Posts

Rapport publicerad den 28 april 2022 17:00 CEST.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida; www.zaplox.com/investor/rapporter

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämman hålls som tidigare meddelats den 24 maj 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Zaplox AB:s (”Zaplox” eller ”Bolaget) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats per den 25 april 2022. Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av företrädesemissionen. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Zaplox 37,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån vilket främst säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling.

Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Zaplox med 17 170 069,14 SEK, genom emission av 286 167 819 aktier, och uppgår därefter till 34 340 138,28 SEK fördelat på 572 335 638 aktier.

Handel med BTA
Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ZAPLOX BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 18, 2022.

Tilldelning
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 7 april 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

Zaplox kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 37,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån. Genom Företrädesemissionen kommer Zaplox aktiekapital att öka med 17 170 069,14 kronor från 17 170 069,14 kronor till 34 340 138,28 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 286 167 819. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Zaplox totalt uppgå till 572 335 638.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 7 april 2022. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 29 april 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras omkring den 29 april 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-25 kl. 18.00 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl. 09.30 på Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 18 maj 2022, skriftligen på adress Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till ir@zaplox.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 16 maj 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 16 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.zaplox.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
 10. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 11. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 12. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 15. Val av styrelse och revisionsbolag.
 16. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning.
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 19. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, genom 200 000 kronor till styrelsens ordförande och vice ordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 12)

Valberedningen har föreslagit att Carson Booth, Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Svante Nilo Bengtsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Jonas Edelswärd omväljs till styrelseordförande och Even Frydenberg nyväljs till vice styrelseordförande.

Valberedningen har vidare föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Carl Fogelberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning (punkt 13)

Valberedningen har föreslagit att en valberedning skall utses inför årsstämman 2023 i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2022, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 600 000 och högst 50 400 000 kronor.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 210 000 000 och högst 840 000 000.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagetsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 100 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka fjorton (14) procent beräknat på antalet aktier i bolaget efter pågående företrädesemission. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital, för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att möjliggöra förvärv.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.zaplox.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Zaplox AB (publ) har organisationsnummer 556816-4460 och säte i Lunds kommun.

 

Lund i april 2022

Zaplox AB (publ)

Styrelsen

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

 

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 14 mars 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 7 april 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.zaplox.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Investerarpresentationer

Med anledning av förestående Företrädesemission kommer Even Frydenberg, f.d. VD och numera styrelseledamot på Zaplox samt Tess Mattisson, VD på Zaplox, hålla en bolagspresentation den 12 april 2022 kl. 10:00 respektive den 21 april 2022 kl. 16:00.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Zaplox erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 april 2022
 • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • Teckningskursen är 0,13 SEK per aktie
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 11 – 20 april 2022
 • Teckningsperioden löper under perioden 11 – 25 april 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga samt externa parter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 37,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån från Bolagets två största ägare.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 1 april 2022 om en riktad emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson.

”Det är glädjande att Tess Mattisson valt att teckna optioner och därigenom visar sitt engagemang och tilltro till bolagets affärsmodell.” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,03 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,36 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025.
Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.
Lund den 6 april 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com
Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

Idag, den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 mars 2022 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av högst 286 167 819 aktier enligt följande villkor:

 • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.
 • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 april 2022.
 • Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Betalning skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,13 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 37 201 816,47 kronor (före emissionskostnader).
 • Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 • Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Stämman beslutade om emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 351 000 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor skall gälla.

 • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets nytillträdande VD Tess Mattisson.
 • Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 1 april 2022 till och med den 5 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
 • För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade erlägga betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderings-modell per den 31 mars 2022. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 11 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 18 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.
 • Styrelsen beslutar om tilldelning.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 • Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets nytillträdande VD skall erbjudas möjlighet att ta del av en eventuell värdetillväxt i bolagets aktie vilket förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och en fortsatt företagslojalitet under kommande år. Detta anser styrelsen ligger i samtliga aktieägares intressen.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 5 850 000, vilket motsvarar cirka 2 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.
 • Villkoren för teckningsoptionerna ska, med anledning av styrelsens beslut om företrädes-emissionen förutsatt av bolagsstämmans godkännande enligt dagordningspunkt 6, omräknas i enlighet med § 8 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 • Optionsprogrammet innebär inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet.
 • Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Mot bakgrund av risken för spridningen av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fullständig dokumentation kring extra bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 

 

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, resorts och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat två nya avtal i Nordamerika gällande 3 961 rum inom ramen av partnerskapet med Joingo för leverans av en mobil gästresa med in- och utcheckning samt mobila nycklar. Avtalen gäller Foxwoods Resort Casino i Connecticut, USA med 2 061 rum och femstjärniga Ocean Casino Resort i Atlantic City USA med 1 900 rum och innebär att Joingos välrenommerade kasino app i integration med Zaplox SDK kan erbjuda hotell- och kasinogäster en komplett mobil gästupplevelse.

