Posts

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 25 november 2021, inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Zaplox AB (”Zaplox” eller ”Bolaget”). Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 25 november – 9 december 2021. Fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillför Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

 Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt teckningsoptionsinnehav.

 Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i sammandrag
Styrelsen i Zaplox beslutade i januari 2021, med ett efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman i mars 2021, att genomföra en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades. Det finns 119 178 816 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att teckna en (1) ny aktie i Zaplox till en kurs om 0,24 SEK. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 25 november till 9 december 2021. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 CET den 9 december. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 9 december 2021.

Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare (VP-konto)
Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, anmälan ska vara emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 9 december 2021. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 9 december 2021 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)
Förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 9 december 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Tidsplan för teckningsoptionerna

 • Teckningsperiod: 25 november – 9 december 2021
 • Sista dag för handel: 7 december 2021
 • Teckningstiden avslutas: 9 december 2021
 • Utfallet förväntas offentliggöras omkring den 16 december 2021

 Teckningsförbindelser
Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt teckningsoptionsinnehav. Teckningsförbindelserna har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teaser och anmälningssedel
Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga här och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Fullständigt EU-tillväxtprospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. Vid eventuella frågor avseende nyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller e-post: info@aqurat.se

Lund den 25 november 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities

Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Inför den kommande nyttjandeperioden för Zaplox AB:s (”Zaplox” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget idag meddela att större aktieägare samt personer ur styrelse och ledning avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen.

Zaplox teckningsoptioner av serie TO1 emitterades i samband med Bolagets företrädes-emission under våren 2021. Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 25 november – 9 december 2021. Fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillför Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt tecknings-optionsinnehav.

Teckningsförbindelserna har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhands-transaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, CEO
Zaplox AB
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Tel: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl.18.00

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder en Zaplox app som ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

 

Kortare leveranstider och ökad tillväxt av intäktsgenererande dörrar

Tredje kvartalet för koncernen (2021-07-01 till 2021-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 869 (866) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 145 (-5 764) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,04 (-0,07) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 223 (-4 748) KSEK.
• Likvida medel uppgick till 6 740 (12 393) KSEK vid periodens utgång.
• Soliditeten** uppgick till 42 (69) %.

Första nio månaderna för koncernen (2021-01-01 till 2021-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 2 320 (2 783) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -28 635 (-18 290) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,16 (-0,23) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Ackumulativ tillväxt av kontrakterade och inkomstgenererande dörrar (2019 – 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan början av 2020 har antalet kontrakterade och intäktsgenererande dörrar ökat stadigt. Nuvarande implementationstakt för intäktsgenererande dörrar svarar upp mot målen, men vi ligger något efter tidsmässigt på grund av ytterligare COVID-19 nedstängningar under första halvåret. Antalet intäktsgenererande dörrar har ökat med 72,9 procent i Q3, 2021 jämfört med Q3, 2020 och med över 40 procent från Q2 till Q3, 2021.

Hämta rapporten här:

Zaplox_Delårsrapport_Q3_2021_publicerad_210127

Tredje kvartalet i korthet

Först i världen med mobil nyckel app for Vostio Access Management
Zaplox introducerade mobil nyckel kompabilitet för nya molnbaserade Vostio Access Management från ASSA ABLOY Global Solutions. Till skillnad från traditionella plattformar för åtkomsthantering kräver inte Vostio en lokalt installerad server utan är molnbaserad och kan därför vara ständigt säkerhets uppdaterad och skyddad. Bolagen tillkännagav att den första Vostio Access Management-installationen för digitala nycklar, Zaplox Mobile Key App, nu finns tillgänglig på strandhotellet Arena Del Mar Hotel i USA. ASSA ABLOY Global Solutions och Zaplox som startade 2015, har genererat mer än 70 gemensamma kunder i Nordamerika och Europa. Zaplox lösningar erbjuder nu integration till både Visionline och Vostio Access Management system från ASSA ABLOY.

Många driftsättningar under Q3
I juli tecknade välkända Hotel Tylösand i Halmstad avtal med Zaplox för en mobil gästresa, Premium 3. Hotellet har 230 rum och är en mycket uppskattad pärla precis vidstranden i Tylösand, där gäster framöver kan checka in i Hotel Tylösands egen app och öppna hotellrummet meden mobil nyckel. Andra hotell som har gått i drift med sin mobila gästresa under tredje kvartalet, är bland andra Coast Canmore Hotel & Conference Center i Kanada, Lake House on Canandaigua i New York, Mohonk Mountain House i New York, Prairie Band Casino & Resort i Kansas och Hotel Finn i Lund, Sverige. Totalt har ytterligare ca 6 000 dörrar har tagits i drift under kvartalet.

Zaplox tar ett steg in i Mellanöstern
I september tecknade Zaplox ett partneravtal med Digiteck Vision W.L.L i Bahrain gällande Zaplox SDK. Avtalet innebär att Zaplox tar ett steg in i Mellanöstern som är en aktiv och digitalt framåtlutad marknad. Zaplox SDK ska integreras med Digitecks befintliga mobil anpassade och bärbara lösningar för permanentboende. Framöver kommer Digiteck kunna erbjuda Zaplox funktionalitet till både gäster och boende i samma digitala upplevelse. Första delprojektet med Digiteck Vision innefattar cirka 3 500 rum i Saudiarabien.

