Posts

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, resorts och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat två nya avtal i Nordamerika gällande 3 961 rum inom ramen av partnerskapet med Joingo för leverans av en mobil gästresa med in- och utcheckning samt mobila nycklar. Avtalen gäller Foxwoods Resort Casino i Connecticut, USA med 2 061 rum och femstjärniga Ocean Casino Resort i Atlantic City USA med 1 900 rum och innebär att Joingos välrenommerade kasino app i integration med Zaplox SDK kan erbjuda hotell- och kasinogäster en komplett mobil gästupplevelse.

Partnerskapet mellan Zaplox och Joingo, en av den amerikanska kasinobranschens ledande app leverantörer, startade hösten 2020 och har resulterat i flera gemensamma kunder på den amerikanska marknaden. Det framgångsrika samarbetet innebär att Joingo integrerar Zaplox SDK i deras kasino app och kan då erbjuda sina hotell, resorts och kasino kunder möjligheten att låta sina gäster hantera in- och utcheckning och erhålla en mobil nyckel direkt i kasinots egen app.

Nu väljer två av Nordamerikas största kasinos mobil in-och utcheckning samt mobila nycklar från Zaplox. Foxwoods Resort Casino i Mashantucket, Connecticut som har totalt 3 652 rum tecknar för 2 061 av deras rum som redan har mobilanpassade lås och Ocean Casino Resort AC i Atlantic City, USA tecknar avtal för deras 1 400 rum samt för de ytterligare 500 rum som är under byggnation. Kombinationen av Zaplox och Joingos lösningar är ett starkt och konkurrenskraftig erbjudande som gör att kasinooperatören kan samla både sin kasinoverksamhet och hotellets gästflöde i deras egen varumärkesprofilerade app. Gäster behöver inte längre stå i kö för att checka in, för att registrera sig som kasinogäst, för att spela, eller erhålla sina vinster utan kan enkelt hantera allt i kasinots app. Hotellet kan dessutom dra nytta av en smidigare nyckelhantering då gästens rumsnyckel finns tillgänglig digitalt i appen direkt efter incheckning och enkelt kan delas digitalt med medresenärer i samma reservation.

”För alla kasinooperatörer är det viktigt att maximera tiden som gästerna spenderar i kasinot. Om ett hotell kan frigöra 20 minuters väntande i lobbyn för varje enskild besökare blir det sammanlagda resultatet betydande både vad gäller ökade intäktsströmmar men även vad gäller personalresurser och tid. Kombinationen av Zaplox och Joingos lösningar ses på kasinomarknaden som en attraktiv och konkurrenskraftig matchning vilket många av våra kasinokunder vittnar om. Vi ser mycket positivt på de framtida tillväxtmöjligheter partnerskapet med Joingo har och vi är stolta över att ytterligare två ledande kasino resorts väljer Zaplox – vi ser fram emot att leverera en smidig och användarvänlig mobil gästresa till både Foxwoods Resort Casino och Ocean Casino Resort AC”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Foxwoods Resort Casino
Foxwoods, öppnades 1992, ägs och drivs av Mashantucket Pequot Tribal Nation. Foxwoods Resort Casino är en stor destinationsresort och ett av Nordamerikas största hotellkasino med totalt 3 652 rum, fördelat på flera hotell, och villor; Grand Pequot Tower, Great Cedar Hotel, The Fox Tower, TwoTrees Inn, The Villas at Foxwoods. Foxwoods Resort Casino erbjuder gästerna en förstklassig resort upplevelse genom sina sex kasinon, AAA Four-Diamond-hotell, restauranger, lyxiga spa; golfbanor, teaters, Tanger Outlet Mall, konferensfaciliteter och onlinekasinospel på FoxwoodsONLINE.com. www.foxwoods.com

Om Ocean Casino Resort
Femstjärniga Ocean Casino Resort ligger vid den världsberömda strandpromenaden Atlantic City Boardwalk i Atlanta City, New Jersey USA. Hotellet, som bland annat erbjuder 12 500 m2 spelunderhållning, 1 400 rum, 4 exklusiva restauranger och en egen konsertlokal har erhållit flertalet utmärkelser, däribland ”Bästa Kasino 2021” av Philadelphia Magazine. Ocean Casino Resort adderar för närvarande ytterligare ca 500 rum i en tillbyggnad fördelat på 12 våningar. www.theoceanac.com

