Rapport publicerad 22 februari 2020

2020 ett rekordår för Zaplox försäljning – COVID-19 gav ökad efterfrågan

Fjärde kvartalet för koncernen (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 912 (468) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 538 (-9 672) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,11 (-0,24) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 255 (-8 221) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 5 322 (13 615) KSEK vid årets utgång.
 • Soliditeten uppgick till 51 (70) %.
 • Nya kontrakterade dörrar under fjärde kvartalet uppgick till 3 866 (717) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under fjärde kvartalet uppgick till 948 (0) st.

 Helårsperioden för koncernen (2020-01-01 till 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 696 (2 451) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 824 (-35 925) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 ( -0,90) SEK.
 • Nya kontrakterade dörrar under året uppgick till 9 160 (9380) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under året uppgick till 9 532 (518) st.
 • Antal kontrakterade dörrar totalt per 2020-12-31 uppgick till 34 887 (25 727) st.
 • Antal inkomstbringande dörrar totalt per 2020-12-31 uppgick till 12 872 (3 340) st.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD
Zaplox styrelse tillkännagav att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan, men är tillgänglig för bolaget under kvartalet. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som tillförordnad VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd som ny styrelseordförande. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD inleds.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2020

Zaplox levererar mobila nycklar till Seneca Gaming Corporation i USA
I partnerskapet med Agilysys tecknar Zaplox avtal för mobila nycklar med Seneca Gaming Corporation med start till Seneca Allegany Casino & Hotel med 413 rum och Seneca Niagara Resort & Casino med 604 rum i USA. Avtalet innefattar 1017 rum och innebär att Zaplox lösning integreras med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox och JOINGO levererar mobil gästresa i kasino app till Little River Casino i USA
Inom ramen av det nya partnerskapet med JOINGO tecknade Zaplox avtal med Little River Casino Resort i Michigan i november 2020. Avtalet gäller 292 rum, och Zaplox mobila gästresa integreras i JOINGOs välrenommerade kasino app. Lösningen togs i drift redan i januari 2021. Detta är partnersamarbetets första gemensamma kundavtal och för Little River Casino integreras Zaplox SDK med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox partnerskap med Agilysys växlar upp och flera nya kundavtal tecknas i USA
Zaplox tecknar avtal tillsammans med Agilysys för mobila nycklar till fem större hotell och kasinos; Choctaw Casino, Shooting Star Casino, Win-River Resort& Casino, Northern Quest Casino och PGA National Resort& Spa i USA. Initialt innefattar avtalen 794 rum, men med en potential för totalt ca 3280 rum då flera av hotellen som start implementerar mobila nycklar för ett mindre antal rum i ett pilotprojekt. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och dormakaba

Zaplox levererar mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort i USA
Zaplox och Agilysys ska leverera mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort, en AAA Four Diamond Resort, med 283 rum i Mount Pocono, Pennsylvania, USA. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox mobila gästresa nu i drift på La Cantera Resort & Spa i USA
Zaplox meddelar att bolagets mobila gästresa nu är i drift på La Cantera Resort& Spa i San Antonio, Texas, USA. La Cantera, som har 496 rum tecknade avtal med Zaplox i maj 2020 och kan nu välkomna sina gäster med mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i Zaplox Premium3 App. Zaplox gästresa är integrerad med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox mobila gästresa i drift på populära boutiquehotell i USA
Zaplox mobila gästresa är i drift på boutiquehotellen XV Beacon Hotel med 69 rum i Boston och Hotel Hugo med 112 rum i New York, USA. Hotellets gäster kan nu checka in och få en mobil nyckel direkt i hotellets egna app och behöver inte längre stå i kö i hotellreceptionen för att checka in eller hantera ett fysiskt nyckelkort. Kundavtalen tecknades i maj respektive juni, 2020 och Zaplox lösningar integreras här med flera av Zaplox partners, ASSA ABLOY Global Solution, SALTO Systems, ALICE Operations Platform och Oracle Opera PMS.

 Zaplox levererar mobil nyckel till Radisson Blu Mountain Resort i Trysil
Zaplox tecknade avtal med Radisson Blu Mountain Resort i Trysil för Zaplox mobila nyckel app, Premium1. Hotellet, med 369 rum, valde Zaplox för att erbjuda sina gäster en smidigare och effektivare incheckning med en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon. Hotellet har redan nu valt att uppgradera sin applösning från Premium1 till Premium3 för att kunna erbjuda även mobil in-och utcheckning tillsammans med mobila nycklar. Uppgraderingen planeras gå i drift under Q1.