Zaplox ingick även ett nytt globalt partneravtal med spelgiganten Aristocrat Technologies för integration av Zaplox SDK. Aristocrat Technologies verkar i 90 länder och är ett av världens ledande spelbolag och kommer nu inkludera Zaplox mobila in- och utcheckning och mobila nycklar i deras kasino app. Första projektet har en potential på 10 hotell och cirka 5 000 rum och ska ses som starten på ett nära globalt samarbete på flera marknader parallellt.

Partnerskap med FETCH/POS8
FETCH/POS8 och Zaplox tillkännagav sitt partnerskap under tredje kvartalet. Det kontaktfria beställnings- och betalningssystemet FETCH från POS8 minskar fysisk interaktion och erbjuder säkra transaktioner mellan personal och gäster. Zaplox och FETCH har ett gemensamt intresse av att främja en kontaktfri och mobil upplevelse och avtalet är ett icke-exklusivt ömsesidigt marknadssamarbete i Europa och USA för att stärka och stödja den mobila gästupplevelsen.

Branschevenemang i USA och Storbritannien
Zaplox presenterade sin kontaktfria mobila gästresa på HITEC 2021 i Dallas, Texas och på Storbritanniens största affärsevenemang för lyx- och boutiquehotell, Independent Hotel Show i London. Förutom en egen monter på plats fanns Zaplox innovativa produktportfölj även representerad i flera partners montrar. Evenemangen genererade flertalet nya potentiella kunder, stärkte partnerskap och gav Zaplox viktig synlighet i en hotellindustri som är i återhämtning.

VD HAR ORDET

Fler kunder i drift och expansion till ny marknad

Intäktsgenererande dörrar ökar med över 40 procent under kvartalet.

Hösten är här och den här tiden på året fokuserar hotellindustrin på budgeten för 2022. Just nu bevittnar vi en bransch som har mognat och äntligen anammar sin välbehövliga resa mot digitalisering. Efterfrågan på Zaplox digitala/mobila gästresan ökar stadigt och efterdyningarna av pandemin har satt hotellägare i en position, där de behöver leverera samma högkvalitativa och personliga service som tidigare men nu med färre resurser. Nödvändiga teknikinvesteringar prioriteras högt tillsammans med insatser som kan hjälpa hotellen öka beläggningen och bibehålla servicenivån under den pågående återhämtningen.

Sommarens återhämtning – påfylld kassa men fortsatt resursbrist
Hotell och kasinon på den amerikanska marknaden kan se tillbaka på en solig och intäktsgenererande sommar, rubricerad som en återhämtning från 2020. Europeiska hotellägare hoppades på att ökade vaccinationsnivåer och successiv borttagning av restriktioner skulle öka efterfrågan under sommaren, precis som det gjorde 2020, och så blev det på de flesta platser. Beläggningsgraden i Europa passerade det symboliska tröskelvärdet på 50 procent (till 52,4 procent) och i Spanien, Grekland, Frankrike och Storbritannien, där semesterfirare varit den främsta drivkraften, var beläggningen ännu högre. Även hotell i Skandinavien var nästan tillbaka på 2019 beläggningsnivåer.

Vad innebär då allt detta för hotellindustrin? Det är en medtagen hotellindustri som under sommaren till slut lyckats med att börja fylla på sin kassa. Samtidigt har hotellen fortsattstor brist på personal, vilket tillsammans med behovet av att bibehålla kassaflödet och hög beläggning påverkar deras kapacitet för nya projekt. Det är sannolikt att resursbristen kvarstår en tid framöver och vi ser redan nu fler förfrågningar från hotell som bestämt sig för att ta nästa steg mot en digital gästresa för att kunna bibehålla sin servicenivå.

Attraktiv kampanj på priskänslig marknad
Under kvartalet visade våra partners stort intresse för våra lösningar och bekräftade många pågående kontraktsförhandlingar med potentiellt stora dörrvolymer. Zaplox blir mer frekvent inbjuden till större upphandlingar, och vi deltager för närvarande i flera kopplade till globala hotellkedjor, vilket ger goda förutsättningar för att växa snabbare. Vanligtvis är tredje kvartalet ett av de bästa inom hotellindustrin och vi noterar att om augusti och september månads utfall är en fingervisning på kommande månader så ser det positivt ut för fjärde kvartalet. Samtidigt avslutar vi vår försäljningskampanj som inriktat sig på att reducera startkostnaden och erbjuda låga månadskostnader på ca €1.00-€3.00 för att hjälpa hotellägarna att välja en mobil gästresa även om intäkterna och kassaflödet är lägre än vanligt. Med start i fjärde kvartalet kvarstår den reducerade startkostnaden för treårsavtal, men månadskostnaden justeras uppåt beroende på geografi och lösning.

Våra målsättningar kvarstår men pandemin påverkar
Zaplox fortsätter att växa och tredje kvartalet visar en positiv tillväxt tillsammans med ett ökat antal idrifttagningar och aktiva intäktsgivande dörrar. Sedan början av 2020 har antalet kontrakterade och intäktsgenererande dörrar ökat stadigt för Zaplox. Våra tidigare kommunicerade målsättningar kvarstår, dock ligger vi något efter tidsmässigt på grund av första halvårets ytterligare COVID-19 nedstängningar, som vi inte kalkylerade med i november 2020 när målen formulerades.

