Zaplox publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet för koncernen (2021-01-01 till 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 572 (632) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 776 (-7 268) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,07 (-0,18) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5968 (-7 762) KSEK.
  • Likvida medel uppgick till 8 263** (4 727) KSEK vid periodens utgång.
  • Soliditeten*** uppgick till 53 (65) %.
  • Nya kontrakterade dörrar under första kvartalet uppgick till 3452 (0) st.
  • Nya inkomstbringande dörrar under första kvartalet uppgick till 1759(0) st.
  • Totalt antal kontrakterade dörrar per 2021-03-31 uppgick till 37 310 (24 769) st.
  • Totalt antal inkomstbringande dörrar per 2021-03-31 uppgick till 13 316 (3 860) st.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
** Under april genomfördes en företrädesemission som tillförde Zaplox ca 28,6 MSEK före emissionskostnader
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 2021-01-28 Zaplox AB genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 28,6 MSEK
Zaplox styrelse har idag den 28 januari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serien TO 1 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021.

2021-01-28 Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)
Styrelsen i Zaplox AB kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021.

2021-02-18 Tillförordnad VD Even Frydenberg blir ordinarie VD för Zaplox AB
Zaplox styrelse utser Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even Frydenberg har sedan 2019 varit styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD då tidigare VD Magnus Friberg lämnade sin tjänst.

2021-03-08 Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB
Den 8 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2021-03-15 Zaplox offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
Zaplox styrelse har, med anledning av bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 28 januari 2021 upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2021-03-17 Idag inleds teckningstiden i Zaplox företrädesemission om 28,6 MSEK som är tecknad och garanterad till 100 procent
Teckningstiden i Zaplox AB:s företrädesemission av units inleds, i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Övriga händelser under första kvartalet 2021

2021-01-13 Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden
Det framgångsrika partnersamarbetet med Agilysys fortsätter att resultera i nya kundavtal för bolaget. Zaplox ska framöver leverera mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos med totalt 2 330 rum. Det är Turning Stone Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada, Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort & Casino i Arizona, och Eddys Tap Room Hotel i Colorado som alla valt Zaplox mobila nycklar för integration med Agilysys mobila gästresa. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras i avtalen med Agilysys PMS och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-02-11 Mobil gästresa från Zaplox och Maestro välkomnar gäster på Myrtle Beach Seaside Resorts i USA
Inom ramen av partnerskapet med Northwind/Maestro PMS har tecknat avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts, South Carolina USA. Avtalet innebär att hotellkedjan, som består av 6 hotell med totalt 775 rum framöver kan erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med mobila nycklar. Zaplox app för mobila nycklar integreras med Maestro PMS WebPro lösning samt låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-02-25 Zaplox levererar kiosklösning till Best Western hotell på Gotland
Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel Visby tecknar avtal för Zaplox kontaktfria kiosklösning. Avtalet innebär att de två gotländska systerhotellen med sammanlagt 223 rum nu kan erbjuda en kontaktfri in- och utcheckning där gästen enkelt skriver ut sitt eget nyckelkort och får tillgång till hotellinformation direkt i en för hotellet profilerad självbetjäningskiosk. Zaplox kiosklösning integreras här med VisBook PMS samt låssystem från dormakaba.

2021-03-11 Zaplox tecknar ytterligare avtal för installation av mobila nycklar i USA
Agilysys och Zaplox tecknar tre nya kundavtal med amerikanska hotell och kasinos. De nya avtalen inkluderar; Inn of the Mountain Gods Resort & Casino, Grand Casino Mille Lacs och Fort Sill Apache Casino Hotel i USA och summerar till 905 rum. Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar integreras med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-03-24 Zaplox utökar samarbetet med Arlo Hotels och levererar mobil gästresa till nya Arlo Midtown i New York
Arlo Hotels väljer återigen Zaplox mobila gästresa när man i april 2021 slår upp portarna till nybyggda Arlo Midtowns med 489 rum mitt på Manhattan, New York. Hotellkedjan har erbjudit sina gäster en mobil gästresa sedan 2018, då kedjans första hotell gick i drift med Zaplox lösning. På Arlo Midtown integreras Zaplox med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och betalningssystem från Shift4.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021-04-07 Zaplox företrädesemission tecknad till cirka 117 %
Teckningsperioden i Zaplox AB:s företrädesemission avslutades den 31 mars 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 117 procent. Teckning med stöd av uniträtter motsvarade cirka 95 procent av erbjudna units. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka en (1) MSEK. Den extra bolagsstämman den 8 mars beslutade om minskningen av aktiekapitalet med 4 767 152,64 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