Zaplox tecknar partneravtal med JOINGO och adderar mobil nyckel till ledande kasino app
Zaplox tecknar ett partneravtal med JOINGO, en ledande leverantör av mobilteknologi för spelindustrin. JOINGO, som levererar kasinolösningar främst i USA avser att integrera Zaplox SDK för mobil in- och utcheckning och mobil nyckel i deras kasino app. Partneravtalet öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox på kasinomarknaden och det nya avtalet inkluderar integration till hotell som har affärssystem från Oracle och Agilysys.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tillförordnad VD Even Frydenberg blir ordinarie VD för Zaplox AB
Zaplox styrelse utsåg Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even har sedan 2019 varit styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD.

Zaplox AB (publ) genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 28,6 MSEK
Zaplox styrelse kommunicerar den 28 januari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021, beslutet att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien TO 1 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021.

Övriga händelser efter periodens utgång

Mobil gästresa från Zaplox och Maestro välkomnar gäster på Myrtle Beach Seaside Resorts i USA
Partnerskapet med Northwind/Maestro PMS resulterar i ett avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts, South Carolina USA. Avtalet innebär att hotellkedjan, som består av 6 hotell med totalt 775 rum framöver kan erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med mobila nycklar. Zaplox app för mobila nycklar integreras med Maestro PMS WebPro lösning samt låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)
Styrelsen i Zaplox AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021.

Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden
Zaplox ska framöver leverera, tillsammans med Agilysys mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos med totalt 2 330 rum. Det är Turning Stone Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada, Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort& Casino i Arizona, och Eddys Tap Room Hotel i Colorado som alla valt Zaplox mobila nycklar för integration med Agilysys mobila gästresa.

VD HAR ORDET

2020 ett rekordår för Zaplox försäljning – COVID-19 gav ökad efterfrågan

Det fjärde kvartalet resulterade i en ökad efterfrågan på Zaplox kontaktfria mobila gästresa. Omsättningsmässigt har det andra, tredje och fjärde kvartalet 2020 varit de bästa i Zaplox historia. Våra lösningar svarar väl upp mot de ökade servicekrav som gästerna nu ställer på hotellen samt mot hotellens ökade behov av kostnadseffektivisering under och efter pandemins framfart. Zaplox 2020 innebar en ökning i antal kontrakterade dörrar i relation till 2019 med nära 36 % till 34 887 (25 727) dörrar samtidigt som antalet aktiva intäkts-givande dörrar ökade med 285 % och summerades till 12 872 (3 340) dörrar under samma tidsperiod. Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK vilket motsvarar en omsättnings-tillväxt (nettoomsättning) på + 54% jämfört med föregående år.

Mobila lösningar är här för att stanna

Idag efterfrågar gästerna inte bara en kontaktfri mobil lösning utan förväntar sig att hotellet erbjuder en digital möjlighet för in-och utcheckning. Redan före pandemin pågick digitaliseringen av hotellbranschen även om många ansåg att förändringen gick långsamt. Pandemin har aktualiserat hotellens digitala behov ytterligare. Hotellen ska förutom att bibehålla hög servicegrad med reducerad personal även möta gästernas nya digitala krav. Det är sannolikt att många hotell kommer fortsatt drivas med begränsad personalstyrka under hela 2021 och därför väljer att ta hjälp av tekniska lösningar för att undvika att höja driftskostnaderna för snabbt.

Det är också så att våra lösningar, utöver minskad smittspridning, resulterar i tydliga operativa kostnadsbesparingar. Receptionens höga toppbelastning morgon och kväll minskar då kontaktfri in- och utcheckning sker via hotellets app eller kiosk. Hotellen kan då reducera personalstyrkan eller omfördela personalen till att arbeta med mer inkomstbringande uppgifter.