Den nuvarande implementationstakten för intäktsgenererande dörrar svarar upp mot målet, och med den bakgrunden är vi övertygade om att vi kommer nå vår målsättning på åtminstone 40 000 aktiva dörrar under första halvåret 2022. Målsättningen för att nå åtminstone 70 000 kontrakterade dörrar ligger även den tidsmässigt efter på grund av tidigare nämnda COVID-19 nedstängningar, men med nya större partnerprojekt och pågående upphandlingar relaterade till stora hotellföretag förväntas vår volym växa snabbare och vi estimerar att vi når detta mål första halvåret 2022.

Zaplox resultat jämfört med samma period i 2020 visaren nedgång primärt på grund av koncernens personal-, marknadsförings- och konsultkostnader. Kostnaderna var låga 2020 då bolaget reducerade dessa kraftig på grund avCovid-19. Under 2021 har fokus legat på plattformsutveckling som resulterat i starkt förbättrad leveranshastighet samt på sälj- och marknadsföringsaktiveter, vilket medfört att kostnaderna ökat även om de är avsevärt lägre än i 2019.

Fler kunder i drift i både USA och Europa
Vi har sedan tidigare informerat om att vi omstrukturerat och effektiviserat vår leveransprocess, vilket gör att vi nu kan leverera ett kundprojekt, beroende på lösning, på 30 till 60 dagar. Vilket har resulterat i att vi under tredje kvartalet ökat antalet intäktsgenererande dörrar jämfört med andra kvartalet med cirka 6 000 dörrar, vilket är en ökning med 73 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Därutöver ligger cirka 10 000 dörrar i pågående leveransprojekt. Främsta skälen till den ökade utrullningstakten är en smidigare leveransprocess, men även den plattformsutveckling som genomförs under 2021 har bidragit avsevärt till att vi kan korta leveranstiderna. Några av kunderna som gått i drift under tredje kvartalet är Turtle Bay Resort på Hawaii, Arlo Midtown i New York, Avista Seaside Resorts, Myrtle Beach, South Carolina och Prarie Band Casino & Resort in Mayetta, Kansas. Vår förväntan är att bibehålla nuvarande leveranstakt även under fjärde kvartalet.

Nya partnersamarbeten med SDK i fokus
I september tecknade vi två nya mycket viktiga partneravtal med Digiteck Vision och Artistocrat Technologies för integration av Zaplox SDK. Tillsammans med Digiteck samarbetar vi i deras projekt för The Red Sea Development i Saudiarabien och tar samtidigt ett steg in i Mellanöstern som är en ny stor och spännande marknad där hotellindustrin utvecklas i snabb takt och den digitala förändringen är högt prioriterad. Vårt globala partnersamarbete med spelgiganten Aristocrat Technologies Inc. inleddes också september och det första projektet för en av Nordamerikas största resort & kasinobolag pågår, och första delleverans är planerad till mitten av november. Zaplox SDK genererar stort intresse, den är mycket konkurrenskraftig då den innehåller både lås- och PMS integrationer i en och samma lösning. Vår partnerstrategi centreras kring vårt SDK och på att positionera Zaplox som det bästa alternativet för en mobil gästresa för företag som vill addera mobil in-och utcheckning och mobila nycklar till sin egen hotell-, casino- eller spelapp.

Integrationer – avgörande för hotellindustrin
När nu hotellägare funderar över budgeten för 2022 finns flertalet olika systemlösningar på önskelistan. Dock är det inte bara den önskade specifika funktionaliteten som påverkar valet, utan även hur dessa lösningar passar ihop med varandra. I en oberoende rapport från hospitality konsulten Josiah Mankenzie har 56 COO:s, CTO:s, CIO:s på hotellkedjor i Europa, Nordamerika och Asien tillfrågats om vad de vill att deras teknikleverantör ska fokusera på framöver. Över 80 procent svarade integrationer med andra produkter och plattformar. Vi vet hur avgörande väl fungerande integrationer är och har därför i linje med vår produktstrategi under Q3 valt att addera ett antal nya partnerintegrationer för att ytterligare utöka Zaplox potentiella kundbas. Vi erbjuder numera även integrationer till bland andra Amadeus PMS, MEWS, HotSoft och ReservationKey, vilket gör att flerhotell kan dra nytta av våra gemensamma erbjudanden.

Digitaliseringen pågår – hotellen prioriterar tekniken
Det är troligt att pandemirestriktioner kommer att gälla i viss utsträckning i flera europeiska länder även under fjärde kvartalet, vilket gör det svårt att förutse hur digitaliseringstakten kommer utvecklas. Vi är övertygade om att digitalisering kommer ske på alla marknader, oavsett hur hotellens beläggning ser ut framöver. Zaplox medverkade för några veckor sedan på HITEC 2021, USA:s största hospitality mässa samt på Independent Hotel Show 2021 i London. Det var mycket välkommet att återigen möta befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och lyssna till deras behov relaterat till det pågående teknikskiftet. Det råder en samsyn om att tekniken ska hjälpa och stödja branschen att förbättra kundupplevelsen, det fysiska boendet och ge exceptionell service, speciellt när många hotell har personalbrist. I Oracle Hospitality’s 2021 Hospitality Benchmark Report i samarbete med forskningsföretaget Capstone Insights bekräftas att mobil in-och utcheckning och mobila nycklar ligger i topp på hotellägarnas önskelista för 2022. Den kontaktfria mobila gästresan innehar en central roll i den pågående digitaliseringen – kravställd av hotellgästen och som intäktsgenerator för hotellet. För varje ny integration, kundleverans och partneravtal stärker Zaplox sin marknadsposition och erbjudande som en ledande aktör i hotellindustrins förändring.

