Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020

Rapport publicerad 22 februari 2020

2020 ett rekordår för Zaplox försäljning – COVID-19 gav ökad efterfrågan

Fjärde kvartalet för koncernen (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 912 (468) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 538 (-9 672) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,11 (-0,24) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 255 (-8 221) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 5 322 (13 615) KSEK vid årets utgång.
 • Soliditeten uppgick till 51 (70) %.
 • Nya kontrakterade dörrar under fjärde kvartalet uppgick till 3 866 (717) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under fjärde kvartalet uppgick till 948 (0) st.

 Helårsperioden för koncernen (2020-01-01 till 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 696 (2 451) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 824 (-35 925) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 ( -0,90) SEK.
 • Nya kontrakterade dörrar under året uppgick till 9 160 (9380) st.
 • Nya inkomstbringande dörrar under året uppgick till 9 532 (518) st.
 • Antal kontrakterade dörrar totalt per 2020-12-31 uppgick till 34 887 (25 727) st.
 • Antal inkomstbringande dörrar totalt per 2020-12-31 uppgick till 12 872 (3 340) st.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD
Zaplox styrelse tillkännagav att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan, men är tillgänglig för bolaget under kvartalet. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som tillförordnad VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd som ny styrelseordförande. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD inleds.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2020

Zaplox levererar mobila nycklar till Seneca Gaming Corporation i USA
I partnerskapet med Agilysys tecknar Zaplox avtal för mobila nycklar med Seneca Gaming Corporation med start till Seneca Allegany Casino & Hotel med 413 rum och Seneca Niagara Resort & Casino med 604 rum i USA. Avtalet innefattar 1017 rum och innebär att Zaplox lösning integreras med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox och JOINGO levererar mobil gästresa i kasino app till Little River Casino i USA
Inom ramen av det nya partnerskapet med JOINGO tecknade Zaplox avtal med Little River Casino Resort i Michigan i november 2020. Avtalet gäller 292 rum, och Zaplox mobila gästresa integreras i JOINGOs välrenommerade kasino app. Lösningen togs i drift redan i januari 2021. Detta är partnersamarbetets första gemensamma kundavtal och för Little River Casino integreras Zaplox SDK med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox partnerskap med Agilysys växlar upp och flera nya kundavtal tecknas i USA
Zaplox tecknar avtal tillsammans med Agilysys för mobila nycklar till fem större hotell och kasinos; Choctaw Casino, Shooting Star Casino, Win-River Resort& Casino, Northern Quest Casino och PGA National Resort& Spa i USA. Initialt innefattar avtalen 794 rum, men med en potential för totalt ca 3280 rum då flera av hotellen som start implementerar mobila nycklar för ett mindre antal rum i ett pilotprojekt. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och dormakaba

Zaplox levererar mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort i USA
Zaplox och Agilysys ska leverera mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort, en AAA Four Diamond Resort, med 283 rum i Mount Pocono, Pennsylvania, USA. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox mobila gästresa nu i drift på La Cantera Resort & Spa i USA
Zaplox meddelar att bolagets mobila gästresa nu är i drift på La Cantera Resort& Spa i San Antonio, Texas, USA. La Cantera, som har 496 rum tecknade avtal med Zaplox i maj 2020 och kan nu välkomna sina gäster med mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i Zaplox Premium3 App. Zaplox gästresa är integrerad med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox mobila gästresa i drift på populära boutiquehotell i USA
Zaplox mobila gästresa är i drift på boutiquehotellen XV Beacon Hotel med 69 rum i Boston och Hotel Hugo med 112 rum i New York, USA. Hotellets gäster kan nu checka in och få en mobil nyckel direkt i hotellets egna app och behöver inte längre stå i kö i hotellreceptionen för att checka in eller hantera ett fysiskt nyckelkort. Kundavtalen tecknades i maj respektive juni, 2020 och Zaplox lösningar integreras här med flera av Zaplox partners, ASSA ABLOY Global Solution, SALTO Systems, ALICE Operations Platform och Oracle Opera PMS.

