Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 26 maj 2021, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Jonas Edelswärd, Svante Nilo Bengtsson, Even Frydenberg, Örjan Johansson, Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Carson Booth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Edelswärd. Stämman beslutade vidare att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Carl Fogelberg som huvudansvarig, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 40 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 14 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i bolaget.

 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB,
e-post: ca@skmg.se,
telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…