Even Frydenberg,
VD, Zaplox AB

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com
+32 468 07 88 02

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

 

 

 

Stark tillväxt i kontrakterade dörrar för Zaplox på en marknad i återhämtning

Andra kvartalet för koncernen (2021-04-01 till 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 879 (1 285) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 711 (-5 251) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 814 (-2 849) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 14 291** (4 084) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten*** uppgick till 59 (59) %.

 Första halvåret för koncernen (2021-01-01 till 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 450 (1 917) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 494 (-12 520) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,11 (-0,32) SEK.
 • Tillväxt av kontrakterade dörrar Q2 2021 jämfört med Q2 2020: +59%
 • Tillväxt av intäktsgenererande dörrar Q2 2021 jämfört med Q2 2020: +18%

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
** Under april genomfördes en företrädesemission som tillförde Zaplox ca 28,6 MSEK före emissionskostnader
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Ackumulativ tillväxt av kontrakterade och intäktsgenererande dörrar (2019 – 2021)

Sedan 2019 har antalet kontrakterade dörrar ökat stadigt i Europa och Nordamerika. Antalet leveransprojekt har ökat kraftigt under de senaste 12 månaderna men på grund av helt eller delvis stängda hotell och deras personalbrist har leveranserna dragit ut på tiden. Trots detta har antalet intäktsgenererande dörrar ökat med 18% sedan Q2, 2020.

Andra kvartalet i korthet

Zaplox intar brittiska marknaden
Zaplox har i samarbete med Agilysys och dormakaba tagit ett stort steg in på den brittiska marknaden under det andra kvartalet. De nya avtalen med Respite Management Ltd för Town Hall Hotel och 196 Bishopgate i London markerar Agilysys partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden. Zaplox långa partnersamarbete med dormakaba har resulterat i ett avtal för gästappen Premium 3 till cityhotellet Park Regis Birmingham med 253 rum i centrala Birmingham.

Legendariska resorthotell i USA väljer Zaplox
I USA har bland annat det ikoniska Mohonk Mountain House, med 265 rum i Hudson Valley, New York valt Zaplox mobila nyckel app. Hotellet, som utsetts till ett av de topp 100 bästa hotellen i världen, vill erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa. Även Guy Harvey Resort St. Augustine på Floridas östkust har valt Zaplox. Hotellet är ett ”oceanfront” hotell placerat direkt på stranden nära Saint Augustine Beach Park och representerar en ny typ av hotell för Zaplox på den amerikanska marknaden. På Hawaii, har den välkända lyxresorten Turtle Bay Resort, med 452 rum, valt Zaplox mobila gästapp Premium 3 med integration till Oracle Opera och Salto låssystem.

Partnerskapet med Agilysys accelererar
Zaplox och Agilysys framgångsrika partnerlösning rGuest Express med Zaplox mobila nycklar fortsätter att generera nya avtal även i USA. Under kvartalet tecknades avtal med hotellkedjan Big Cedar (Anglers Lodge Hollister/ Springfield, Big Cypress Lodge), Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino, Fortune Bay Resort Casino och TradeWinds Island Resorts. Samtidigt utökade Island Resort & Casino antalet rum som kan öppnas med Zaplox mobila nycklar.

Danmarks största hotellkedja fortsätter investera
I Danmark utökade ARP Hansen Hotel Group återigen samarbetet med Zaplox med ett avtal för Nordeuropas största hostel, nya Next House Copenhagen. Arp-Hansen Hotel Group är Köpenhamns största hotellkedja med 12 hotell, ett vandrarhem och totalt över 5 000 rum i centrala Köpenhamn. Zaplox mobila gästapp samt Zaplox kiosk har båda hög användningsgrad på hotellkedjans lyxvandrarhem Steel House Copenhagen och hotellgruppens fyra Wakeup Hotel. Nybyggda Next House Copenhagen öppnar hösten 2021 och blir då Nordeuropas största hostel med 433 rum och 1 650 bäddar, där gästerna kommer att kunna nyttja en mobil gästapp med mobil nyckel i kombination med självbetjäningskiosker vid in- och utcheckning.

Zaplox först i världen med mobil nyckel för Vostio.
Andra hotellkunder som har gått i drift med Zaplox mobila nyckelapp (Premium 1) och Zaplox mobila gäst app (Premium 2 & 3) under kvartalet är Coast Canmore Hotel (Canada), La Jolla Cove (USA), Hotel Finn (Sverige) och Arena Del Mar (USA) där Zaplox blir först i världen med att leverera en mobil nyckel via Vostio från ASSA ABLOY. Vostio är en portfölj med revolutionerande molnbaserade tjänster för gästaccess, specifikt anpassade för hotellbranschen och framtiden för hotellås från ASSA ABLOY.