Partnerskapet mellan Zaplox och Joingo, en av den amerikanska kasinobranschens ledande app leverantörer, startade hösten 2020 och har resulterat i flera gemensamma kunder på den amerikanska marknaden. Det framgångsrika samarbetet innebär att Joingo integrerar Zaplox SDK i deras kasino app och kan då erbjuda sina hotell, resorts och kasino kunder möjligheten att låta sina gäster hantera in- och utcheckning och erhålla en mobil nyckel direkt i kasinots egen app.

Nu väljer två av Nordamerikas största kasinos mobil in-och utcheckning samt mobila nycklar från Zaplox. Foxwoods Resort Casino i Mashantucket, Connecticut som har totalt 3 652 rum tecknar för 2 061 av deras rum som redan har mobilanpassade lås och Ocean Casino Resort AC i Atlantic City, USA tecknar avtal för deras 1 400 rum samt för de ytterligare 500 rum som är under byggnation. Kombinationen av Zaplox och Joingos lösningar är ett starkt och konkurrenskraftig erbjudande som gör att kasinooperatören kan samla både sin kasinoverksamhet och hotellets gästflöde i deras egen varumärkesprofilerade app. Gäster behöver inte längre stå i kö för att checka in, för att registrera sig som kasinogäst, för att spela, eller erhålla sina vinster utan kan enkelt hantera allt i kasinots app. Hotellet kan dessutom dra nytta av en smidigare nyckelhantering då gästens rumsnyckel finns tillgänglig digitalt i appen direkt efter incheckning och enkelt kan delas digitalt med medresenärer i samma reservation.

”För alla kasinooperatörer är det viktigt att maximera tiden som gästerna spenderar i kasinot. Om ett hotell kan frigöra 20 minuters väntande i lobbyn för varje enskild besökare blir det sammanlagda resultatet betydande både vad gäller ökade intäktsströmmar men även vad gäller personalresurser och tid. Kombinationen av Zaplox och Joingos lösningar ses på kasinomarknaden som en attraktiv och konkurrenskraftig matchning vilket många av våra kasinokunder vittnar om. Vi ser mycket positivt på de framtida tillväxtmöjligheter partnerskapet med Joingo har och vi är stolta över att ytterligare två ledande kasino resorts väljer Zaplox – vi ser fram emot att leverera en smidig och användarvänlig mobil gästresa till både Foxwoods Resort Casino och Ocean Casino Resort AC”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Foxwoods Resort Casino
Foxwoods, öppnades 1992, ägs och drivs av Mashantucket Pequot Tribal Nation. Foxwoods Resort Casino är en stor destinationsresort och ett av Nordamerikas största hotellkasino med totalt 3 652 rum, fördelat på flera hotell, och villor; Grand Pequot Tower, Great Cedar Hotel, The Fox Tower, TwoTrees Inn, The Villas at Foxwoods. Foxwoods Resort Casino erbjuder gästerna en förstklassig resort upplevelse genom sina sex kasinon, AAA Four-Diamond-hotell, restauranger, lyxiga spa; golfbanor, teaters, Tanger Outlet Mall, konferensfaciliteter och onlinekasinospel på FoxwoodsONLINE.com. www.foxwoods.com

Om Ocean Casino Resort
Femstjärniga Ocean Casino Resort ligger vid den världsberömda strandpromenaden Atlantic City Boardwalk i Atlanta City, New Jersey USA. Hotellet, som bland annat erbjuder 12 500 m2 spelunderhållning, 1 400 rum, 4 exklusiva restauranger och en egen konsertlokal har erhållit flertalet utmärkelser, däribland ”Bästa Kasino 2021” av Philadelphia Magazine. Ocean Casino Resort adderar för närvarande ytterligare ca 500 rum i en tillbyggnad fördelat på 12 våningar. www.theoceanac.com

Om Joingo
Joingo är ett ledande mobilteknikföretag baserat i Las Vegas som ägs av Sightline Payments, Las Vegas, Nevada, USA. Joingos patenterade teknik riktar sig till spelarnas smartphones och surfplattor med hjälp av det senaste inom mobilapplikationer, platsbaserad marknadsföring, gamification med mera. Joingo tillgängliggör möjligheten för andra leverantörer på kasinomarknaden att nå mobilanvändare med mycket personliga och interaktiva mobil marknadsförings-kampanjer som ger ökad räckvidd, lojalitet och intäkter. www.joingo.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022, kl.12.00

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

 

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org.nr 556816-4460, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2022, och
 • dels senast torsdagen den 31 mars 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.zaplox.com, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 31 mars 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.zaplox.com.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 14 mars 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Thorbjörn Wennerholm utses till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2– Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster

Punkt 3 – Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår Axel Siesjö eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 14 mars 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Den 14 mars 2022 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.
Styrelsen i Bolaget beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av högst 286 167 819 enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 april 2022.