Om Joingo
Joingo är ett ledande mobilteknikföretag baserat i Las Vegas som ägs av Sightline Payments, Las Vegas, Nevada, USA. Joingos patenterade teknik riktar sig till spelarnas smartphones och surfplattor med hjälp av det senaste inom mobilapplikationer, platsbaserad marknadsföring, gamification med mera. Joingo tillgängliggör möjligheten för andra leverantörer på kasinomarknaden att nå mobilanvändare med mycket personliga och interaktiva mobil marknadsförings-kampanjer som ger ökad räckvidd, lojalitet och intäkter. www.joingo.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022, kl.12.00

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

 

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org.nr 556816-4460, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2022, och
 • dels senast torsdagen den 31 mars 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.zaplox.com, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 31 mars 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.zaplox.com.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 14 mars 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Thorbjörn Wennerholm utses till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2– Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster

Punkt 3 – Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår Axel Siesjö eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 14 mars 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Den 14 mars 2022 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.
Styrelsen i Bolaget beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av högst 286 167 819 enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 april 2022.

4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Betalning skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,13 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 37 201 816,47 kronor (före emissionskostnader).
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 351 000 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor skall gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets nytillträdande VD Tess Mattisson.

2. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 1 april 2022 till och med den 5 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

3. För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade erlägga betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 31 mars 2022. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 11 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 18 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.

5. Styrelsen beslutar om tilldelning.

6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

7. Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets nytillträdande VD skall erbjudas möjlighet att ta del av en eventuell värdetillväxt i bolagets aktie vilket förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och en fortsatt företagslojalitet under kommande år. Detta anser styrelsen ligger i samtliga aktieägares intressen.

8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 5 850 000, vilket motsvarar cirka 2 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

9. I övrigt gäller sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

10. Villkoren för teckningsoptionerna ska, med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission förutsatt av bolagsstämmans godkännande enligt dagordningspunkt 6, omräknas i enlighet med § 8 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

11. Optionsprogrammet innebär inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet.

12. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.zaplox.com och på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på Bolagets webbplats, www.zaplox.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________
Lund i mars 2022
Zaplox AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app- ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilka säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv
Zaplox erbjuder en mjukvaruplattform för en digital och mobil gästresa primärt på den europeiska och den nordamerikanska hotellmarknaden samt i mellanöstern. Med Zaplox lösning erhåller hotellgästen en gästresa med digital eller mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning, erbjudanden och gästkommunikation i en hotellanpassad (white label) app eller kiosk.

Efterfrågan på kontaktfri in- och utcheckning har fortsatt öka under det senaste året. Under 2021 signerade Zaplox 70 nya avtal, vilket resulterade i över 13 000 nya kontrakterade dörrar. För att finansiera fortsatt drift av Bolaget samt möjliggöra för Bolaget att ta vara på den ökade efterfrågan och försäljningstakten genomförs förestående företrädesemission. Nettolikviden om 21,1 MSEK, efter emissionskostnader om 4,1 MSEK och kvittning av lån från huvudägarna Marknadspotential AB och LMK Forward AB uppgående till 12,0 MSEK, planeras att användas för följande ändamål:

• utökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser inkluderande stärkt direktförsäljningsstöd och marknadsföringsaktiviteter med partnernätverk (30%)
• förstärkning av utvecklings- och eftermarknadsservice resurser i syfte att expandera och generera en hög volym av installationer och intäktsgenererande dörrar (30%)
• addera ny funktionalitet genom att utöka partnernätverket via produktutvecklande integrationer (20%)
• kontinuerlig produktutveckling med fokus på ökad säkerhet och leveranskvalitet (20%)

Sammanfattning
• Styrelsen i Zaplox har beslutat att genomföra en kapitalisering om cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen 7 april 2022.

• Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 7 april berättigar till en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

• Teckningskursen för en aktie är 0,13 SEK.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 11 april till och med 25 april 2022.

• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring 2022-04-01.

• Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
1 april 2022                               Extra bolagsstämma
5 april 2022                              Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
6 april 2022                              Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
7 april 2022                              Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
7 april 2022                              Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
11 april – 20 april 2022          Handel i teckningsrätter
11 april – 25 april 2022          Teckningsperiod
29 april 2022                           Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 7 april 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,13 SEK per aktie. I den utsträckning aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Zaplox.