Veteran från hotellbranschen rekryteras till styrelsen
På Zaplox ordinarie årsstämma den 26 maj beslutades att Carson Booth nyväljs som ordinarie styrelseledamot till Zaplox styrelse. Carson Booth har över 30 års erfarenhet av internationell affärsledning och utveckling av teknologilösningar för hotellbranschen. Hans gedigna kunskap och kompetens förstärker styrelsens branschkunskap.

Företrädesemission överträffar förväntningarna
Den 31 mars 2021 avslutades Zaplox företrädesemission som tecknades till cirka 117 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader på cirka 3,2 MSEK. Handel av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterats som en del av företrädesemissionen pågår och sista dag för handel är den 7 december, 2021. Totalt har 119 178 816 teckningsoptioner av serie TO 1 emitterats.

Zaplox inför incitamentsprogram
Vid en extra bolagstämma den 8 mars 2021 beslutade Zaplox styrelse att införa ett incitaments-program för 14 anställda i koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 tecknings-optioner. Efter teckningstiden löpt ut, hade totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 medarbetare, ett mycket positivt besked för Zaplox framtid.

 VD HAR ORDET

Vår gästresa är rätt i tiden

 Zaplox säljpipeline har ökat med cirka 30 procent, kontrakterade dörrar med 59 procent och antalet kundprojekt som är i leverans har ökat med mer än 70 procent.

Sommaren är äntligen här och med den förhoppningsvis också vila, reflektion och nya upplevelser även om vi fortsatt måste anpassa oss till pågående pandemirestriktioner. Trots det, ser nu resebranschen mycket mer positivt på framtiden och beläggningen har ökat markant under andra kvartalet. Återhämtningen har fortsatt med stormsteg i USA och även i Europa ser vi tecken på samma utveckling. Det ökade inhemska resandet har hjälpt hotell i norra Europa och branschen räknar med att även de centrala och södra delarna av Europa kommer att se ökad beläggning under sommarmånaderna och i början på hösten.

Mobil gästresa hjälper hotell hantera ökad beläggning
I samband med att vi börjar resa och vistas på hotell igen så ökar också hotellens behov av mer personal. Många hotell har svårt att få tag på personal och väljer i stället att stödja den personal som finns på plats med ett digitalt alternativ. Samtidigt, kan det vara svårt att göra stora kapitalinvesteringar för hotellägare som under lång tid haft stängt eller endast delvis öppet för gäster under senaste året, och därför är Zaplox pågående kampanjer mycket attraktiva. Viktigt att komma ihåg är att alla hotell, oavsett antal rum och hotelltyp får fördelar av att prioritera kontaktfri in- och utcheckning. Förutom att det underlättar för hotellpersonalen så får gästerna också möjlighet att själva välja hur och när de vill checka in samt kommunicera med hotellet. Nu mer än någonsin måste hotell se till att varje gäst genererar så stora intäkter som möjligt, och därför är det högsta prioritet att kunna nå gästerna oavsett tidpunkt med relevanta erbjudanden och ett intäktsgivande serviceutbud. Tack vare Zaplox gäst app kan hotellen bibehålla och i många fall förbättra den tidigare servicenivån, men med en reducerad personalstyrka.

Långsiktiga kontrakt ger förutsägbara intäkter
Kvartalet har genererat flertalet nya avtal och ett ökat antal förhandlingar med potentiella kunder och partners. Vår säljpipeline har ökat med 30 procent, kontrakterade dörrar med 59 procent och antalet kundprojekt som är i leverans har ökat med över 70 procent, jämfört med samma tidpunkt 2020. Pågående kundprojekt tar något längre tid att ta i drift då många hotell har varit stängda eller har personalbrist. Vi förväntar oss en ökad leveransaktivitet under andra halvan av 2021. Zaplox affärsmodell bygger på att skapa ett över tid stabilt flöde av nya kontrakterade dörrar som genererar långsiktigt återkommande intäkter, inte bara engångsintäkter. När avtalen tecknas faktureras en startkostnad som kan variera beroende på produkt, men det är den återkommande intäkten från aktiva dörrar som är viktigast för Zaplox. Vi fokuserar på att teckna långsiktiga kontrakt på minst tre år då det ger oss förutsägbara månatligt återkommande intäkter som skapar grunden för bolagets tillväxt och vidareutveckling.

 Mobila nycklar i fokus – Apple Wallet
För en tid sedan kommunicerade Apple att användare av iOS framöver kommer kunna hantera mobila nycklar i Apple Wallet. Detta är en mycket positiv nyhet för hotellindustrin och för Zaplox, då det ytterligare främjar digitaliseringen och användningen av mobila nycklar. För att den mobila nyckeln ska kunna nyttjas när den befinner sig i Apple Wallet behövs de integrationer som Zaplox är experter på och har mer än tio års erfarenhet av att implementera. Våra lösningar kan ses som en ”mellanprogramvara” (”middleware”) som kopplar samman hotellets affärssystem, låssystem och betalningssystem i en komplett mobil gästresa som är tillgänglig från exempelvis en mobiltelefon. iPhone-användare kommer att kunna hantera den mobila nyckeln i Apple Wallet, precis som exempelvis flygbiljetter hanterats sedan länge. iOS och Apple Wallet representerar cirka 30 procent av marknaden och det är därför högst sannolikt att liknande lösningar snart dyker upp även för Android.

