Aktieinformation

Ägarstruktur

Förteckning över de 10 största aktieägarna per den 31 december 2023:

Aktieägare Antal aktier Andel %
Marknadspotential AB 4 590 000 28,01%
SEB Life International Assurance 1 153 386 7,04%
Avanza Pension 978 120 5,97%
Örjan Johansson 528 744 3,23%
Tibia Konsult AB 500 000 3,05%
Yalla U2 AB 410 000 2,50%
Six SIS AG, W8IMY 377 218 2,30%
Gryningskust Holding AB 335 511 2,05%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 327 000 2,00%
Tedde Jeansson 315 001 1,92%
Övriga 6 873 906 41,94%
Totalt 16 388 886 100%

 

Insyn

Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.

Aktieinformation

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamnet ZAPLOX. Aktiekapitalet uppgår till 3 654 721,578 SEK och är fördelat på 16 388 886 aktier.

Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

 

Aktiekapitalets utveckling:

 

ÅR

HÄNDELSE

PRIS
PER
AKTIE (SEK)

KVOTVÄRDE

ÖKNING AV ANTALET AKTIER

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL

TOTALT ANTAL AKTIER

TOTALT AKTIEKAPITAL

2010 Bolagsbildning 100,00 100,00 500 50 000,00 500 50 000,00
2012 Nyemission 160,00 100,00 312 31 200,00 812 81 200,00
2012 Nyemission 196,85 100,00 254 25 400,00 1 066 106 600,00
2013 Split 100:1 1,00 105 534 0,00 106 600 106 600,00
2014 Nyemission 75,00 1,00 220 672 220 672,00 327 272 327 272,00
2014 Nyemission 137,00 1,00 201 350 201 350,00 528 622 528 622,00
2015 Nyemission 140,00 1,00 107 142 107 142,00 635 764 635 764,00
2016 Nyemission 1,00 1,00 15 000 000 15 000 000,00 15 635 764 15 635 764,00
2016 Minskning AK 0,20 0 −12 508 611,20 15 635 764 3 127 152,80
2017 Nyemission 5,50 0,20 8 200 000 1 640 000,00 23 835 764 4 767 152,80
2018 Nyemission 3,00 0,20 15 890 508 3 178 101,60 39 726 272 7 945 254,40
2020 Minskning AK 0,10 0 −3 972 627,20 39 726 272 3 972 627,20
2020 Nyemission 0,25 0,10 79 452 544 7 945 254,40 119 178 816 11 917 881,60
2021 Minskning AK 0,06 0 −4 767 152,64 119 178 816 7 150 728,96
2021 Nyemission 0,24 0,06 119 178 816,00 7 150 728,96 238 357 632 14 301 457,92
2021 Aktieteckning TO 0,24 0,06 47 810 187,00 2 868 611,22 286 167 819 17 170 069,14
2022 Nyemission 0,13 0,06 286 167 819 17 170 069,14 572 335 638 34 340 138,28
2022 Minskning AK 0,006 0 −30 906 124,452 572 335 638 3 434 013,828
2023 Nyemission 0,02 0,006 994 864 944 5 969 189,664 1 567 200 582 9 403 203,492
2023 Nyemission 0,02 0,006 71 475 000 428 850,000 1 638 675 582 9 832 053,492
2023 Utjämningsemission 0,006 0,006 213 018 1 278,108 1 638 888 600 9 833 331,600
2023 Sammanläggning 1:100 0,600 -1 622 499 714 0,000 16 388 886 9 833 331,6
2023 Minskning AK 0,223 0 -6 178 610,022 16 388 886 3 654 721,578