2021-04-22 Kallelse till årsstämma i Zaplox AB
Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning).

2021-04-29 Zaplox meddelar sista dag för handel i BTU samt beräknad första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1
Företrädesemissionen i Zaplox AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Övriga händelser efter räkenskapsårets utgång

2021-04-29 Utfall i Zaplox AB:s (publ) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023
Extra bolagsstämman beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 deltagare.

Övriga händelser efter periodens utgång

 2021-04-14 Ikoniska Mohonk Mountain House Resort i New York väljer Zaplox mobila nyckelapp
Zaplox ska leverera en mobil nyckelapp till ikoniska Mohonk Mountain House, med 265 rum i Hudson Valley, New York. Hotellet, som utsetts till ett av de topp 100 hotellen i världen, kan framöver erbjuda sina hotellgäster en tryggare kontaktfri hotellvistelse med direkttillgång till en mobil nyckel, hotellinformation och specialerbjudande direkt i hotellets egen app. Zaplox mobila nyckelapp integreras med låssystem från SALTO systems samt Oracle Opera PMS.

2021-04-15 Zaplox partnerskap med Agilysys etablerar sig i Europa och nya kundavtal tecknas i USA
Tillsammans med sin partner Agilysys har Zaplox tecknat flera nya kundavtal i Europa och USA. Avtalet med Town Hall Hotel i London, Storbritannien markerar partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden. I USA har nya avtal med Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino samt ytterligare rum på sedan tidigare kommunicerade Island Resort& Casino tecknats. Sammantaget summerar avtalen till totalt 1081 rum. Leveransen omfattar Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar i integration med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-04-28 Hawaiianska Turtle Bay Resort senaste tillskottet i Zaplox kundportfölj
Det hawaiianska lyxhotellet Turtle Bay Resort, väljer Zaplox mobila gästresa till sina 452 rum på Hawaii, USA. Turtle Bay kommer framöver att erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden direkt i hotellets egen app. Zaplox gästresa integreras med Oracle Opera PMS och låssystem från Salto Systems.

2021-05-04 Nytt avtal för Zaplox i Storbritannien när Park Regis Birmingham väljer mobil gästresa
Zaplox tecknar ännu ett kundavtal i Storbritannien. Park Regis Birmingham, ett cityhotell med 253 lyxiga rum och sviter i centrala Birmingham väljer Zaplox mobila gästresa. Framöver välkomnas gäster med möjligheten till mobil in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning direkt i mobiltelefonen. Zaplox Premium3 levereras i integration med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och 3C betalningssystem.

VD HAR ORDET
Det ljusnar för hotellbranschen som börjar se mer positivt på framtiden när nu fler och fler hotell öppnar igen samtidigt som antalet gäster ökar stadigt. De pågående vaccineringarna har kommit längre i USA och på många platser är nu resorts och casinos tillbaka på 70 – 80% i beläggning, medan hotell i storstäderna fortsatt har förhållandevis lägre beläggning. I Europa öppnar vi gradvis upp våra gränser, vilket också har till följd att antalet förfrågningar för vår mobila gästresa ökat under kvartalet. Just nu är det svårt att förutse exakt hur de kommande sommarmånaderna kommer se ut men det är högst sannolikt att inrikesresandet prioriteras även i år och att utrikesresandet ökar successivt.

