Zaplox AB publicerar rapport för första halvåret 2017

Zaplox AB (”Zaplox”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2017. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zaplox.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 630 (299) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -7 693 (-6 626) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-10,42) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (95 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 870 (197) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 528 (-3 392) KSEK.

• Resultat per aktie* uppgick till -0,19 (-5,34) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Avtal med Arlo Hotels – två uppmärksammade boutique-hotell i New York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality (lås), Oracle (Property Management System – PMS) och en amerikansk samarbetspartner inom hotellösningar – Alice.

• One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i drift på sin anläggning med cirka 150 andelslägenheter. Anläggningen ingår i Ram Partners LLC., med cirka 32 000 lägenheter. Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).

• Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja med cirka 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö, lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).

• Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017. Symbol är ”ZAPLOX”.

Övriga händelser under andra kvartalet

• För att bredda marknaden har Zaplox utvecklat en virtuell kiosk för incheckning, vilken är levererad till Arp Hansen och ett SDK (Software Development Kit), vilket är under leverans till Meliá ovan.

• Samarbetet med Hotels.com utvecklas väl och i enlighet med avtalet som tecknades 2016, har Zaplox under andra kvartalet levererat ett SDK som Hotels.com utnyttjar för att integrera Zaplox funktionalitet i sin egen app.

• Under perioden anställdes Emma Dupont, med bakgrund från Expedia, Inc. i USA, som Sales Director North America och i samband med det flyttades Zaplox kontor i USA från Dallas till New York.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bo-Göran Jaxelius, med bakgrund som finanschef från bland annat Precise Biometrics, anställdes som Chief Financial Officer (CFO) på heltid. Han tillträder under september 2017. Samtidigt avslutar Jonas Edelswärd enligt avtal sitt konsultuppdrag som CFO på halvtid.

För fullständig halvårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…