Teckning av aktier sker under perioden från och med den 11 april till och med den 25 april 2022. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 17 170 069,14 SEK, från 17 170 069,14 SEK till 34 340 138,28 SEK, genom utgivande av högst 286 167 819 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 286 167 819 till högst 572 335 638 aktier. Utspädningseffekten uppgår till cirka 50 procent vid fulltecknad emission.

Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare och uppgår till 41 procent av emissionen. Resterande 59 procent av emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden. För garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om tio (10) procent på garanterat belopp. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses offentliggöras den 7 april 2022.

Godkännande vid extra bolagsstämma
I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extrastämma, vilken planeras att hållas den 1 april 2022. Kallelse till extra extrastämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-14 19.01 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Zaplox kommer att offentliggöra omkring den 7 april 2022. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Intäktsgenererande dörrar ökar men återkommande restriktioner påverkar leveranstiderna

Fjärde kvartalet för koncernen (2021-10-01 till 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 669 (912) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 851 (-8 538) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,04 (-0,11) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 435 (-6 255) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 21 762 (5 322) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 67 (51) %.

Helårsperioden för koncernen (2021-01-01 till 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 989 (3 696) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -38 482 (-26 824) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,34) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Ackumulativ tillväxt av kontrakterade och intäktsgenererande dörrar (2019 – 2021)

Hämta rapporten här:

Zaplox_Delarsrapport_Q4_2021.pdf

 

Fjärde kvartalet i korthet

Zaplox och Best Western Hotel Group Scandinavia tecknar samarbetsavtal och erbjuder digital gästresa till medlemshotell

Best Western Hotel Group Scandinavia (BWH) som är ett ledande, globalt hotellnätverk tecknar samarbetsavtal med Zaplox för att erbjuda deras 160 medlemshotell med totalt cirka 15 000 rum en digital/mobil gästresa från Zaplox. Samarbetsavtalet är treårigt och ger medlemmarna möjlighet att snabbt och enkelt lansera sin egen gästresa med hjälp av Zaplox lösningar och beprövade integrationer till marknadsledande hotellås, och Property Management System (PMS). BWH Hotel Group är ett ledande, globalt hotellnätverk där gruppens medlemmar representerar flertalet hotellsegment från berömda lyxhotell, exklusiva och unika boutiquehotell, till prisvärda mindre hotell med komfort – alla designade för en personlig upplevelse. BWH Hotel Group, som är en franchise- organisation fungerar som en paraplyorganisation över gruppens 17 varumärken som bildar ett globalt nätverk med cirka 4 700 hotell utspridda över olika hotellsegment i fler än 100 länder.

ARP Hansen Hotel Group utökar samarbetet med Zaplox och tecknar avtal för Wakeup hotel i Aarhus

Arp Hansen Hotel Group, som är en av Danmarks största hotellkedjor med 13 hotell och två hostels med totalt över 5 000 rum, utökar sitt samarbete med Zaplox och tecknar ett nytt avtal för både Zaplox mobila gästapp Premium 3 och självbetjäningskiosk för Wakeup Aarhus i Danmark. Det nya avtalet, som innefattar 315 rum markerar Zaplox sjätte installation med Danmarks marknadsledande hotellgrupp. Nya Next House Copenhagen, med 1 650 bäddar, samt Steel House Copenhagen, Wakeup Bernstorffsgade, Wakeup Borgergade och Wakeup Carsten Niebuhrs Gade med totalt cirka 1 900 rum är sedan tidigare i drift med Zaplox kiosk och app.

Stor efterfrågan på Zaplox samtliga lösningar – nya kundavtal i Europa och Nordamerika

Trots kvarstående restriktioner och en hektisk sommarsäsong för många hotell, tecknade Zaplox flera nya kundavtal på både den europeiska och nordamerikanska marknaden. Avtalen omfattar lösningarna Zaplox SDK, Zaplox Kiosk, Zaplox mobila gäst app och mobila nyckelapp. Totalt sett adderar de nya avtalen med Delaware North Southland Park, Hotel Verdandi, Rolling Hills Casino, Route 66 Casino Hotel, Route 66 RV Resort, The Barrymore Hotel, The Brakeman Hotel, Tradewinds Island Resort och Vaeshartelt Hotel över 2 100 nya dörrar till Zaplox kundportfölj.