Partnernätverk och direktförsäljning ger nya avtal
Zaplox partnersamarbete med Oracle Hospitality och Agilysys genererar kontinuerligt nya kontrakterade dörrar. Likaså gör det täta säljsamarbetet som vi har med våra låspartners, ASSA ABLOY Global Solutions, dormakaba och SALTO systems i både Europa och Nordamerika. Vi kommunicerar inte alla avtal till marknaden utan avgör vilka vi delar baserat på typ av avtal och det sannolika marknadsintresset. På produktsidan har Zaplox SDK, med färdiga integrationer till våra partners PMS och låssystem, rönt stort intresse från både hotellkedjor och andra systemleverantörer. Vi har tidigare kommunicerat att vi undersöker möjligheterna att erbjuda våra lösningar till andra segment, i första hand inom hospitality och det arbetet fortskrider.

Zaplox väl positionerat inför nästa kvartal
Summerar vi kvartalet så ser vi att den marknadsåterhämtning som vi förväntade oss pågår för fullt, vilket påverkar efterfrågan för den mobila gästresan i positiv riktning. Zaplox erbjudande ligger i framkant och rekommenderas av våra globala partners vilket är en styrka då hotellindustrin under det tredje och fjärde kvartalet planerar och prioriterar sina investeringar för 2022. Slutligen är jag mycket glad och tacksam för det förtroende som våra aktieägare visade oss genom att medverka i Zaplox företrädesemission som blev övertecknad till 117 procent. Även resultatet av vårt optionsprogram som erbjöds till Zaplox personal där 86,5 procent av optionerna tecknades gör mig oerhört stolt. Vi har ett fantastiskt team med unik kompetens och ett stort engagemang som tror på Zaplox och vårt erbjudande. Andra halvan av 2021 blir mycket spännande och Zaplox är rätt positionerat för framtiden.

Even Frydenberg,
VD, Zaplox AB

Ladda ner Zaplox 2021 Halvårsrapport

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com
+32 468 07 88 02

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021.

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

 Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Zaplox AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien.

Sedermera Fondkommission kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till och med den 6 augusti 2021.

 

 För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com
+32 468 07 88 02

 CertifiedAdviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

Idag, den 26 maj 2021, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Jonas Edelswärd, Svante Nilo Bengtsson, Even Frydenberg, Örjan Johansson, Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Carson Booth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Edelswärd. Stämman beslutade vidare att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Carl Fogelberg som huvudansvarig, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 40 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 14 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i bolaget.

 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB,
e-post: ca@skmg.se,
telefon: +46 11 32 30 732

Första kvartalet för koncernen (2021-01-01 till 2021-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 572 (632) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 776 (-7 268) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,07 (-0,18) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5968 (-7 762) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 8 263** (4 727) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten*** uppgick till 53 (65) %.
 • Nya kontrakterade dörrar under första kvartalet uppgick till 3452 (0) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under första kvartalet uppgick till 1759(0) st.
 • Totalt antal kontrakterade dörrar per 2021-03-31 uppgick till 37 310 (24 769) st.
 • Totalt antal inkomstbringande dörrar per 2021-03-31 uppgick till 13 316 (3 860) st.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
** Under april genomfördes en företrädesemission som tillförde Zaplox ca 28,6 MSEK före emissionskostnader
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 2021-01-28 Zaplox AB genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 28,6 MSEK
Zaplox styrelse har idag den 28 januari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien TO 1 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021.

2021-01-28 Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)
Styrelsen i Zaplox AB kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021.

2021-02-18 Tillförordnad VD Even Frydenberg blir ordinarie VD för Zaplox AB
Zaplox styrelse utser Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even Frydenberg har sedan 2019 varit styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD då tidigare VD Magnus Friberg lämnade sin tjänst.

2021-03-08 Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB
Den 8 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2021-03-15 Zaplox offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
Zaplox styrelse har, med anledning av bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 28 januari 2021 upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2021-03-17 Idag inleds teckningstiden i Zaplox företrädesemission om 28,6 MSEK som är tecknad och garanterad till 100 procent
Teckningstiden i Zaplox AB:s företrädesemission av units inleds, i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Övriga händelser under första kvartalet 2021

2021-01-13 Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden
Det framgångsrika partnersamarbetet med Agilysys fortsätter att resultera i nya kundavtal för bolaget. Zaplox ska framöver leverera mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos med totalt 2 330 rum. Det är Turning Stone Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada, Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort & Casino i Arizona, och Eddys Tap Room Hotel i Colorado som alla valt Zaplox mobila nycklar för integration med Agilysys mobila gästresa. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras i avtalen med Agilysys PMS och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-02-11 Mobil gästresa från Zaplox och Maestro välkomnar gäster på Myrtle Beach Seaside Resorts i USA
Inom ramen av partnerskapet med Northwind/Maestro PMS har tecknat avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts, South Carolina USA. Avtalet innebär att hotellkedjan, som består av 6 hotell med totalt 775 rum framöver kan erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med mobila nycklar. Zaplox app för mobila nycklar integreras med Maestro PMS WebPro lösning samt låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-02-25 Zaplox levererar kiosklösning till Best Western hotell på Gotland
Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel Visby tecknar avtal för Zaplox kontaktfria kiosklösning. Avtalet innebär att de två gotländska systerhotellen med sammanlagt 223 rum nu kan erbjuda en kontaktfri in- och utcheckning där gästen enkelt skriver ut sitt eget nyckelkort och får tillgång till hotellinformation direkt i en för hotellet profilerad självbetjäningskiosk. Zaplox kiosklösning integreras här med VisBook PMS samt låssystem från dormakaba.

