Aktieinformation

Ägarstruktur

Förteckning över de 10 största aktieägarna per den 28 mars 2024:

Aktieägare Antal aktier Andel %
Marknadspotential AB 9 592 749 32,40%
SEB Life International Assurance 2 362 643 7,98%
Avanza Pension 1 194 964 4,04%
Örjan Johansson, privat och genom bolag 1 193 586 4,03%
Tibia Konsult AB 875 000 2,96%
Tedde Jeansson 871 879 2,94%
Yalla U2 AB 717 500 2,42%
Six SIS AG, W8IMY 659 911 2,23%
Nordnet pensionsförsäkring AB 647 169 2,19%
Gryningskust Holding AB 587 142 1,98%
Övriga
10 908 243 36,84%
Totalt 29 610 786 100%

Insyn

Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.

Aktieinformation

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamnet ZAPLOX. Aktiekapitalet uppgår till 3 654 721,578 SEK och är fördelat på 16 388 886 aktier.

Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

 

Aktiekapitalets utveckling:

 

ÅR
HÄNDELSE
PRIS PER
AKTIE (SEK)
KVOTVÄRDE
ÖKNING AV ANTALET AKTIER
FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL
TOTALT ANTAL AKTIER
TOTALT AKTIEKAPITAL
2010 Bolagsbildning 100,00 100,00 500 50 000,00 500 50 000,00
2012 Nyemission 160,00 100,00 312 31 200,00 812 81 200,00
2012 Nyemission 196,85 100,00 254 25 400,00 1 066 106 600,00
2013 Split 100:1 1,00 105 534 0,00 106 600 106 600,00
2014 Nyemission 75,00 1,00 220 672 220 672,00 327 272 327 272,00
2014 Nyemission 137,00 1,00 201 350 201 350,00 528 622 528 622,00
2015 Nyemission 140,00 1,00 107 142 107 142,00 635 764 635 764,00
2016 Nyemission 1,00 1,00 15 000 000 15 000 000,00 15 635 764 15 635 764,00
2016 Minskning AK 0,20 0 −12 508 611,20 15 635 764 3 127 152,80
2017 Nyemission 5,50 0,20 8 200 000 1 640 000,00 23 835 764 4 767 152,80
2018 Nyemission 3,00 0,20 15 890 508 3 178 101,60 39 726 272 7 945 254,40
2020 Minskning AK 0,10 0 −3 972 627,20 39 726 272 3 972 627,20
2020 Nyemission 0,25 0,10 79 452 544 7 945 254,40 119 178 816 11 917 881,60
2021 Minskning AK 0,06 0 −4 767 152,64 119 178 816 7 150 728,96
2021 Nyemission 0,24 0,06 119 178 816,00 7 150 728,96 238 357 632 14 301 457,92
2021 Aktieteckning TO 0,24 0,06 47 810 187,00 2 868 611,22 286 167 819 17 170 069,14
2022 Nyemission 0,13 0,06 286 167 819 17 170 069,14 572 335 638 34 340 138,28
2022 Minskning AK 0,006 0 −30 906 124,452 572 335 638 3 434 013,828
2023 Nyemission 0,02 0,006 994 864 944 5 969 189,664 1 567 200 582 9 403 203,492
2023 Nyemission 0,02 0,006 71 475 000 428 850,000 1 638 675 582 9 832 053,492
2023 Utjämningsemission 0,006 0,006 213 018 1 278,108 1 638 888 600 9 833 331,600
2023 Sammanläggning 1:100 0,600 -1 622 499 714 0,000 16 388 886 9 833 331,6
2023 Minskning AK 0,223 0 -6 178 610,022 16 388 886 3 654 721,578