 Zaplox levererar mobil nyckel till Radisson Blu Mountain Resort i Trysil
Zaplox tecknade avtal med Radisson Blu Mountain Resort i Trysil för Zaplox mobila nyckel app, Premium1. Hotellet, med 369 rum, valde Zaplox för att erbjuda sina gäster en smidigare och effektivare incheckning med en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon. Hotellet har redan nu valt att uppgradera sin applösning från Premium1 till Premium3 för att kunna erbjuda även mobil in-och utcheckning tillsammans med mobila nycklar. Uppgraderingen planeras gå i drift under Q1.

Zaplox tecknar partneravtal med JOINGO och adderar mobil nyckel till ledande kasino app
Zaplox tecknar ett partneravtal med JOINGO, en ledande leverantör av mobilteknologi för spelindustrin. JOINGO, som levererar kasinolösningar främst i USA avser att integrera Zaplox SDK för mobil in- och utcheckning och mobil nyckel i deras kasino app. Partneravtalet öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox på kasinomarknaden och det nya avtalet inkluderar integration till hotell som har affärssystem från Oracle och Agilysys.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tillförordnad VD Even Frydenberg blir ordinarie VD för Zaplox AB
Zaplox styrelse utsåg Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even har sedan 2019 varit styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD.

Zaplox AB (publ) genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 28,6 MSEK
Zaplox styrelse kommunicerar den 28 januari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021, beslutet att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien TO 1 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021.

Övriga händelser efter periodens utgång

Mobil gästresa från Zaplox och Maestro välkomnar gäster på Myrtle Beach Seaside Resorts i USA
Partnerskapet med Northwind/Maestro PMS resulterar i ett avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts, South Carolina USA. Avtalet innebär att hotellkedjan, som består av 6 hotell med totalt 775 rum framöver kan erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med mobila nycklar. Zaplox app för mobila nycklar integreras med Maestro PMS WebPro lösning samt låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)
Styrelsen i Zaplox AB kallar till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021.

Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden
Zaplox ska framöver leverera, tillsammans med Agilysys mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos med totalt 2 330 rum. Det är Turning Stone Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada, Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort& Casino i Arizona, och Eddys Tap Room Hotel i Colorado som alla valt Zaplox mobila nycklar för integration med Agilysys mobila gästresa.

VD HAR ORDET

2020 ett rekordår för Zaplox försäljning – COVID-19 gav ökad efterfrågan

Det fjärde kvartalet resulterade i en ökad efterfrågan på Zaplox kontaktfria mobila gästresa. Omsättningsmässigt har det andra, tredje och fjärde kvartalet 2020 varit de bästa i Zaplox historia. Våra lösningar svarar väl upp mot de ökade servicekrav som gästerna nu ställer på hotellen samt mot hotellens ökade behov av kostnadseffektivisering under och efter pandemins framfart. Zaplox 2020 innebar en ökning i antal kontrakterade dörrar i relation till 2019 med nära 36 % till 34 887 (25 727) dörrar samtidigt som antalet aktiva intäkts-givande dörrar ökade med 285 % och summerades till 12 872 (3 340) dörrar under samma tidsperiod. Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK vilket motsvarar en omsättnings-tillväxt (nettoomsättning) på + 54% jämfört med föregående år.

Mobila lösningar är här för att stanna

Idag efterfrågar gästerna inte bara en kontaktfri mobil lösning utan förväntar sig att hotellet erbjuder en digital möjlighet för in-och utcheckning. Redan före pandemin pågick digitaliseringen av hotellbranschen även om många ansåg att förändringen gick långsamt. Pandemin har aktualiserat hotellens digitala behov ytterligare. Hotellen ska förutom att bibehålla hög servicegrad med reducerad personal även möta gästernas nya digitala krav. Det är sannolikt att många hotell kommer fortsatt drivas med begränsad personalstyrka under hela 2021 och därför väljer att ta hjälp av tekniska lösningar för att undvika att höja driftskostnaderna för snabbt.

Det är också så att våra lösningar, utöver minskad smittspridning, resulterar i tydliga operativa kostnadsbesparingar. Receptionens höga toppbelastning morgon och kväll minskar då kontaktfri in- och utcheckning sker via hotellets app eller kiosk. Hotellen kan då reducera personalstyrkan eller omfördela personalen till att arbeta med mer inkomstbringande uppgifter.

