Kallelse till Zaploxs årsstämma

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Ragnar Josephson, Scheelevägen 17, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 skriftligen till Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Anmälan kan också göras per e-post bo-goran.jaxelius@zaplox.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 835 764 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framförande av Verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut

         a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 4. Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 5. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval.

Håkan Morän är civilingenjör och tidigare delägare av Cognimatics, som numera ägs av Axis Communications. Håkan Morän har lång erfarenhet från IT- och teknikorienterade företag såsom Satt Control och TAC. Sedan 2001 har Håkan Morän arbetat med att etablera och coacha flertalet start-up bolag bland annat som VD för Teknopol, som delägare och styrelseledamot i Noda och som grundare och styrelseledamot i Spiideo.

Linda Vallner har mer än 15 års erfarenhet inom Hospitality och är idag VP Business Development för protel hotelsoftware GmbH. Linda Vallner har tidigare varit Sales Consulting Director för Enterprise & Strategic Accounts hos Oracle Hospitality och Senior Director Business Development & eCommerce EAME för MICROS Systems Inc.

Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 17, i Lund samt på bolagets webbplats (www.zaplox.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i mars 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com
www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

You May Also Like…