Zaplox resultat är enligt plan och under första kvartalet har vi kontrakterat 3 452 dörrar vilket följer våra kommunicerade målsättningar. Totalt har Zaplox nu 38 006 kontrakterade dörrar och är på väg mot att nå vårt mål på 70 000 kontrakterade dörrar i slutet av 2021. Under kvartalet har vi även genomfört flera driftstarter, bland annat för Radisson Blu Mountain Resort, Lockheed Martin, Shooting Star Casino och Turning Stone Casino.

Företrädesemissionen tecknad till 117%
Under kvartalet har vi genomfört en mycket lyckad företrädesemission som blev tecknad till 117%. Teckningsperioden avslutades den 31 mars och genom emissionen tillfördes Zaplox, 28,6 MSEK med möjlighet till ytterligare 14,3 MSEK i kapitaltillskott vid utnyttjande av teckningsoptioner under Q4. Vi är mycket glada för utfallet och för det förtroende som våra aktieägare visar oss. Nu har vi det kapital vi behöver för att realisera våra planer och möta marknadens ökade efterfrågan, samt generera ett positivt kassaflöde vid utgången av 2022.

Hög aktivitet i partnernätverket
Vårt partnernätverk fortsätter att växa och generera försäljning. I februari startade vi ett partnersamarbete med en ny global låsleverantör, Carrier Global Corporation, som levererar Onity låssystem. Carrier/Onity är den fjärde största låsleverantören i världen och vi har nu en färdig integration redo för marknaden. Detta innebär att vi nu kan erbjuda färdiga integrationer till fyra av världens största och marknadsledande låsleverantörer.

Tillsammans med vår partner protel hotelsoftware har vi nått nästa fas och det första pilotprojektet för protelVoyager med Zaplox mobila nycklar har startat. Utöver det har vi även färdigställt integrationen till ASSA ABLOYs nya cloud-baserade låssystem Vostio. Integrationen markerar nästa tekniksteg för partnerskapet och första kundavtalet är redan klart med fler prospekt under förhandling. Zaplox partnerskap med Agilysys fortsätter utvecklas och förra året resulterade i nära 20 avtal med drygt 7 500 rum. Denna mycket positiva trend har fortsatt under inledningen av 2021 och första kvartalet summerar till totalt 3 235 nya rum baserat på kundavtal med amerikanska hotell och kasinos.

Partnersamarbetet med Northwind/Maestro, vars kundbas inkluderar ca 250 000 rum, genererade ett nytt avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts i USA. Avtalet gäller för sex hotell med totalt 775 rum och är en ny integration med vår mobila nyckel app och Maestros webcheck-in lösning, WebPro. Vi planerar att erbjuda lösningen till fler av Maestros kunder som ett nytt alternativ till Zaplox befintliga integration för mobil in-och utcheckning.

Kundbasen växer med starkt produkterbjudande
Zaplox produktportfölj passar lika bra för budgethotell som för lyxhotell, samt för hotellkedjor som oberoende hotell. De flesta av våra befintliga kunder väljer Zaplox lösningar på ytterligare hotell efter ett lyckat initialt projekt. Ett exempel på det är Arlo Hotels som nu installerar Premium3 på nya boutiquehotellet Arlo Midtown på Manhattan i New York, vilket är kedjans tredje hotell med vår gästresa.

Under kvartalet tecknade vi även avtal med Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel i Visby, för Zaplox kiosklösning. Detta är Zaplox första avtal för hotell i Best Western kedjan och framöver kommer vi erbjuda fler hotell i kedjan vårt produkterbjudande.

Årets första kvartal brukar vara lite svårt att planera och förutse resultatmässigt, och det är ofta det svagaste och lugnaste kvartalet för året. Hotell och ägarbolag fokuserar på att slutföra budgetprocessen och att planlägga året. Vi är därför mycket nöjda med att vi har nått våra mål för kontrakterade dörrar och att våra partnersamarbeten fortsätter att generera försäljning i samma takt som tidigare. Vi ser positivt på starten av året och följer de målsättningar vi tidigare har kommunicerat.

Even Frydenberg
VD, Zaplox AB

Länk till Zaplox delårsrapport: 210526_Zaplox AB_delarsrapport_för_första_kvartalet_2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i delårsrapporten är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB, e-post: ca@skmg.se, telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....