4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Betalning skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,13 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 37 201 816,47 kronor (före emissionskostnader).
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 351 000 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor skall gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets nytillträdande VD Tess Mattisson.

2. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 1 april 2022 till och med den 5 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

3. För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade erlägga betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 31 mars 2022. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 11 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 18 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.

5. Styrelsen beslutar om tilldelning.

6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

7. Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets nytillträdande VD skall erbjudas möjlighet att ta del av en eventuell värdetillväxt i bolagets aktie vilket förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och en fortsatt företagslojalitet under kommande år. Detta anser styrelsen ligger i samtliga aktieägares intressen.

8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 5 850 000, vilket motsvarar cirka 2 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

9. I övrigt gäller sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

10. Villkoren för teckningsoptionerna ska, med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission förutsatt av bolagsstämmans godkännande enligt dagordningspunkt 6, omräknas i enlighet med § 8 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

11. Optionsprogrammet innebär inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet.

12. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.zaplox.com och på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på Bolagets webbplats, www.zaplox.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________
Lund i mars 2022
Zaplox AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app- ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilka säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv
Zaplox erbjuder en mjukvaruplattform för en digital och mobil gästresa primärt på den europeiska och den nordamerikanska hotellmarknaden samt i mellanöstern. Med Zaplox lösning erhåller hotellgästen en gästresa med digital eller mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning, erbjudanden och gästkommunikation i en hotellanpassad (white label) app eller kiosk.

Efterfrågan på kontaktfri in- och utcheckning har fortsatt öka under det senaste året. Under 2021 signerade Zaplox 70 nya avtal, vilket resulterade i över 13 000 nya kontrakterade dörrar. För att finansiera fortsatt drift av Bolaget samt möjliggöra för Bolaget att ta vara på den ökade efterfrågan och försäljningstakten genomförs förestående företrädesemission. Nettolikviden om 21,1 MSEK, efter emissionskostnader om 4,1 MSEK och kvittning av lån från huvudägarna Marknadspotential AB och LMK Forward AB uppgående till 12,0 MSEK, planeras att användas för följande ändamål:

• utökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser inkluderande stärkt direktförsäljningsstöd och marknadsföringsaktiviteter med partnernätverk (30%)
• förstärkning av utvecklings- och eftermarknadsservice resurser i syfte att expandera och generera en hög volym av installationer och intäktsgenererande dörrar (30%)
• addera ny funktionalitet genom att utöka partnernätverket via produktutvecklande integrationer (20%)
• kontinuerlig produktutveckling med fokus på ökad säkerhet och leveranskvalitet (20%)

Sammanfattning
• Styrelsen i Zaplox har beslutat att genomföra en kapitalisering om cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen 7 april 2022.

• Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 7 april berättigar till en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

• Teckningskursen för en aktie är 0,13 SEK.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 11 april till och med 25 april 2022.

• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring 2022-04-01.

• Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
1 april 2022                               Extra bolagsstämma
5 april 2022                              Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
6 april 2022                              Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
7 april 2022                              Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
7 april 2022                              Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
11 april – 20 april 2022          Handel i teckningsrätter
11 april – 25 april 2022          Teckningsperiod
29 april 2022                           Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 7 april 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,13 SEK per aktie. I den utsträckning aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Zaplox.

Teckning av aktier sker under perioden från och med den 11 april till och med den 25 april 2022. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 17 170 069,14 SEK, från 17 170 069,14 SEK till 34 340 138,28 SEK, genom utgivande av högst 286 167 819 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 286 167 819 till högst 572 335 638 aktier. Utspädningseffekten uppgår till cirka 50 procent vid fulltecknad emission.

Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare och uppgår till 41 procent av emissionen. Resterande 59 procent av emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden. För garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om tio (10) procent på garanterat belopp. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses offentliggöras den 7 april 2022.

Godkännande vid extra bolagsstämma
I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extrastämma, vilken planeras att hållas den 1 april 2022. Kallelse till extra extrastämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-14 19.01 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Zaplox kommer att offentliggöra omkring den 7 april 2022. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.