Växande partnernätverk och nya produkter snabbar upp försäljningsprocessen
Vi har under 2020 tecknat fler nya kundavtal än någonsin och därmed också utökat vår installerade kundbas med över 160 procent. Zaplox partner-nätverk växer vilket samtidigt genererar nya försäljningsmöjligheter. Våra nuvarande partneravtal med hotellbranschens marknadsledande leverantörer representerar mer än 40 procent av den totala marknaden för affärssystem för hotell och över 70 procent av den totala marknaden för hotellås. Det är genom partnernätverket som vi har genererat flertalet av de nya kundavtalen under 2020 bl.a. genom partnersamarbeten med Agilysys, Northwind/Maestro PMS, JOINGO, dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

Under kvartalet lanserade vi även en ny mobil nyckelapp, Zaplox Premium1. En av fördelarna med den nya nyckelappen är att den ger hotellet möjlighet att snabbt lansera sin egen gästresa samt att det är en påbyggnadsbar första lösning. Den ger också ett enklare beslut för hotellet som har mobilanpassade lås på plats. Prisbilden är väsentligt lägre jämfört med en komplett gästresa som utöver låsintegration också inkluderar integration till affärssystem och andra hotellspecifika plattformar. Idag kan vi leverera Zaplox mobila nyckelapp på under 30 dagar och när hotellet därefter är redo att addera integration till sitt affärssystem (PMS) till appen kan deras befintliga app uppgraderas till en komplett gästresa (Premium 3). När den mobila nyckelappen är i drift genereras intäktsgivande dörrar för Zaplox samtidigt som den ser till att hotellet har rätt förutsättningar för nästa steg i hotellets app utveckling.

Kasinos i USA väljer Zaplox
Kasinomarknaden fortsätter att vara en stark marknad för oss. I samarbete med partners som Agilysys, JOINGO och Oracle Hospitality har vi tecknat många nya avtal under kvartalet. Ett exempel är Little River Casino som valt att addera mobil incheckning och mobila nycklar direkt i deras kasino app – en lösning som nu är drift.

Fördelarna är många när hotell- och kasinogästerna kan hantera både in- och utcheckning och nyckel till hotellrummet, i samma app som kasinolayout, spel, vinster och statistik. Gästerna kan också undvika att köa i incheckningskön, vilket är särskilt viktigt på kasinohotell. En snabb och effektiv in- och utcheckningsprocess ger gästen mer tid att spendera i kasinot, då den tid som spenderas i kasinot är lika med intäkter.

Oberoende hotell av samma intresse som hotellkedjor
Zaplox nuvarande tillväxtförväntningar är inte beroende av att vi tecknar avtal med stora hotellkedjor, men de är naturligtvis potentiella kunder, antingen genom direkt försäljning eller i samarbete med vårt partnernätverk. Även om vår abonnemangsmodell är attraktiv för hotellkedjor, vilka nu är starkt påverkade av COVID-19 pandemin och söker kostnadseffektiva lösningar att inkludera i deras befintliga miljö, så attraherar modellen även oberoende hotell som också behöver stöd av digitala lösningar.

Nya målsättningar fram till och med 2022
Vår affärsmodell och abonnemangsförfarande skapar långvariga relationer med våra kunder och det i sin tur innebär skalbara och förutsägbara intäkter för Zaplox. Baserat på marknadsdynamik, trender i efterfrågan och faser i installationer som Zaplox har upplevt under andra halvåret 2020 har vi som mål att öka antalet kontrakterade dörrar under året för att nå åtminstone 70 000 och vid utgången av 2022 åtminstone 150 000 dörrar. Vi planerar även att driftsätta ett större antal dörrar under 2021 och målet är åtminstone 40 000 aktiva dörrar vid utgången av 2021 samt över 95 000 aktiva dörrar vid utgången av 2022. Zaplox målsättning är att generera positivt kassaflöde under andra halvåret 2022.

Zaplox AB_Bokslutskommunike_Jan-Dec_2020

PM 210222 Zaplox AB Bokslutskommunike för jan-dec 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i bokslutskommunikén är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Rapport publicerad den 3 mars, 2020.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Fjärde kvartalet för koncernen (2019-10-01 till 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 468 (629) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 672 (-9 861) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,24 (-0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 221 (-3 778) KSEK

Helårsperioden för koncernen (2019-01-01 till 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 451 (2 317) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -35 925 (-31 818) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,90 (-1,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33 383 (-22 851) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 13 615 (53 599) KSEK vid årets utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 70 (80) %.