Partneravtal med Akia adderar högt efterfrågad funktionalitet för kommunikation till mobil gästresa

Ett strategiskt partnerskapsavtal med den molnbaserade gästmeddelandeleverantören Akia tecknades för den nordamerikanska och europeiska hotellmarknaden. Akia, som har cirka 1 000 kunder, primärt i Nordamerika, är en ledande leverantör av en kommunikationsplattform för automatisering av arbetsflöden, kund- och gästkommunikation och textmeddelanden. Partnerskapet
Vaeshartelt Hotel, bildar en marknadsdrivande allians som kompletterar och ökar konkurrenskraften i den kontaktfria mobila gästresan och stödjer hotellägarens digitaliseringsprocess.

Zaplox erhöll teckningsförbindelser på cirka 38 procent inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1

Zaplox större aktieägare samt personer ur styrelse och ledning avtalade om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen.

Zaplox offentliggjorde 80,23 procent utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

I samband med den företrädesemission som Zaplox genomförde under våren 2021 emitterades 119 178 816 teckningsoptioner av serie TO1. Den 9 december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO1. Totalt utnyttjades 95 620 374 teckningsoptioner för teckning av 47 810 187 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad på 80,23 procent. Zaplox tillförs därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

Tess Mattisson ny VD för Zaplox och Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot

Tess Mattisson blir ny VD för Zaplox och Zaplox nuvarande VD, Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot i Zaplox. Tess Mattisson tillträder den 21 mars 2022. Even Frydenberg fortsätter som VD fram till dess och kommer därefter i aktiv samverkan samarbeta med Tess under en längre övergångsperiod för att säkra Zaplox fortsatta tillväxt. Under Evens ledning från hösten 2020 fram till idag har Zaplox nått nya försäljningsnivåer och antalet kundinstallationer har ökat markant. Zaplox har nu mer än 45 000 kontrakterade dörrar och över 20 000 intäktsgenererande dörrar, vilket innebär en tillväxt på 43 procent respektive 89 procent.

 

VD HAR ORDET

Driftökningen fortsätter trots nya nedstängningar och ostadiga reseregler

Antalet kontrakterade dörrar ökar med över 30 procent och intäktsgenererande dörrar med hela 64 procent under året.

När hela världen trodde sig ha pandemins slut i sikte slog Omikron till och mattan rycktes ännu en gång bort under hotellägares stampande och frustrerade fötter. Trots detta fortsatte resandet under fjärde kvartalet i den mån det var möjligt med kontinuerliga nedstängningar och ostadiga restriktioner och inreseregler. Omvärldens osäkerhet har gjort att hotellindustrin har varit mycket försiktig med det tillskott som sommarsäsongen genererade, samtidigt bekräftar både hotell och gäster med kraft att digitala lösningar är avgörande för att hotellindustrin ska återhämta sig snabbt. En nyligen publicerad rapport visade att hela 66 procent av de tillfrågade hotellen planerade att öka sin IT-budget under 2022*.

Högre gästförväntningar en bestående pandemieffekt

Trots att pandemin för tillfället spelar en central roll i viljan och behovet av att investera i digitala gästresa kan hotell som väljer att erbjuda ett digitalt alternativ glädja sig över ett försprång när det kommer till gästens upplevelse. Allt fler undersökningar visar att resenärens förväntningar på hotellvistelsen idag är avsevärt högre än före pandemins utbrott och att mobila lösningar för in-och utcheckning numera anses vara fundamentala element i varje hotellvistelse. De stora internationella kedjorna fortsätter med standardiseringen av sina mobila gästresor och vi välkomnar utvecklingen då den påskyndar marknadens investeringstakt för digitala gör-det-själva lösningar. Även om det inte går lika fort som förväntat, kommer marknaden växa i takt med att de digitala lösningarna blir lika självklara som det traditionella serviceutbudet.

