Företrädesemission 2024

Fullt säkerställd företrädesemission för vidare satsning
inom försäljning och marknadsföring

Dokument

Investeringsmemorandum

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Informationsbroschyr

Tidplan

2 januari 2024   Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
15 januari 2024  Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
16 januari 2024   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
16 januari 2024    Offentliggörande av investeringsmemorandum
18 januari -1 februari 2024  Teckningsperiod
18 – 29 januari 2024  Handel i uniträtter
6 februari 2024  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Handel i BTU genomförs från och med den 18 januari 2024 fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske vecka 7, 2024.

Företrädesemissionen i sammandrag

Villkor i sammandrag:

Företrädesrätt till teckning
I företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 3. I den mån uniträtter inte tecknas med företrädesrätt ska de erbjudas alla aktieägare och andra investerare för teckning.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym
Högst cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader i initial del av företrädesemissionen och högst cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader genom vidhängande teckningsoptioner.

Pre-money värdering i erbjudandet
Värderingen (pre-money) i företrädesemissionen uppgår till cirka 19,7 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO 3:
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden 3 september 2024 till 17 september 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Zaplox har från befintliga aktieägare erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden i företrädesemissionen. Därtill har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden, vilket innebär att företrädesemissionen är fullt ut säkerställd. För garantiåtagandena utgår ersättning i units motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som för units som emitteras i företrädesemissionen. Ingen kontant ersättning utgår således för garantiåtagandena.

Bland tecknings- och garantiåtagarna återfinns bolagets största aktieägare Marknadspotential Aktiebolag som sammanlagt deltar i företrädesemissionen med cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av emissionslikviden, genom teckningsförbindelse och garantiåtagande. Därtill har även styrelseledamöterna Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Svante Nilo Bengtsson samt Bolagets VD Tess Mattisson och Bolagets CTO Kim Lood ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Viktig information

Viktig information
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd för vissa personer. Mottagarna av detta erbjudande i jurisdiktioner där detta erbjudande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta erbjudande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från Zaplox AB eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige sker endast genom det informationsmemorandum som bolaget offentliggör.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till erbjudandet, vilket vare sig direkt eller indirekt, lämnas till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av personer i Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet, distribution av information avseende erbjudandet eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (”Exkluderad Jurisdiktion”).

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där erbjudandet skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

Detta erbjudande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas till försäljning i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta erbjudande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Disclaimer
Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not intended for certain persons. Recipients of this offer in jurisdictions where this offer has been published or distributed should inform themselves of and observe such restrictions. This offer does not constitute an offer of, or an invitation to acquire or subscribe for, any securities of the company in any jurisdiction, whether by Zaplox AB or anyone else, in which such offer would be unlawful. The offer to the public in Sweden is only made through the information memorandum published by the company.

The information on this part of the website relates to the offer, which is not being made, directly or indirectly, to, and no application forms will be accepted from or on behalf of, persons in Canada, Australia, Japan, Hong Kong, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or South Korea, or any other jurisdiction in which the offer is being made, distribution of information relating to the offer or acceptance of the offer would be contrary to applicable laws or regulations or would require the preparation of an additional memorandum and/or prospectus or registration or any other action in addition to that required by Swedish law (the “Excluded Jurisdiction”).

The distribution of the information on this website and other documents relating to the offer may, in Excluded Jurisdictions, be subject to restrictions, require additional documentation to be prepared or measures to be taken or be contrary to applicable laws and regulations in such jurisdictions. Accordingly, the information on this part of the website may not be forwarded, distributed, reproduced or made available in or to any Excluded Jurisdiction where the offer would require additional memorandum and/or prospectus to be prepared or registration to be effected or any other measures to be taken in addition to those required by Swedish law or where this would be contrary to applicable laws or regulations in such country and the information does not constitute an offer or solicitation to acquire, transfer, subscribe for or exchange securities to persons in such jurisdictions. Accordingly, neither the offer nor any other information or documentation relating to the offer may be sent, posted or otherwise distributed in or to any Excluded Jurisdiction.

This offer does not constitute or form part of an offer or solicitation to buy or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States unless they are registered or exempt from registration under the US Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), and may not be offered for sale in the United States without registration or exemption from registration or be included in a transaction not subject to registration under the Securities Act. There is no intention to register any securities in the United States or to make a public offering of securities in the United States. The information in this offer may not be disclosed, published, copied, or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or to any jurisdiction where the disclosure, publication, or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations or would require registration or other measures than those required by Swedish law. Actions contrary to this instruction may constitute a violation of applicable securities laws.