 

Väsentliga händelser under 2019

 • Zaplox signerar avtal med samtliga Guldsmeden Hotels.
  I februari tecknades avtal med Guldsmeden Hotels för 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSA ABLOY.
 • Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien.
  I maj tecknades ett avtal med Pacifica Hotels för 33 hotell med totalt 2 538 rum. Den första delleveransen avser implementation på Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum.
 • Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt.
  I oktober informerades om att avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 inte förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan september 2016 har genererat flertalet hotellavtal. Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA.

Övriga händelser under fjärde kvartalet

 • Zaplox levererar mobil gästresa och kiosk till Smoky Mountain Resorts i Tennessee.
  Avtal har ingåtts med med Smoky Mountain Resorts i Tennessee, för Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk på två hotell, med totalt 461 rum. Zaplox integreras med Maestro PMS, dormakaba låssystem, SALTO låssystem och betalningssystemet Shift 4.
 • Zaplox signerar avtal med välrenommerade The Woodlands Resort i Texas.
  Avtal har ingåtts med The Woodlands Resort & Conference Centre i The Woodlands, Texas. Avtalet inkluderar både Zaplox Premium och Zaplox Kiosk gör det möjligt för The Woodlands Resort, med 402 rum att erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och incheckning via kiosk.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform.
  ALICE tecknar ett utökat avtal med Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app, som skall erbjudas till ca 2 500 hotellkunder i USA och Europa. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt den av Zaplox levererade ALICE app.
 • Information om framtida kapitalbehov
  Zaplox meddelade i februari att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Bolaget och styrelsens bedömning är att nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 3 månader. Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox levererar mobila nycklar till Talking Stick Resort i USA.
  Zaplox partnerskap med amerikanska Agilysys genererar ett nytt avtal för mobila nycklar till Talking Stick Resort in Scottsdale, Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort. Zaplox SDK här med Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.
 • Zaplox och SkiStar utökar samarbetet med ny integration för uppskattad mobil gästresa.
  Zaplox och SkiStar AB utvidgar befintligt avtal för ytterligare låsintegration till Zaplox SDK för ASSA ABLOY Global Solution låssystem. Den nya integrationen möjliggör att de stugor som har mobilanpassade lås från ASSA ABLOY Global Solutions kan öppnas med en mobil nyckel från Zaplox.
 • Zaplox tecknar avtal med Icelandair Hotels Group för leverans av populära Zaplox Kiosk.
  Avtal är tecknat med Icelandair Hotels Group (publ) för Zaplox Kiosk. Avtalet gäller totalt 1 162 rum fördelat på 10 av Icelandairs hotell på Island. Icelandair Hotels ska erbjuda sina gäster incheckning i en självbetjäning kiosk vid ankomst till hotellet.
 • Union Hotels tecknar nytt avtal för Central Hotel och Fuzzy Log Hotel i Slovenien.
  Union Hotels tecknar ytterligare avtal för Zaplox Premium och Zaplox Kiosk till Central Hotel, med 184 rum och till nya Fuzzy Log Hotel med 111 rum i Ljubjana, Slovenien.

 

VD Magnus Friberg kommentar:

Ett framåtblickande resultat

Årets fjärde kvartal har varit händelserikt på Zaplox. Vi har slutfört utvecklingen av den fjärde generationen av vår Premium app med fler integrationer och förbättrade funktioner och i dagarna går de första hotellen i drift. Vår nyutvecklade app generation är snabbare att leverera och ger ett kostnadseffektivare underhåll av våra lösningar. Utöver det har vi också vidareutvecklat vårt SDK (Software Development Kit) som vi säljer till de kunder som redan har utvecklat en egen app eller de partners som vill addera vår funktionalitet till sin egen plattform. Zaplox SDK innehåller nu integrationer till fler PMS och betalningssystem än tidigare. Samtidigt lanserade vi också andra generationen av vår kiosklösning som i sin första generation har rönt stor framgång i Norden. De nya kioskerna kommer bl a ha förbättrad funktionalitet för betalningslösningar. Flertalet leveransprojekt av kiosklösningen pågår parallellt just nu och vi initierar en försäljningskampanj för vår kiosk under andra kvartalet 2020. Arbetet med att förbättra våra produkter för att bemöta marknadskraven har skett under andra halvan under 2019, vilket gör att vi startar året med en mer konkurrenskraftig produktportfölj med funktionalitet som attraherar en större målgrupp i Europa och Nordamerika.