Pandemin fortsätter påverka men vi bibehåller installationstakten

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt att addera nya kontrakterade dörrar och öka antalet intäktsgivande dörrar. Trots nya oförutsedda nedstängningar ökade antalet intäktsgivande dörrar med mer än 10 procent, vilket följer upp det tredje kvartalets installationsrekord. För 2021, summerar vi 46 179 kontrakterade dörrar, vilket är en ökning med över 30 procent och 21 082 intäktsgivande dörrar, vilket innebär en ökning med 64 procent. Nämnda nedstängningar har dock resluterat i lägre månadsintäkter då hotellen återigen fått stänga och för att stödja våra kunder har vi då valt att inte fakturera månadsavgiften. Samtidigt har vi fortsatt med reducerade startavgifter för att attarhera nya kunder, vilket sammantaget påverkat kvartalets omsättning. Men med utgångspunkt från vår försäljningspipeline, och det faktum att vi medverkar i flertalet upphandlingar för större globala hotellkedjor, samt våra pågående och kommande leveransprojekt, har vi goda förutsättningar att nå vår målsättning på 70 000 kontrakterade dörrar och 40 000 aktiva dörrar under andra halvåret 2022.

I oktober tecknade vi ett samarbetsavtal med Best Western Hotel Group Scandinavia för en digital gästresa till deras medlemmar. BWH Group i Skandinavien har drygt 160 medlemshotell vilket summerar till uppskattningsvis 15 000 rum. I Visby är nu Best Western Strand och Solheim Hotel i drift med Zaplox kiosk och intresset från hotellgruppens medlemmar är högt.

Ett tecken på att Europa nu också fokuserar på digitaliseringen, är att flera nya avtal signerades även i andra delar av Europa, bland annat i Schweiz, Norge och Danmark, men på grund av stängda hotell, låg beläggning och brist på tillgänglig personal till följd av permitteringar har hotellen flyttat fram installationsprojektet. Kortsiktigt påverkar det kvartalets resultat av intäktsgivande dörrar, men ur ett långsiktigt perspektiv är den stora andelen nya avtal positiva eftersom de ger förutsägbara intäkter på lång basis.

Då Zaplox affärsmodell bygger på startavgifter och månatliga intäkter per hotelldörr finns det i teorin ingen korrelation mellan användandet av Zaplox lösningar och resultatet av intäktsgenererande dörrar. Men det är av allra största vikt för oss att fullt ut stödja våra kunders användning av våra lösningar under implementeringsfasen. Därför har vi under kvartalet utökat våra eftermarknadsinsatser och adderat fler möjligheter till att inhämta mätbara data och ”best practices” för att på bästa sätt bistå våra kunder som är i drift.

Kraftfulla integrationer förstärker Zaplox position

För Zaplox har kvartalet präglats av ett stort fokus på att fortsätta att anpassa och automatisera våra processer för att kunna leverera skalbara produkter ännu snabbare till marknaden. Utöver det, har flera nya partneravtal och integrationer färdigställts. Bland dessa ingår ledande PMS som Infor HMS och Mews, det globala betalningssystemet Elavon samt AKIAs platform för gästmeddelade. Dessa partnersamarbeten öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox då samtliga aktörer har en stark marknadsposition och stor kundbas både i Europa och Nordamerika. Framöver avser vi att utöka vårt partnernätverk till att inkludera fler tekniklösningar från hotellbranschens marknadsledare och på så sätt addera konkurrenskraftig funktionalitet, få tillgång till fler hotell och därmed också inträde på fler geografiska marknader.

Det nyss annonserade avtalet med Google är ett starkt bevis på att våra partnersamarbeten ökar vår konkurrenskraft och ger direkta resultat när vi tillsammans med dormakaba och Stayntouch nu levererar en mobil gästresa för Googles korttidsboenden med start för Bay View Suites i Silicon Valley.

I mellanöstern fortgår vårt nyligen annonserade partnerskap med systemintegratören Digiteck Vision. Inför 2022, utvärderar vi, tillsammans med våra partners, även Asien som en potentiell marknad för Zaplox. Ur ett strategiskt perspektiv är regionen, som dominerar internetanvändningen i världen och tillhör en av de snabbast växande marknaderna vad gäller antalet digitala användare, oerhört intressant för bolagets fortsatta tillväxt.

