maj 2021 09:00 CEST.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida
210505_Zaplox_Årsredovisning_2020.

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 26 maj 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige och dess lösningar har ingått i leveransen av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Sista dag för handel med BTU är tisdagen den 4 maj 2021 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive aktieägares VD-konto/depå den 10 maj 2021. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 förväntas vara under vecka 21/22 2021.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Zaplox företrädesemission. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Lund den 29 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 deltagare.

”Zaplox har haft ett mycket spännande och intensivt år med en ökad försäljning under Covid-19-pandemin. Vi är mycket nöjda med utfallet och är tacksamma för de anställdas visade förtroende för bolagets strategi framåt.” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,053 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,546 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023.

Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,8 procent beräknat på antal aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission av units beslutad av extra bolagsstämman den 8 mars 2021 (beaktat full teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1).

Lund den 27 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 maj 2021.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Röstformuläret finns på www.zaplox.com eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 25 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 25 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 18 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 238 357 632 (beaktat aktier under registrering hos Bolagsverket). Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och revisionsbolag.
 4. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 6. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets styrelse har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (punkt 4)
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jur kand Julia Ekerot eller, vid hennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda och/eller konsulter i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson, Håkan Morän och Svante Nilo Bengtsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Carson Booth väljs som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Jonas Edelswärd.

Carson Booth är för närvarande Chief Operating Officer för POS8 Limited och har mer än 30 års erfarenhet inom teknologilösningar för hotellnäringen och företagsledning. Dessförinnan har han bland annat varit Chief Executive Officer för SnapShot GmbH samt haft flera positioner inom Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc., inkluderande Global Vice President för Property Technology, General Manager för Starwood’s International Licensing Company och Vice President IT EMEA. Carson har en kandidatexamen i datavetenskap från University of Nevada Las Vegas.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Carl Fogelberg utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning (punkt 11)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att en valberedning skall utses inför årsstämman 2022 i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 40 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka fjorton (14) procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget (beaktat aktier under registrering hos Bolagsverket). Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

Övrigt
För giltigt beslut enligt punkten 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets kontor på IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats www.zaplox.com senast tre veckor före stämman och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com senast den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Zaplox kontor och på www.zaplox.com senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Zaplox AB (publ) har organisationsnummer 556816-4460 och säte i Lunds kommun.

Lund i april 2021

Zaplox AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Zaplox företrädesemission tecknad till cirka 117 %

Teckningsperioden i Zaplox AB:s (publ) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) avslutades den 31 mars 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 117 procent. Teckning med stöd av uniträtter motsvarade cirka 95 procent av erbjudna units. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka en (1) MSEK.

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 1. Genom Företrädesemissionen emitteras 119 178 816 units innehållandes 119 178 816 aktier och 119 178 816 teckningsoptioner serie TO 1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,24 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna högst kan uppgå till cirka 14,3 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 25 november – 9 december 2021. 

VD Even Frydenberg kommenterar utfallet
”Vi är mycket glada över utfallet i Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen blev övertecknad. Genom Företrädesemissionen har vi fått det kapital vi behöver för att kunna möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter som vi har kunnat se under Covid-19-pandemin. Nu fortsätter vi med fullt fokus på att genomföra våra planer för att nå målet om att Bolaget genererar ett positivt kassaflöde vid utgången av 2022, och jag välkomnar såväl befintliga som nya aktieägare på vår fortsatta resa.”

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 150 728,96 SEK från 7 150 728,96 SEK till 14 301 457,92 SEK och antalet aktier ökar med 119 178 816 aktier från 119 178 816 aktier till 238 357 632 aktier. För det fall även samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 59 589 408 till totalt 297 947 040 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 575 364,48 SEK till 17 876 822,40 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ZAPLOX BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16/17, 2021. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 15 mars 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Zaplox företrädesemission. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Lund den 7 April 2021

 

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se, Telefon: +46 11 32 30 732

Denna information
Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl 09.00.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Idag inleds teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Extra bolagsstämman i Zaplox godkände den 8 mars 2021 styrelsens beslut från den 28 januari 2021 om att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 119 178 816 units. Rätt att teckna units med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen den 15 mars 2021 var registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen uppgår till 0,24 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie, vilket innebär att Zaplox initialt tillförs cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Två (2) teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,24 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna högst kan uppgå till cirka 14,3 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner får ske under perioden 25 november – 9 december 2021.