Intensifierade partnersamarbeten genererar nya avtal.

Under 2019 har vi lagt mycket tid på att få utväxling av våra partnerskap, vilket inneburit ett tätare samarbete både i form av sälj och marknadsinsatser samt teknikutveckling med våra PMS partners (affärssystem för hotell) och låspartners. Våra partnerskap med lås bolagen har i hög grad bidragit till flera av våra nya avtal under kvartalet. Partner samarbetet med Agilysys som är en av de ledande på affärssystem för hotell och resorts i Nordamerika har under senare delen av 2019 genererat flera nya avtal som ska levereras under första halvan av 2020. Såväl under 2019 som nu i början 2020 har Zaplox deltagit i Agilysys Inspire Conference, i år lokaliserad till Orlando, Florida. Det är Agilysys årliga användarkonferens för den Nordamerikanska marknaden och vi medverkade här som Agilysys exklusiva partner av mobila nycklar för deras produkt rGuest Express Mobile.

Samarbetet med Oracle Hospitality, vars affärssystem Opera används av hälften av alla hotell på marknaden, har fördjupats ytterligare under 2019 och Zaplox är nu invalda som medlemmar av Oracle Hospitality globala ”Cloud Program” som en av femtio globalt utvalda integrationspartners. Zaplox deltog också på Oracles Nordamerikanska användarkonferens Oracle Connect i San Diego i januari 2020, där är vi presenterades som utvald partner för mobil in-utcheckning och mobila nycklar i Oracles egen monter. Vi är optimistiska att det fördjupade samarbetet kommer generera fler kunder under 2020.

Vidare så intensifierade vi vårt samarbete med protel som är den andra största leverantören av PMS i världen, med huvuddelen i Europa. Protel använder sig av vårt SDK för att erbjuda en mobil nyckel i sin egen app Voyager men även kiosklösningar har avtalats.

Nyligen utökade Zaplox även sitt samarbete med ALICE, vars tjänsteplattform för hotell används av ca 2 500 hotell i USA, Europa samt Latinamerika. ALICE har givit oss i uppdrag att utveckla och implementera deras nya app, för gästkommunikation som ska marknadsföras och säljas av ALICE från mitten av 2020. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt appen.

Nya kundleveranser och uppgraderingar

Under fjärde kvartalet 2019 har vi fått bevis på att våra kunder ser ett stort värde i våra lösningar och i samarbetet med Zaplox. Schani Hotels valde att uppgradera sin mobila gästresa som driftsattes i första version 2014 till den nya generationen och är nu live med deras nya app på deras två hotell i Wien. De har nått fantastiska resultat med den tidigare appen, då ca 50% av de som bokar en vistelse via deras webbplats checkar in med appen och använder en mobil nyckeln. Vi har höga förhoppningar att Schani ska nå ännu högre användningsgrad framöver. Även Skistar, Zaplox första kund sedan 2011, har tecknat nytt avtal för ytterligare en låsintegration och Union Hotels som använder Zaplox mobila gästresa på sina hotell i Ljubljana, har beslutat att erbjuda en kiosklösning som ett alternativ till den mobila gästresan. Vi ser uppgraderingarna som ett tecken på att våra kunder är nöjda, engagerade och lojala och som ett bevis på att våra lösningar genererar både kort- och långsiktigt värde.

I slutet av fjärde kvartalet 2019 startade också det första leverans projektet kopplat till avtalet för 33 hotell med Pacifica Hotels, en högprofilerad kedja med boutiquehotell i Kalifornien och Hawaii, som vi signerade i tredje kvartalet 2019. Vi har även driftsatt den första delen av vårt enskilt största projekt i Las Vegas, ett välkänt hotell med ca 7 052 rum i Las Vegas. Vår förhoppning är att lanseringen kommer generera nya hotellavtal då hotellägarna i Las Vegas och i staten Nevada samarbetar och delar erfarenheter med varandra. Las Vegas är en stad med en hög koncentration av hotell och hotellkedjor på liten geografiska yta och där hotellen har hög in- och utchecknings frekvens. Zaplox lösningar underlättar både för gästen och för hotellet, som vill att gästen ska spendera sin tid på casinot och inte i kö för att checka-in och få sin hotellrumsnyckel.