Mer än 80 procent utnyttjade TO1

Vi är mycket glada för det fortsatta förtroende som våra investerare ger oss. I december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO1. Totalt utnyttjades 95 620 374 teckningsoptioner för teckning av 47 810 187 aktier, vilket ger en utnyttjandegrad på drygt 80 procent. Zaplox tillfördes därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

Tess Mattisson tillträder som VD

Avslutningsvis vill jag välkomna Tess Mattisson som ny VD för Zaplox. Tess startar den 21 mars och kommer till Zaplox med en gedigen hotellbakgrund och ett stort nätverk för att leda bolaget till nästa nivå. Vi har under de senaste 18 månaderna genomfört en strategisk förändring med fokus på nya partnerintegrationer, en skalbar produktportfölj och en mycket lyckad kapitalisering. Zaplox starka team har djup teknisk expertis och kommersiell erfarenhet och bolaget är förberett för fortsatt tillväxt i en period där digitalisering är ett måste för hotellbranschen. Mitt aktiva engagemang i Zaplox kommer fortsätta, då jag kvarstår som styrelsemedlem. Zaplox utveckling och framgång är oerhört spännande och jag ser fram emot att fortsätta vara del av detta fantastiska bolag.

* 2022 Technology Study av Hospitality Technology Network

 

Even Frydenberg,

VD, Zaplox AB

 

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com

+32 468 07 88 02

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

Zaplox AB (publ) (“Zaplox”), which offers a contact-free mobile guest journey and mobile keys for a safe, secure, and engaging guest experience, announces that they have signed an agreement with Google for the delivery of mobile keys for their new Bay View Suites on Bay View Campus in Mountain View, California, USA. Bay View Suites, with 240 rooms, is scheduled to open in the beginning of 2022.

In strong competition, Zaplox has signed an agreement with the software giant Google. Zaplox will deliver a mobile key app solution to Google’s new Bay View Suites, a short-term employee accommodation (STEA), near Googleplex, the headquarters of Google and their parent company Alphapet Inc. in Mountain View on the US West Coast. Google has approximately 20,0000 employees working at or near Google’s headquarters. When the accommodation is completed, it will be one of the first of Google’s own and have 240 rooms. Googleemployees will be able to open their guest room door using a mobile key located in the company’s mobile guest app.

The mobile key app solution is tailored for Google’s short-term employee accommodation and delivered in integration with Stayntouch PMS and dormakaba lock system. In the future, the mobile key app solution can, if required, be used in Google’s other short-term employee accommodations.

“We are very proud to announce, after many months of negotiations, an agreement with Google for the delivery of a mobile key app solution to Bay View Suites. This new agreement with one of the world’s most influential technology companies confirms the trend Zaplox has previously pointed out, that large market-leading companies are now establishing short-term housing for their employees. Zaplox solutions are already in operation at this type of housing run by US global companies with very positive results, and the fact that Google have selected Zaplox for its short-term housing in Silicon Valley is further proof that our technology and expertise is highly competitive globally,” says Even Frydenberg, CEO of Zaplox.

About Google
Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. Through products and platforms like Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome and YouTube, Google plays a meaningful role in the daily lives of billions of people and has become one of the most widely known companies in the world. Google is a subsidiary of Alphabet Inc.

For more information:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com, ir@zaplox.com
Phone: +32 468 07 88 02

This information is such that Zaplox is required to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation (EU No. 596/2014). The information was submitted, through the care of the specified contact person, for publication on February 10, 2022

CertifiedAdviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 About Zaplox
Zaplox is a market innovator of the contact-free mobile guest journey and mobile key services for the global market. The company operates in Europe and North America. It offers a turnkey platform for managing the guest’s stay, improving the check-in and check-out process, and distributing mobile keys for the guest room door directly to guests’ mobile phones. Zaplox Solutions allow accommodations to add Zaplox functionality to their existing app or to launch their own mobile app cost-effectively. In addition, they save time and costs while providing a direct channel to communicate with the guests and generate additional revenue. Zaplox solutions have been in commercial use since 2011. Founded in 2010 in Lund, Sweden. Zaplox is listed on the NASDAQ First North Growth Market. zaplox.com

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder en mobil gästresa för en kontaktfri, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Google för leverans av mobila nycklar till deras nya korttidsboende för anställda Bay View Suites på nya Bay View Campus i Mountain View, Kalifornien, USA. Bay View Suites, har 240 rum och planeras gå i drift i början av 2022.