Tidsplan för företrädesemissionen

 • Teckningsperiod: 17 mars – 31 mars 2021
 • Handel i uniträtter: 17 mars – 26 mars 2021
 • Handel i BTU: Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 mars 2021 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Sådan registrering beräknas ske vecka 16/17.
 • Utfallet av företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 7 april 2021.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 8 procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 28,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

EU-tillväxtprospekt
Fullständigt EU-tillväxtprospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Zaplox företrädesemission. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Lund den 17 mars 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Zaplox AB (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 28 januari 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 15 mars 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com) och Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (http://www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds kommer en teaser att sändas per post till Zaplox direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

 

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Extra bolagsstämma i Zaplox godkände den 8 mars 2021 styrelsens beslut från den 28 januari 2021 om att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 119 178 816 units.
 • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 15 mars 2021 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.
 • Teckningskursen uppgår till 0,24 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie, vilket innebär att Zaplox initialt tillförs cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 • Två (2) teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,24 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna högst kan uppgå till cirka 14,3 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner får ske under perioden 25 november – 9 december 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemission löper under perioden 17 mars 2021 – 31 mars 2021.
 • Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 – 26 mars 2021. Uniträtter som inte utnyttjas eller säljs blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har bland annat lämnats av Bolagets två största aktieägare, Marknadspotential AB och LMK Forward AB, om 7,2 MSEK respektive cirka 5,9 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, däribland en emissionsgaranti från Marknadspotential AB om 2,5 MSEK. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 28,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

 

Digital investerarträff
Zaplox VD Even Frydenberg kommer att delta vid Aktiedagen Stockholm tisdagen den 16 mars 2021 och presentera Bolaget klockan 10.30. Presentationen kommer efteråt att finnas tillgänglig på följande länk: https://zaplox.com/foretradesemission-2021/.

Lund den 15 mars 2021

 

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggör med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Idag, den 8 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

• Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 12 600 000 kronor och högst 50 400 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 210 000 000 och högst 840 000 000.

• Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 767 152,64 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

• Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 januari 2021 om företrädesemission av högst 119 178 816 units. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 150 728,96 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 575 364,48 kronor. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget högst cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i emissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 14,3 MSEK.

Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter ska tillkomma den som på avstämningsdagen den 15 mars 2021 är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,24 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 25 november – 9 december 2021.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

i. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

ii. i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

• Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023
Stämman beslutade om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av motsvarande antal nya aktier i bolaget, till följd varav bolaget aktiekapital kan komma att öka med högst 600 000 SEK. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillfaller verkställande direktören (högst 5 000 000 teckningsoptioner), ledande befattningshavare och nyckelpersoner (högst 600 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 3 500 000 teckningsoptioner) samt övriga anställda i koncernen (högst 200 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 1 500 000 teckningsoptioner). Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 8 april 2021 till och med den 14 april 2021.

För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade erlägga betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 7 april 2021. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 23 april 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023 till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 23 mars 2021 till och med den 7 april 2021. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.

• Mot bakgrund av risken för spridningen av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fullständig dokumentation kring extra bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Rapport publicerad 22 februari 2020

2020 ett rekordår för Zaplox försäljning – COVID-19 gav ökad efterfrågan

Fjärde kvartalet för koncernen (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 912 (468) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 538 (-9 672) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,11 (-0,24) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 255 (-8 221) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 5 322 (13 615) KSEK vid årets utgång.
 • Soliditeten uppgick till 51 (70) %.
 • Nya kontrakterade dörrar under fjärde kvartalet uppgick till 3 866 (717) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under fjärde kvartalet uppgick till 948 (0) st.