Finansiell ställning

Vi upplever ett ökande intresse för våra tjänster men som många andra ”Software-as-a-Service” företag i världen så tar det tid innan verksamheten börjar generera signifikanta intäkter och når lönsamhet. Vi tror fortfarande starkt på Zaplox lösningar och att existerande kunder väljer att uppgradera sina Zaplox tjänster till de nya versionerna är ett tydligt bevis på dess värde. Vi har också flera pågående mycket intressanta leveransprojekt som vi tror kommer skapa stort intresse på hotellmarknaden framöver. Vi har även potentiella kunder som tidigare tackat nej och använt andra lösningar eller försökt utvecklat tjänsterna själv som nu återkommer och efterfrågar Zaplox lösningar, vilket är väldigt uppmuntrande. Zaplox har under den senare delen av 2019 i enlighet med sedan tidigare kommunicerad strategi, lanserat en ny modulär produktgeneration. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och lås bolag i hotellindustrin har genererat flera nya avtal i Europa och Nordamerika. Strategin med partners som säljer och marknadsför Zaplox abonnemangstjänster börjar visa resultat. Enligt styrelsens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilket också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats.

Därför, trots det ökande antalet nya avtal kommer verksamheten att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox befinner sig i en position där det enligt bolagsledningens och styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov under slutet av andra kvartalet 2020 för att täcka bolagets kostnader. Nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 2 – 3 månader.

Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

200203_Zaplox_Bokslutskommunike_2019_

PM_200203_Zaplox_publicerar_bokslutskommunike_januari_december_2019

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i bokslutskommunikén är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

 

Väsentliga händelser under 2018

I april ingicks partneravtal med danska Via System A/S som ingår i en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem till hotell. Avtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS och att Via System A/S ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 850 hotellkunder med cirka 60 000 rum i Skandinavien.

I maj ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook AS som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook AS PMS och att VisBook-koncernen ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 700 hotellkunder med cirka 70 000 rum i sju länder.

I juni ingicks partneravtal med protel Hotelsoftware GmbH (”protel”) – en globalt ledande leverantör av PMS-system till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras i protels app och skall säljas via deras distributörsnätverk omfattande ca 90 länder. Avtalet innebär att Zaplox lösning säljs och marknadsförs till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum.

Zaplox förstärkte och utökade teamet med Patrik Lindeberg som Chief Operating Officer. Patrik Lindeberg ingår i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. Patrik Lindeberg tillträdde den 1 oktober 2018.

Den 9 november hölls extra bolagsstämma där styrelsen föreslog en företrädesemisson om cirka 47,7 MSEK. Villkoren i emissionen innebar att tre befintliga aktier gav rätt att teckna två nya aktier till kursen 3 kr per aktie. Emissionen var till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

           
Utfallet i företrädesemission redovisades när teckningsperioden avslutades den 3 december 2018. Sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 102 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter och på förhand ingångna teckningsåtaganden motsvarade 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2018

Zaplox ingick avtal med Union Hotels i Ljubljana, Slovenien. Hotellet har valt Zaplox mobila gästresa med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning för sina 4 hotell med totalt 596 rum i centrala Ljubljana. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera PMS.

Zaplox ingick avtal med 2Ten Hotel i Sibasa i Sydafrika för Zaplox SDK med mobila nycklar. Hotellet vill erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.

Zaplox levererar mobil gästresa i samarbete med Hotels.com till Tuscany Suites & Casino i Las Vegas, USA. Samarbetet med Hotels.com öppnar upp möjligheten för hotell anslutna till Hotels.coms app att erbjuda en mobil gästresa med mobila nycklar och mobil in- och utcheckning till sina gäster direkt i deras smartphone. Tuscany Suites & Casino är Zaplox första pilothotell i USA tillsammans med Hotels.com.

Zaplox tecknar samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av affärssystem till hotell (PMS) till kasinon och resorts i Nordamerika. Det strategiskt viktiga samarbetsavtalet som löper över tre år innebär att Agilysys blir återförsäljare av Zaplox lösning till sina kunder i Nordamerika och Europa, samt att lösningen i en första fas skall installeras på två hotell i Las Vegas med totalt 7 000 rum.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zaplox byter Certified Adviser och meddelar att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Med anledning av den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma 9 november 2018 och därefter fulltecknades har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för samtliga utestående teckningsoptions-program. De utestående 2 300 000 teckningsoptionerna ger efter omräkning innehavarna rätt att teckna 1,14 aktier per option till en kurs om 10,11 SEK per aktie. Teckning kan påkallas fram till och med 2019-06-30.