Zaplox har i stark konkurrens tecknat ett avtal med mjukvarugiganten Google. Zaplox ska leverera mobila nycklar till Googles nya Bay View Suites nära Googleplex, huvudkontor för Google och deras moderbolag Alphapet Inc. i Mountain View på den amerikanska västkusten. Google har ca 20 0000 medarbetare som arbetar på eller i närheten av Googles huvudkontor. När detta korttidsboende för anställda står klart som ett av Googles första kommer det ha 240 rum. Googles medarbetare ska kunna öppna rummet med en mobil nyckel lokaliserad i företagets mobila gäst app.

Det är en direkt anpassad mobil nyckellösning, för Googles korttidsboende som Zaplox nu levererar i integration med Stayntouch PMS och dormakaba låssystem. Den mobila nyckel appen ska framöver, vid behov kunna nyttjas på Googles övriga korttidsboende.

”Vi är mycket stolta över att efter många månaders förhandlingar kommunicera ett avtal med Google för leverans av en mobil nyckel app lösning till Bay View Suites. Det nya avtalet med ett av världens mest inflytelserika teknikföretag bekräftar den trend som Zaplox sedan tidigare pekat på som innebär att stora marknadsledande företag nu i större utsträckning etablerar korttidsboende för sina medarbetare. Zaplox lösningar är sedan tidigare i drift på denna typ av boende drivna av amerikanska globala företag med mycket positivt resultat, och att även Google för sitt korttidsboende i Silicon Valley väljer Zaplox är ytterligare ett bevis på att vår beprövade teknik och expertis är mycket konkurrenskraftig globalt.” säger Even Frydenberg, VD Zaplox.

Om Google
Googles uppdrag är att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar. Genom produkter och plattformar som Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome och YouTube spelar Google en betydelsefull roll i miljarder människors dagliga liv och har blivit ett av de mest kända företagen i världen. Google är ett dotterbolag till Alphabet Inc. google.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022, kl.10.00

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

I enlighet med beslut från Zaplox AB:s årsstämma den 26 maj 2021 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Zaplox AB inför årsstämman 2022. Valberedningen består av följande personer, som företräder bolagets tre största aktieägare som accepterat deltagande i valberedningen samt av styrelsens ordförande som sammankallande:

 • Jan Bengtsson, valberedningens ordförande, utsedd av Marknadspotential AB
 • Örjan Johansson, utsedd av LMK Forward AB
 • Svante Nilo Bengtsson, eget innehav
 • Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 24 maj 2022 i Lund.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen och dess ovanstående uppdrag kan göra detta via e-post till Antonia.ekenberg@klarasma.se.

Lund den 24 januari 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att man rekryterar Tess Mattisson som ny VD för Zaplox och att Zaplox nuvarande VD Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot i Zaplox. Tess Mattisson tillträder som VD i slutet på mars 2022. Even Frydenberg fortsätter som VD fram till dess och kommer därefter i aktiv samverkan samarbeta med Tess under en längre övergångsperiod för att säkra Zaplox fortsatta tillväxt.

Styrelsen för Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag utsett Tess Mattisson som ny VD för Zaplox. Nuvarande VD Even Frydenberg fortsätter som styrelseledamot i Zaplox. Even Frydenberg lämnade sitt uppdrag som styrelsens ordförande under 2020 för att utvärdera bolagets behov och driva en nödvändig strategisk kursändring samt för att som VD leda det operativa arbetet på Zaplox tillväxtresa. 2020 och 2021 har givit ett mycket bra resultat trots den pågående Covid-19 pandemin. Bolaget har nått nya försäljningsnivåer och antalet kund-installationer har ökat markant. Zaplox har nu mer än 45 000 kontrakterade dörrar och över 20 000 intäktsgenererande dörrar, vilket innebär en tillväxt på respektive 40% och 70%.

Tess Mattisson tillträder som VD i slutet av mars 2022 och Even Frydenberg fortsätter som VD fram till dess. Even kommer därefter i tätt samarbete med Tess bygga vidare på nuvarande och kommande investerings-, partner- och kundrelationer. Tess har bred erfarenhet från rese-och hotellindustrin i flera länder och från ledarroller inom digitalisering, försäljning och marknadsföring i hotellbranschen. Under sin tid på Nordic Choice Hotels som Head of eCommerce inriktade hon sig på att driva affärsvärde genom digital försäljning och service. Hon har även haft ett uppdrag som Senior Director Sales & Marketing EMEA i Choice Hotels International Inc. Tess kommer senast från en roll som Head of eCommerce & Customer Digital Development för Scandic Hotels AB. Tess är en uppskattad ledare och har blivit utnämnd till “10 Best Women Leaders 2020 by Industry-Era” och har en examen i PR & Communication från Berghs School of Communication.