 Helårsperioden för koncernen (2020-01-01 till 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 696 (2 451) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 824 (-35 925) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 ( -0,90) SEK.
 • Nya kontrakterade dörrar under året uppgick till 9 160 (9380) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under året uppgick till 9 532 (518) st.
 • Antal kontrakterade dörrar totalt per 2020-12-31 uppgick till 34 887 (25 727) st.
 • Antal inkomstbringande dörrar totalt per 2020-12-31 uppgick till 12 872 (3 340) st.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD
Zaplox styrelse tillkännagav att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan, men är tillgänglig för bolaget under kvartalet. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som tillförordnad VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd som ny styrelseordförande. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD inleds.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2020

Zaplox levererar mobila nycklar till Seneca Gaming Corporation i USA
I partnerskapet med Agilysys tecknar Zaplox avtal för mobila nycklar med Seneca Gaming Corporation med start till Seneca Allegany Casino & Hotel med 413 rum och Seneca Niagara Resort & Casino med 604 rum i USA. Avtalet innefattar 1017 rum och innebär att Zaplox lösning integreras med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox och JOINGO levererar mobil gästresa i kasino app till Little River Casino i USA
Inom ramen av det nya partnerskapet med JOINGO tecknade Zaplox avtal med Little River Casino Resort i Michigan i november 2020. Avtalet gäller 292 rum, och Zaplox mobila gästresa integreras i JOINGOs välrenommerade kasino app. Lösningen togs i drift redan i januari 2021. Detta är partnersamarbetets första gemensamma kundavtal och för Little River Casino integreras Zaplox SDK med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox partnerskap med Agilysys växlar upp och flera nya kundavtal tecknas i USA
Zaplox tecknar avtal tillsammans med Agilysys för mobila nycklar till fem större hotell och kasinos; Choctaw Casino, Shooting Star Casino, Win-River Resort& Casino, Northern Quest Casino och PGA National Resort& Spa i USA. Initialt innefattar avtalen 794 rum, men med en potential för totalt ca 3280 rum då flera av hotellen som start implementerar mobila nycklar för ett mindre antal rum i ett pilotprojekt. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och dormakaba

Zaplox levererar mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort i USA
Zaplox och Agilysys ska leverera mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort, en AAA Four Diamond Resort, med 283 rum i Mount Pocono, Pennsylvania, USA. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox mobila gästresa nu i drift på La Cantera Resort & Spa i USA
Zaplox meddelar att bolagets mobila gästresa nu är i drift på La Cantera Resort& Spa i San Antonio, Texas, USA. La Cantera, som har 496 rum tecknade avtal med Zaplox i maj 2020 och kan nu välkomna sina gäster med mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i Zaplox Premium3 App. Zaplox gästresa är integrerad med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox mobila gästresa i drift på populära boutiquehotell i USA
Zaplox mobila gästresa är i drift på boutiquehotellen XV Beacon Hotel med 69 rum i Boston och Hotel Hugo med 112 rum i New York, USA. Hotellets gäster kan nu checka in och få en mobil nyckel direkt i hotellets egna app och behöver inte längre stå i kö i hotellreceptionen för att checka in eller hantera ett fysiskt nyckelkort. Kundavtalen tecknades i maj respektive juni, 2020 och Zaplox lösningar integreras här med flera av Zaplox partners, ASSA ABLOY Global Solution, SALTO Systems, ALICE Operations Platform och Oracle Opera PMS.

 Zaplox levererar mobil nyckel till Radisson Blu Mountain Resort i Trysil
Zaplox tecknade avtal med Radisson Blu Mountain Resort i Trysil för Zaplox mobila nyckel app, Premium1. Hotellet, med 369 rum, valde Zaplox för att erbjuda sina gäster en smidigare och effektivare incheckning med en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon. Hotellet har redan nu valt att uppgradera sin applösning från Premium1 till Premium3 för att kunna erbjuda även mobil in-och utcheckning tillsammans med mobila nycklar. Uppgraderingen planeras gå i drift under Q1.

Zaplox tecknar partneravtal med JOINGO och adderar mobil nyckel till ledande kasino app
Zaplox tecknar ett partneravtal med JOINGO, en ledande leverantör av mobilteknologi för spelindustrin. JOINGO, som levererar kasinolösningar främst i USA avser att integrera Zaplox SDK för mobil in- och utcheckning och mobil nyckel i deras kasino app. Partneravtalet öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox på kasinomarknaden och det nya avtalet inkluderar integration till hotell som har affärssystem från Oracle och Agilysys.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tillförordnad VD Even Frydenberg blir ordinarie VD för Zaplox AB
Zaplox styrelse utsåg Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even har sedan 2019 varit styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD.

Zaplox AB (publ) genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 28,6 MSEK
Zaplox styrelse kommunicerar den 28 januari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021, beslutet att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien TO 1 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021.