Växande partnernätverk och nya produkter snabbar upp försäljningsprocessen
Vi har under 2020 tecknat fler nya kundavtal än någonsin och därmed också utökat vår installerade kundbas med över 160 procent. Zaplox partner-nätverk växer vilket samtidigt genererar nya försäljningsmöjligheter. Våra nuvarande partneravtal med hotellbranschens marknadsledande leverantörer representerar mer än 40 procent av den totala marknaden för affärssystem för hotell och över 70 procent av den totala marknaden för hotellås. Det är genom partnernätverket som vi har genererat flertalet av de nya kundavtalen under 2020 bl.a. genom partnersamarbeten med Agilysys, Northwind/Maestro PMS, JOINGO, dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

Under kvartalet lanserade vi även en ny mobil nyckelapp, Zaplox Premium1. En av fördelarna med den nya nyckelappen är att den ger hotellet möjlighet att snabbt lansera sin egen gästresa samt att det är en påbyggnadsbar första lösning. Den ger också ett enklare beslut för hotellet som har mobilanpassade lås på plats. Prisbilden är väsentligt lägre jämfört med en komplett gästresa som utöver låsintegration också inkluderar integration till affärssystem och andra hotellspecifika plattformar. Idag kan vi leverera Zaplox mobila nyckelapp på under 30 dagar och när hotellet därefter är redo att addera integration till sitt affärssystem (PMS) till appen kan deras befintliga app uppgraderas till en komplett gästresa (Premium 3). När den mobila nyckelappen är i drift genereras intäktsgivande dörrar för Zaplox samtidigt som den ser till att hotellet har rätt förutsättningar för nästa steg i hotellets app utveckling.

Kasinos i USA väljer Zaplox
Kasinomarknaden fortsätter att vara en stark marknad för oss. I samarbete med partners som Agilysys, JOINGO och Oracle Hospitality har vi tecknat många nya avtal under kvartalet. Ett exempel är Little River Casino som valt att addera mobil incheckning och mobila nycklar direkt i deras kasino app – en lösning som nu är drift.

Fördelarna är många när hotell- och kasinogästerna kan hantera både in- och utcheckning och nyckel till hotellrummet, i samma app som kasinolayout, spel, vinster och statistik. Gästerna kan också undvika att köa i incheckningskön, vilket är särskilt viktigt på kasinohotell. En snabb och effektiv in- och utcheckningsprocess ger gästen mer tid att spendera i kasinot, då den tid som spenderas i kasinot är lika med intäkter.

Oberoende hotell av samma intresse som hotellkedjor
Zaplox nuvarande tillväxtförväntningar är inte beroende av att vi tecknar avtal med stora hotellkedjor, men de är naturligtvis potentiella kunder, antingen genom direkt försäljning eller i samarbete med vårt partnernätverk. Även om vår abonnemangsmodell är attraktiv för hotellkedjor, vilka nu är starkt påverkade av COVID-19 pandemin och söker kostnadseffektiva lösningar att inkludera i deras befintliga miljö, så attraherar modellen även oberoende hotell som också behöver stöd av digitala lösningar.

Nya målsättningar fram till och med 2022
Vår affärsmodell och abonnemangsförfarande skapar långvariga relationer med våra kunder och det i sin tur innebär skalbara och förutsägbara intäkter för Zaplox. Baserat på marknadsdynamik, trender i efterfrågan och faser i installationer som Zaplox har upplevt under andra halvåret 2020 har vi som mål att öka antalet kontrakterade dörrar under året för att nå åtminstone 70 000 och vid utgången av 2022 åtminstone 150 000 dörrar. Vi planerar även att driftsätta ett större antal dörrar under 2021 och målet är åtminstone 40 000 aktiva dörrar vid utgången av 2021 samt över 95 000 aktiva dörrar vid utgången av 2022. Zaplox målsättning är att generera positivt kassaflöde under andra halvåret 2022.

Zaplox AB_Bokslutskommunike_Jan-Dec_2020

PM 210222 Zaplox AB Bokslutskommunike för jan-dec 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i bokslutskommunikén är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…