Zaplox offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

Zaplox Pressmeddelande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

16 januari, 2024

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 7 december 2023. Investeringsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.zaplox.com och kommer att finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

Investerarpresentationer
Med anledning av förestående Företrädesemission kommer Tess Mattisson, President & CEO Zaplox, hålla en digital bolagspresentation den 19 januari 2024 kl. 13:00-14:00 samt den 25 januari 2024 kl. 09:00-10:00. Vänligen anmäl deltagande senast dagen innan genom att skicka namn och epost till ir@zaplox.com. Möteslänk skickas ut före mötet.

Sammanfattning av Företrädesemissionen
Teckningstiden inleds den 18 januari 2024 och pågår fram till och med den 1 februari 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i företrädesemissionen som infaller före den 1 februari 2024. Handel med uniträtter inleds den 18 januari 2024 och pågår fram till och med den 29 januari 2024.

  • Den som på avstämningsdagen den 16 januari 2024 är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) innehavd aktie.
  • Fyra (4) uniträtter berättigar ägaren till teckning av en (1) ny unit i företrädesemissionen. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 3.
  • Teckningskursen uppgår till 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt.
  • Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden 3 – 17 september 2024.
  • Genom företrädesemissionen kan Bolaget tillföras initialt högst cirka 14,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader och högst cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader genom vidhängande teckningsoptioner.
  •  Zaplox har från befintliga aktieägare erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden i företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden, vilket innebär att företrädesemissionen är fullt ut säkerställd.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com 
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

You May Also Like…