Övriga händelser efter periodens utgång

Mobil gästresa från Zaplox och Maestro välkomnar gäster på Myrtle Beach Seaside Resorts i USA
Partnerskapet med Northwind/Maestro PMS resulterar i ett avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts, South Carolina USA. Avtalet innebär att hotellkedjan, som består av 6 hotell med totalt 775 rum framöver kan erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med mobila nycklar. Zaplox app för mobila nycklar integreras med Maestro PMS WebPro lösning samt låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)
Styrelsen i Zaplox AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021.

Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden
Zaplox ska framöver leverera, tillsammans med Agilysys mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos med totalt 2 330 rum. Det är Turning Stone Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada, Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort& Casino i Arizona, och Eddys Tap Room Hotel i Colorado som alla valt Zaplox mobila nycklar för integration med Agilysys mobila gästresa.

VD HAR ORDET

2020 ett rekordår för Zaplox försäljning – COVID-19 gav ökad efterfrågan

Det fjärde kvartalet resulterade i en ökad efterfrågan på Zaplox kontaktfria mobila gästresa. Omsättningsmässigt har det andra, tredje och fjärde kvartalet 2020 varit de bästa i Zaplox historia. Våra lösningar svarar väl upp mot de ökade servicekrav som gästerna nu ställer på hotellen samt mot hotellens ökade behov av kostnadseffektivisering under och efter pandemins framfart. Zaplox 2020 innebar en ökning i antal kontrakterade dörrar i relation till 2019 med nära 36 % till 34 887 (25 727) dörrar samtidigt som antalet aktiva intäkts-givande dörrar ökade med 285 % och summerades till 12 872 (3 340) dörrar under samma tidsperiod. Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK vilket motsvarar en omsättnings-tillväxt (nettoomsättning) på + 54% jämfört med föregående år.

Mobila lösningar är här för att stanna

Idag efterfrågar gästerna inte bara en kontaktfri mobil lösning utan förväntar sig att hotellet erbjuder en digital möjlighet för in-och utcheckning. Redan före pandemin pågick digitaliseringen av hotellbranschen även om många ansåg att förändringen gick långsamt. Pandemin har aktualiserat hotellens digitala behov ytterligare. Hotellen ska förutom att bibehålla hög servicegrad med reducerad personal även möta gästernas nya digitala krav. Det är sannolikt att många hotell kommer fortsatt drivas med begränsad personalstyrka under hela 2021 och därför väljer att ta hjälp av tekniska lösningar för att undvika att höja driftskostnaderna för snabbt.

Det är också så att våra lösningar, utöver minskad smittspridning, resulterar i tydliga operativa kostnadsbesparingar. Receptionens höga toppbelastning morgon och kväll minskar då kontaktfri in- och utcheckning sker via hotellets app eller kiosk. Hotellen kan då reducera personalstyrkan eller omfördela personalen till att arbeta med mer inkomstbringande uppgifter.

Växande partnernätverk och nya produkter snabbar upp försäljningsprocessen
Vi har under 2020 tecknat fler nya kundavtal än någonsin och därmed också utökat vår installerade kundbas med över 160 procent. Zaplox partner-nätverk växer vilket samtidigt genererar nya försäljningsmöjligheter. Våra nuvarande partneravtal med hotellbranschens marknadsledande leverantörer representerar mer än 40 procent av den totala marknaden för affärssystem för hotell och över 70 procent av den totala marknaden för hotellås. Det är genom partnernätverket som vi har genererat flertalet av de nya kundavtalen under 2020 bl.a. genom partnersamarbeten med Agilysys, Northwind/Maestro PMS, JOINGO, dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

Under kvartalet lanserade vi även en ny mobil nyckelapp, Zaplox Premium1. En av fördelarna med den nya nyckelappen är att den ger hotellet möjlighet att snabbt lansera sin egen gästresa samt att det är en påbyggnadsbar första lösning. Den ger också ett enklare beslut för hotellet som har mobilanpassade lås på plats. Prisbilden är väsentligt lägre jämfört med en komplett gästresa som utöver låsintegration också inkluderar integration till affärssystem och andra hotellspecifika plattformar. Idag kan vi leverera Zaplox mobila nyckelapp på under 30 dagar och när hotellet därefter är redo att addera integration till sitt affärssystem (PMS) till appen kan deras befintliga app uppgraderas till en komplett gästresa (Premium 3). När den mobila nyckelappen är i drift genereras intäktsgivande dörrar för Zaplox samtidigt som den ser till att hotellet har rätt förutsättningar för nästa steg i hotellets app utveckling.

