Zaplox offentliggör utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

6 februari, 2024

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 1 februari 2024. Teckningssammanställningen visar att
3 297 221 units, motsvarande cirka 80,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av uniträtter. Därmed tecknas 800 000 units, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen, inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 100 procent och Zaplox tillförs cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 1 februari 2024 och utfallet visar att 3 228 082 units, motsvarande cirka 11,6 MSEK och cirka 78,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades 69 139 units, motsvarande cirka 0,25 MSEK och cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades således 3 297 221 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,9 MSEK och cirka 80,5 procent av Företrädesemissionen. Därmed tecknas 800 000 units, motsvarande cirka 2,9 MSEK och cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 100 procent och Zaplox tillförs cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De som har tecknat units utan stöd av uniträtter har tilldelats units i enlighet med de principer som anges i det investeringsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 16 januari 2024. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 6 februari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 741 040,849 SEK till sammanlagt 6 395 762,427 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 291 663 till sammanlagt 28 680 549 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel utspädd med cirka 42,9 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 7, 2024.

Emission för erläggande av vederlag till garanter i Företrädesemissionen i form av units
För garantiåtagandena i Företrädesemissionen utgår ersättning i units motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som för units som emitteras i Företrädesemissionen. Vid extra bolagsstämma den 28 december 2023 beslutades om en kvittningsemission om 310 079 units för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Kvittningsemissionen innebär att Bolagets aktiekapital efter registrering på Bolagsverket kommer att öka med ytterligare 207 442,851 SEK till sammanlagt 6 603 205,278 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 930 237 till sammanlagt 29 610 786 aktier. Kvittningsemissionen innebär en utspädning (beräknat på antal aktier efter genomförd Företrädesemission) om cirka 3,1 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 3
Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3 – 17 september 2024 till kursen 1,20 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 3 avses att tas upp till handel efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 08:15 CET.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

You May Also Like…