“Zaplox har under de senaste 18 månaderna genomfört en stor strategisk förändring med fokus på nya partnersamarbeten, systemintegrationer och en solid skalbar produktportfölj samt en mycket lyckad kapitalisering. Vi har byggt ett starkt team med djup teknisk expertis och kommersiell erfarenhet och har förberett bolaget för fortsatt tillväxt i en period där digitalisering är ett måste för hotellbranschen. Tess kommer till Zaplox med rätt bakgrund, kunskap och nätverk för att leda bolaget framöver till nästa nivå – jag ser fram emot att samarbeta med henne och bygga vidare på Zaplox nu framflyttade marknadsposition”, säger Even Frydenberg VD Zaplox.

”Sedan Even tog över VD-rollen i Zaplox under 2020 har vi sett en mycket positiv operationell förändring med ett ökat antal kunder, implementationer och strategiska partneravtal. Vi har samtidigt sett ett gott samarbete inom organisationen, stor transparens och en mycket god utveckling av företagskulturen i bolaget. Nu är det dags för Even att återigen fokusera på styrelsearbetet och som styrelseledamot guida en ny VD att driva Zaplox tillväxtresa. Styrelsen är därför mycket nöjda med att Tess tar sig an VD uppdraget då hon har både teknisk och kommersiell erfarenhet av liknande lösningar som Zaplox erbjuder samt en djup förståelse för hotellgästens digitala behov och beteende. Detta är rätt tid för Zaplox och vi är övertygade om att Tess är rätt person för att fortsatt driva Zaplox tillväxtresa”, säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox.

”Hotellgästens ökade efterfrågan på digitala alternativ har accelererat behovet av att digitalisera gästupplevelsen. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Zaplox digitalt kunniga team fortsätta stödja befintliga och framtida kunder och partners i deras digitala gästresa. Allt för att möta och överträffa gästernas förväntningar”, säger Tess Mattisson.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information
Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december, kl. 11.30

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 9 december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt utnyttjades 95 620 374 teckningsoptioner för teckning av 47 810 187 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 80,23 procent. Zaplox tillförs därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

I samband med den företrädesemission som Zaplox genomförde under våren 2021 emitterades 119 178 816 teckningsoptioner av serie TO 1. Två (2) teckningsoptioner gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK under perioden från den 25 november 2021 till den 9 december 2021. Zaplox meddelar idag att 95 620 374 teckningsoptioner utnyttjats för nyteckning av 47 810 187 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om cirka 80,23 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i Zaplox med 47 810 187 aktier från 238 357 632 till 286 167 819 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 868 611,22 SEK från 14 301 457,92 SEK till 17 170 069,14 SEK.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Vid eventuella frågor avseende nyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller e-post: info@aqurat.se

Lund den 15 december 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Denna information
Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 11.00.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 7 december 2021 är sista dag för handel med Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 löper till och med torsdagen den 9 december 2021. Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK.

Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt teckningsoptionsinnehav.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Styrelsen i Zaplox beslutade i januari 2021, med ett efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman i mars 2021, att genomföra en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades. Det finns 119 178 816 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att teckna en (1) ny aktie i Zaplox till en kurs om 0,24 SEK. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 25 november till 9 december 2021. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 CET den 9 december. Notera att de teckningsoptioner som inte har nyttjats för teckning av nya aktier senast den 9 december 2021 eller sålts senast den 7 december 2021 kommer att förfalla värdelösa.

Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare (VP-konto)
Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, anmälan ska vara emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 9 december 2021. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 9 december 2021 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)
Förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 9 december 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 Tidsplan för teckningsoptionerna

 • Teckningsperiod: 25 november – 9 december 2021
 • Sista dag för handel: 7 december 2021
 • Teckningstiden avslutas: 9 december 2021
 • Utfallet förväntas offentliggöras omkring den 16 december 2021

Teckningsförbindelser
Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt teckningsoptionsinnehav. Teckningsförbindelserna har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teaser och anmälningssedel
Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga här och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Fullständigt EU-tillväxtprospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Vid eventuella frågor avseende nyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller e-post: info@aqurat.se

Lund den 2 december 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.