2021-03-11 Zaplox tecknar ytterligare avtal för installation av mobila nycklar i USA
Agilysys och Zaplox tecknar tre nya kundavtal med amerikanska hotell och kasinos. De nya avtalen inkluderar; Inn of the Mountain Gods Resort & Casino, Grand Casino Mille Lacs och Fort Sill Apache Casino Hotel i USA och summerar till 905 rum. Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar integreras med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-03-24 Zaplox utökar samarbetet med Arlo Hotels och levererar mobil gästresa till nya Arlo Midtown i New York
Arlo Hotels väljer återigen Zaplox mobila gästresa när man i april 2021 slår upp portarna till nybyggda Arlo Midtowns med 489 rum mitt på Manhattan, New York. Hotellkedjan har erbjudit sina gäster en mobil gästresa sedan 2018, då kedjans första hotell gick i drift med Zaplox lösning. På Arlo Midtown integreras Zaplox med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och betalningssystem från Shift4.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021-04-07 Zaplox företrädesemission tecknad till cirka 117 %
Teckningsperioden i Zaplox AB:s företrädesemission avslutades den 31 mars 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 117 procent. Teckning med stöd av uniträtter motsvarade cirka 95 procent av erbjudna units. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka en (1) MSEK. Den extra bolagsstämman den 8 mars beslutade om minskningen av aktiekapitalet med 4 767 152,64 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

2021-04-22 Kallelse till årsstämma i Zaplox AB
Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning).

2021-04-29 Zaplox meddelar sista dag för handel i BTU samt beräknad första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1
Företrädesemissionen i Zaplox AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Övriga händelser efter räkenskapsårets utgång

2021-04-29 Utfall i Zaplox AB:s (publ) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023
Extra bolagsstämman beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 deltagare.

Övriga händelser efter periodens utgång

 2021-04-14 Ikoniska Mohonk Mountain House Resort i New York väljer Zaplox mobila nyckelapp
Zaplox ska leverera en mobil nyckelapp till ikoniska Mohonk Mountain House, med 265 rum i Hudson Valley, New York. Hotellet, som utsetts till ett av de topp 100 hotellen i världen, kan framöver erbjuda sina hotellgäster en tryggare kontaktfri hotellvistelse med direkttillgång till en mobil nyckel, hotellinformation och specialerbjudande direkt i hotellets egen app. Zaplox mobila nyckelapp integreras med låssystem från SALTO systems samt Oracle Opera PMS.

2021-04-15 Zaplox partnerskap med Agilysys etablerar sig i Europa och nya kundavtal tecknas i USA
Tillsammans med sin partner Agilysys har Zaplox tecknat flera nya kundavtal i Europa och USA. Avtalet med Town Hall Hotel i London, Storbritannien markerar partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden. I USA har nya avtal med Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino samt ytterligare rum på sedan tidigare kommunicerade Island Resort& Casino tecknats. Sammantaget summerar avtalen till totalt 1081 rum. Leveransen omfattar Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar i integration med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-04-28 Hawaiianska Turtle Bay Resort senaste tillskottet i Zaplox kundportfölj
Det hawaiianska lyxhotellet Turtle Bay Resort, väljer Zaplox mobila gästresa till sina 452 rum på Hawaii, USA. Turtle Bay kommer framöver att erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden direkt i hotellets egen app. Zaplox gästresa integreras med Oracle Opera PMS och låssystem från Salto Systems.

2021-05-04 Nytt avtal för Zaplox i Storbritannien när Park Regis Birmingham väljer mobil gästresa
Zaplox tecknar ännu ett kundavtal i Storbritannien. Park Regis Birmingham, ett cityhotell med 253 lyxiga rum och sviter i centrala Birmingham väljer Zaplox mobila gästresa. Framöver välkomnas gäster med möjligheten till mobil in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning direkt i mobiltelefonen. Zaplox Premium3 levereras i integration med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och 3C betalningssystem.

VD HAR ORDET
Det ljusnar för hotellbranschen som börjar se mer positivt på framtiden när nu fler och fler hotell öppnar igen samtidigt som antalet gäster ökar stadigt. De pågående vaccineringarna har kommit längre i USA och på många platser är nu resorts och casinos tillbaka på 70 – 80% i beläggning, medan hotell i storstäderna fortsatt har förhållandevis lägre beläggning. I Europa öppnar vi gradvis upp våra gränser, vilket också har till följd att antalet förfrågningar för vår mobila gästresa ökat under kvartalet. Just nu är det svårt att förutse exakt hur de kommande sommarmånaderna kommer se ut men det är högst sannolikt att inrikesresandet prioriteras även i år och att utrikesresandet ökar successivt.

