Zaplox AB (publ): Information om framtida kapitalbehov och tidigarelagd bokslutskommuniké

Zaplox AB (”Zaplox”) har under den senare delen av 2019 i enlighet med sedan tidigare kommunicerad strategi, lanserat en ny modulär produktgeneration, med bättre och snabbare skalbarhet och förbättrade funktioner, som exempelvis nya betalningsfunktioner för hotellgästerna. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och lås bolag i hotellindustrin har genererat flera nya avtal i Europa och Nordamerika. Strategin med partners som säljer och marknadsför Zaplox abonnemangstjänster börjar visa resultat. Enligt styrelsens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilken också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats.

Därför, trots det ökande antalet nya avtal meddelar bolaget härigenom att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt.  Zaplox befinner sig i en position där det enligt styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov under slutet av Q2-2020 för att täcka bolagets kostnader. Bolaget och styrelsens bedömning är att nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 3 månader.

Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

Bolaget kommer därför att som ett led i kapitalanskaffningen tidigarelägga sin publicering av bokslutskommunikén för 2020 till den 3 mars 2020.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo-Göran Jaxelius, CFO
E-post: bo-goran.jaxelius@zaplox.com
Telefon: +46 (0) 709 59 63 13
Alternativt: ir@zaplox.com

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobil app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

You May Also Like…