Kasinos i USA väljer Zaplox
Kasinomarknaden fortsätter att vara en stark marknad för oss. I samarbete med partners som Agilysys, JOINGO och Oracle Hospitality har vi tecknat många nya avtal under kvartalet. Ett exempel är Little River Casino som valt att addera mobil incheckning och mobila nycklar direkt i deras kasino app – en lösning som nu är drift.

Fördelarna är många när hotell- och kasinogästerna kan hantera både in- och utcheckning och nyckel till hotellrummet, i samma app som kasinolayout, spel, vinster och statistik. Gästerna kan också undvika att köa i incheckningskön, vilket är särskilt viktigt på kasinohotell. En snabb och effektiv in- och utcheckningsprocess ger gästen mer tid att spendera i kasinot, då den tid som spenderas i kasinot är lika med intäkter.

Oberoende hotell av samma intresse som hotellkedjor
Zaplox nuvarande tillväxtförväntningar är inte beroende av att vi tecknar avtal med stora hotellkedjor, men de är naturligtvis potentiella kunder, antingen genom direkt försäljning eller i samarbete med vårt partnernätverk. Även om vår abonnemangsmodell är attraktiv för hotellkedjor, vilka nu är starkt påverkade av COVID-19 pandemin och söker kostnadseffektiva lösningar att inkludera i deras befintliga miljö, så attraherar modellen även oberoende hotell som också behöver stöd av digitala lösningar.

Nya målsättningar fram till och med 2022
Vår affärsmodell och abonnemangsförfarande skapar långvariga relationer med våra kunder och det i sin tur innebär skalbara och förutsägbara intäkter för Zaplox. Baserat på marknadsdynamik, trender i efterfrågan och faser i installationer som Zaplox har upplevt under andra halvåret 2020 har vi som mål att öka antalet kontrakterade dörrar under året för att nå åtminstone 70 000 och vid utgången av 2022 åtminstone 150 000 dörrar. Vi planerar även att driftsätta ett större antal dörrar under 2021 och målet är åtminstone 40 000 aktiva dörrar vid utgången av 2021 samt över 95 000 aktiva dörrar vid utgången av 2022. Zaplox målsättning är att generera positivt kassaflöde under andra halvåret 2022.

Zaplox AB_Bokslutskommunike_Jan-Dec_2020

PM 210222 Zaplox AB Bokslutskommunike för jan-dec 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i bokslutskommunikén är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Styrelsen för Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag utsett Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even Frydenberg har sedan 2019 varit styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD då tidigare VD Magnus Friberg lämnade sin tjänst.  

”Sedan Magnus Friberg lämnade sin roll som VD i höstas har vi i styrelsen haft en strukturerad process för att utvärdera Bolagets behov framåt. Even har under sin tid som tillförordnad VD gjort ett mycket gott intryck på styrelsen, och vi är övertygande om att han är rätt person att leda det operativa arbetet på vår tillväxtresa. Styrelsen är därför mycket nöjda med att Even nu på permanent basis fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra Zaplox utveckling på lång och kort sikt.” säger Jonas Edelswärd

Even Frydenberg har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter. Even har haft flera seniora positioner hos Starwood Hotels & Resorts och Marriott International. Hans senaste roll var som COO Franchise and Operational Support Europe for Marriott International medan han tillika ansvarade för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriott förvärvade Starwood. Under 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019. Even har studerat internationell företagsekonomi, har en MBA från Stanford University och har tidigare arbetat som financial controller i USA.

”COVID-19-pandemin har medfört att Zaplox fått ett försäljningsgenombrott under 2020 och Bolaget befinner sig nu i ett mycket spännande läge. Under de senaste två kvartalen har jag, tillsammans med hela ledningen, arbetat intensivt för att genomföra förändringar och förbättringar inom koncernen, och jag ser fram emot att fortsätta driva det operativa arbetet mot målsättningen att Bolaget genererar positivt kassaflöde vid utgången av 2022”, säger Even Frydenberg, VD för Zaplox.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.