Övriga händelser efter periodens utgång       
Zaplox utökar samarbetet och tecknar ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar totalt 3 788 rum.

VD Magnus Friberg kommentar:

Finansiering säkrad och nya samarbetsavtal banar väg för ökad försäljning. Ökat intresse på marknaden under kvartalet och ett antal strategiskt viktiga nya partneravtal samt utökade befintliga installationer. Effekterna av de nya avtalen har dock ännu inte hunnit ge någon större påverkan på omsättningen, som fortfarande ligger på en otillfredsställande nivå.

Fjärde kvartalet präglades av hög aktivitet för att utbilda och säkerställa ett bra och fungerande samarbete med leverantörer av affärssystem (PMS) för hotellindustrin. De nya avtalen medför att vi kraftigt ökat antalet potentiella kunder, dvs hotell och hotellkedjor som har rätt tekniska förutsättningar för att snabbt införa våra tjänster. De nya avtalen för med sig ett antal pilotinstallationer och givet att pilotinstallationerna uppfyller hotellkedjornas förväntningar har vi goda förutsättningar för ytterligare projekt från avtalets bearbetnings-bara bas av hotelldörrar.

Våra intäkter är fortfarande låga och utgörs främst av startavgifter samt en mindre andel abonnemangsintäkter från installerade hotelldörrar. Omsättningen i kvartalet minskade jämfört med föregående kvartal vilket förklaras av oregelbundna startavgifter. I ett längre perspektiv och i takt med att abonnemangsintäkterna ökar kommer omsättningen att bli mindre påverkad av dessa engångsintäkter.

Resultatmässigt präglades kvartalet och hela 2018 av ökade kostnader för marknadsföring, försäljning och uppbyggnaden av en starkare organisation. Rörelseresultatet försämrades främst på grund av ökade personalkostnader som följer av organisationsuppbyggnad i syfte att möta en ökad global efterfrågan och stärka vår försäljningsorganisation. Under kvartalet har vi anställt COO, global produktchef och försäljningsdirektör för den viktiga nordamerikanska marknaden.

Övertecknad nyemission tillför cirka 48 MSEK  

En av kvartalets viktigaste aktiviteter var genomförandet av en nyemission som stängdes den 3 december – ett mycket svagt börsklimat till trots. Emissionen tecknades till 102 procent och tillförde bolaget cirka 48 MSEK före emissionskostnader. Det är glädjande att befintliga ägare i stor utsträckning gett oss förnyat förtroende samtidigt som vi även välkomnat nya aktieägare. Nu inleder vi en period av kraftiga satsningar på nykundsbearbetning via våra nya partnersamarbeten. Vi ska även fortsätta att investera i produktutveckling för att säkerställa marknadsledande erbjudanden.  

Fortsatt fokus på samarbeten

Fokus under kvartalet har legat på att fördjupa våra partnersamarbeten med hotell lås- och PMS-partners och erbjuda deras kundbas Zaplox tjänster för en mobil gästresa. Ett kvitto på detta arbete fick vi när vi ingick ett samarbetsavtal med Agilysys, en av de största leverantörerna av PMS system till kasinon och resorts i Nordamerika. Avtalet är mycket positivt och Agilysys blir återförsäljare av våra lösningar. Redan vid avtalets ingång hade de sålt våra lösningar till två större kasinohotell i Las Vegas med sammanlagt drygt

7 000 rum. Att ledande PMS system för hotellindustrin ser mervärden i att erbjuda Zaplox-lösningar bekräftar att vår mobila gästresa är konkurrenskraftig samt att vår strategi med samarbeten ger resultat.

Stärkt intresse från kedjor för externa lösningar

I kvartalet tecknade vi även avtal med hotell i Norge och Danmark, genom vårt partnersamarbete med VisBook och Via Systems samt med en hotellkedja i Slovenien och ett hotell i Sydafrika. Inom ramen för vårt samarbete med Hotels.com inledde vi även ytterligare ett pilotprojekt på ett kasinohotell i Las Vegas med drygt 700 rum. Det senaste året har vi sett en positiv attitydförändring i marknaden och externa lösningar som kan leverera mervärden och kostnadsbesparingar möter ett ökat intresse, även hos potentiellt stora kunder. Utvecklingen gynnar oss eftersom vi även kan bygga in Zaplox SDK, det vill säga vår program-

vara för en mobil gästresa i existerande hotell-appar.