Zaplox resultat är enligt plan och under första kvartalet har vi kontrakterat 3 452 dörrar vilket följer våra kommunicerade målsättningar. Totalt har Zaplox nu 38 006 kontrakterade dörrar och är på väg mot att nå vårt mål på 70 000 kontrakterade dörrar i slutet av 2021. Under kvartalet har vi även genomfört flera driftstarter, bland annat för Radisson Blu Mountain Resort, Lockheed Martin, Shooting Star Casino och Turning Stone Casino.

Företrädesemissionen tecknad till 117%
Under kvartalet har vi genomfört en mycket lyckad företrädesemission som blev tecknad till 117%. Teckningsperioden avslutades den 31 mars och genom emissionen tillfördes Zaplox, 28,6 MSEK med möjlighet till ytterligare 14,3 MSEK i kapitaltillskott vid utnyttjande av teckningsoptioner under Q4. Vi är mycket glada för utfallet och för det förtroende som våra aktieägare visar oss. Nu har vi det kapital vi behöver för att realisera våra planer och möta marknadens ökade efterfrågan, samt generera ett positivt kassaflöde vid utgången av 2022.

Hög aktivitet i partnernätverket
Vårt partnernätverk fortsätter att växa och generera försäljning. I februari startade vi ett partnersamarbete med en ny global låsleverantör, Carrier Global Corporation, som levererar Onity låssystem. Carrier/Onity är den fjärde största låsleverantören i världen och vi har nu en färdig integration redo för marknaden. Detta innebär att vi nu kan erbjuda färdiga integrationer till fyra av världens största och marknadsledande låsleverantörer.

Tillsammans med vår partner protel hotelsoftware har vi nått nästa fas och det första pilotprojektet för protelVoyager med Zaplox mobila nycklar har startat. Utöver det har vi även färdigställt integrationen till ASSA ABLOYs nya cloud-baserade låssystem Vostio. Integrationen markerar nästa tekniksteg för partnerskapet och första kundavtalet är redan klart med fler prospekt under förhandling. Zaplox partnerskap med Agilysys fortsätter utvecklas och förra året resulterade i nära 20 avtal med drygt 7 500 rum. Denna mycket positiva trend har fortsatt under inledningen av 2021 och första kvartalet summerar till totalt 3 235 nya rum baserat på kundavtal med amerikanska hotell och kasinos.

Partnersamarbetet med Northwind/Maestro, vars kundbas inkluderar ca 250 000 rum, genererade ett nytt avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts i USA. Avtalet gäller för sex hotell med totalt 775 rum och är en ny integration med vår mobila nyckel app och Maestros webcheck-in lösning, WebPro. Vi planerar att erbjuda lösningen till fler av Maestros kunder som ett nytt alternativ till Zaplox befintliga integration för mobil in-och utcheckning.

Kundbasen växer med starkt produkterbjudande
Zaplox produktportfölj passar lika bra för budgethotell som för lyxhotell, samt för hotellkedjor som oberoende hotell. De flesta av våra befintliga kunder väljer Zaplox lösningar på ytterligare hotell efter ett lyckat initialt projekt. Ett exempel på det är Arlo Hotels som nu installerar Premium3 på nya boutiquehotellet Arlo Midtown på Manhattan i New York, vilket är kedjans tredje hotell med vår gästresa.

Under kvartalet tecknade vi även avtal med Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel i Visby, för Zaplox kiosklösning. Detta är Zaplox första avtal för hotell i Best Western kedjan och framöver kommer vi erbjuda fler hotell i kedjan vårt produkterbjudande.

Årets första kvartal brukar vara lite svårt att planera och förutse resultatmässigt, och det är ofta det svagaste och lugnaste kvartalet för året. Hotell och ägarbolag fokuserar på att slutföra budgetprocessen och att planlägga året. Vi är därför mycket nöjda med att vi har nått våra mål för kontrakterade dörrar och att våra partnersamarbeten fortsätter att generera försäljning i samma takt som tidigare. Vi ser positivt på starten av året och följer de målsättningar vi tidigare har kommunicerat.

Even Frydenberg
VD, Zaplox AB

Länk till Zaplox delårsrapport: 210526_Zaplox AB_delarsrapport_för_första_kvartalet_2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i delårsrapporten är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB, e-post: ca@skmg.se, telefon: +46 11 32 30 732

Rapport publicerad den 5 maj 2021 09:00 CEST.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida
210505_Zaplox_Årsredovisning_2020.

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 26 maj 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige och dess lösningar har ingått i leveransen av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Sista dag för handel med BTU är tisdagen den 4 maj 2021 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive aktieägares VD-konto/depå den 10 maj 2021. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 förväntas vara under vecka 21/22 2021.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Zaplox företrädesemission. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Lund den 29 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 deltagare.

”Zaplox har haft ett mycket spännande och intensivt år med en ökad försäljning under Covid-19-pandemin. Vi är mycket nöjda med utfallet och är tacksamma för de anställdas visade förtroende för bolagets strategi framåt.” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,053 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,546 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023.

Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,8 procent beräknat på antal aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission av units beslutad av extra bolagsstämman den 8 mars 2021 (beaktat full teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1).

Lund den 27 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732