Med Zaplox affärsmodell där hotellet betalar en avgift per rum och månad så ger varje hotell en betydande intäkt över tid. Vi noterar att de kunder som valt Zaplox i hög grad väljer att införa lösningen på samtliga sina hotell efter en testperiod vilket både leder till högre abonnemangsintäkter och sannolikt också medför att durationen påverkas positivt så att hotell förblir kunder hos Zaplox.

Sammantaget har vi under 2018 stärkt våra möjligheter för att skapa långsiktig tillväxt. Och vi fick ett litet bevis redan nu i januari när en pilotinstallation hos den danska hotellkedjan CABINN utökades till att omfatta deras samtliga tio hotell. En bra start på 2019 och ett spännande år!

Ladda ner som PDF

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 729 (749) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 568 (-25 715) KSEK.

• Resultat per aktie* uppgick till -0,36 (-1,64) SEK.

Helårsperioden (2017-01-01 – 2017-12-31)

Nettoomsättningen uppgick till 3 240 (2 091) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -19 671 (-34 685) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-2,22) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 83 % (73 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultatet per aktie. 
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2017

 •  Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017.
 •  Avtal med Arlo Hotels – två uppmärksammade boutique-hotell i New York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality (lås), Oracle (Property Management System – PMS) och en amerikansk samarbetspartner inom hotellösningar – Alice.
 •  One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i drift på sin anläggning med ca 150 andelslägenheter. Anläggningen ingår i Ram Partners LLC., med ca 32 000 lägenheter. Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).
 •  Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja med ca 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö, lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).
 •  Bo-Göran Jaxelius tillträdde tjänsten som CFO under september 2017 på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
 •  Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK-lösning (Software Development Kit). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.
 •  Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.
 •  Eric Michélsen tillträdde tjänsten som CTO under december 2017. Han har bland annat en bakgrund från ASSA ABLOY Hospitality som CTO. Eric har utöver en gedigen kunskap om hotellmarknaden även mångårig erfarenhet av införande av mjukvarulösningar.
 •  Pernilla Brodd tillträdde tjänsten som CMO under december 2017. Pernilla Brodd kommer närmast från inRiver PIM som global marknadschef. Pernilla har en lång och gedigen erfarenhet av varumärkes- och strategiarbete för expansiv tillväxt och försäljning från ett flertal mjukvarubolag.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2017

 •  Under 2017 inledde Zaplox samarbetet med Expedia och Hotels.com och vid Expedias årliga partnerevenemang i Las Vegas i december 2017 presenterades de Zaplox mobila nyckel i en live-demo inför 5 000 utvalda representanter från Expedias partnerhotell.
 •  Avtal tecknades i januari 2018 med det amerikanska snabbväxande teknikbolaget Porter & Sail som har ca 200 boutique- och lyxhotell på 60 orter i Europa och USA anslutna till sin concierge-app. Porter & Sail erbjuder en tjänst där hotell kan kommunicera sitt serviceutbud och aktiviteter till sina gäster. Avtalet innebär att Porter & Sail kan erbjuda även mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar med hjälp av Zaplox tjänsteplattform.

VD Magnus Friberg kommentar:

Fjärde kvartalet 2017 har karakteriserats av ett fortsatt arbete med att utveckla existerande kundrelationer och att fullgöra pågående pilotprojekt. Till detta kan läggas det fortsatta arbetet att generera nya kundavtal samt att bygga nya partnerskap i branschen. Zaplox befinner sig i en stark position där bolaget kan spela en viktig roll på den händelserika och expansiva hotellmarknaden, som hittills har präglats av konservatism. Branschen förändras dock i och med att den digitala tekniken nu gör sitt intåg och ändrar branschlogiken i grunden. När vi nu lägger 2017 till handlingarna och fokuserar på 2018 ser vi ljust på framtiden. Vi har rätt produkterbjudande i en växande marknad. Med stöd i en stark position på marknaden har vi därför höga ambitioner och högt ställda mål för att vara drivande i de förändringar som hotellnäringen står inför.

För fullständig bokslutskommuniké, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil. 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Ladda ner som PDF