Zaplox publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet 2021

Intäktsgenererande dörrar ökar men återkommande restriktioner påverkar leveranstiderna

Fjärde kvartalet för koncernen (2021-10-01 till 2021-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 669 (912) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 851 (-8 538) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,04 (-0,11) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 435 (-6 255) KSEK.
  • Likvida medel uppgick till 21 762 (5 322) KSEK vid periodens utgång.
  • Soliditeten** uppgick till 67 (51) %.

Helårsperioden för koncernen (2021-01-01 till 2021-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 989 (3 696) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -38 482 (-26 824) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,34) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Ackumulativ tillväxt av kontrakterade och intäktsgenererande dörrar (2019 – 2021)

Hämta rapporten här:

Zaplox_Delarsrapport_Q4_2021.pdf

 

Fjärde kvartalet i korthet

Zaplox och Best Western Hotel Group Scandinavia tecknar samarbetsavtal och erbjuder digital gästresa till medlemshotell

Best Western Hotel Group Scandinavia (BWH) som är ett ledande, globalt hotellnätverk tecknar samarbetsavtal med Zaplox för att erbjuda deras 160 medlemshotell med totalt cirka 15 000 rum en digital/mobil gästresa från Zaplox. Samarbetsavtalet är treårigt och ger medlemmarna möjlighet att snabbt och enkelt lansera sin egen gästresa med hjälp av Zaplox lösningar och beprövade integrationer till marknadsledande hotellås, och Property Management System (PMS). BWH Hotel Group är ett ledande, globalt hotellnätverk där gruppens medlemmar representerar flertalet hotellsegment från berömda lyxhotell, exklusiva och unika boutiquehotell, till prisvärda mindre hotell med komfort – alla designade för en personlig upplevelse. BWH Hotel Group, som är en franchise- organisation fungerar som en paraplyorganisation över gruppens 17 varumärken som bildar ett globalt nätverk med cirka 4 700 hotell utspridda över olika hotellsegment i fler än 100 länder.

ARP Hansen Hotel Group utökar samarbetet med Zaplox och tecknar avtal för Wakeup hotel i Aarhus

Arp Hansen Hotel Group, som är en av Danmarks största hotellkedjor med 13 hotell och två hostels med totalt över 5 000 rum, utökar sitt samarbete med Zaplox och tecknar ett nytt avtal för både Zaplox mobila gästapp Premium 3 och självbetjäningskiosk för Wakeup Aarhus i Danmark. Det nya avtalet, som innefattar 315 rum markerar Zaplox sjätte installation med Danmarks marknadsledande hotellgrupp. Nya Next House Copenhagen, med 1 650 bäddar, samt Steel House Copenhagen, Wakeup Bernstorffsgade, Wakeup Borgergade och Wakeup Carsten Niebuhrs Gade med totalt cirka 1 900 rum är sedan tidigare i drift med Zaplox kiosk och app.

Stor efterfrågan på Zaplox samtliga lösningar – nya kundavtal i Europa och Nordamerika

Trots kvarstående restriktioner och en hektisk sommarsäsong för många hotell, tecknade Zaplox flera nya kundavtal på både den europeiska och nordamerikanska marknaden. Avtalen omfattar lösningarna Zaplox SDK, Zaplox Kiosk, Zaplox mobila gäst app och mobila nyckelapp. Totalt sett adderar de nya avtalen med Delaware North Southland Park, Hotel Verdandi, Rolling Hills Casino, Route 66 Casino Hotel, Route 66 RV Resort, The Barrymore Hotel, The Brakeman Hotel, Tradewinds Island Resort och Vaeshartelt Hotel över 2 100 nya dörrar till Zaplox kundportfölj.

Partneravtal med Akia adderar högt efterfrågad funktionalitet för kommunikation till mobil gästresa

Ett strategiskt partnerskapsavtal med den molnbaserade gästmeddelandeleverantören Akia tecknades för den nordamerikanska och europeiska hotellmarknaden. Akia, som har cirka 1 000 kunder, primärt i Nordamerika, är en ledande leverantör av en kommunikationsplattform för automatisering av arbetsflöden, kund- och gästkommunikation och textmeddelanden. Partnerskapet
Vaeshartelt Hotel, bildar en marknadsdrivande allians som kompletterar och ökar konkurrenskraften i den kontaktfria mobila gästresan och stödjer hotellägarens digitaliseringsprocess.

Zaplox erhöll teckningsförbindelser på cirka 38 procent inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1

Zaplox större aktieägare samt personer ur styrelse och ledning avtalade om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen.

Zaplox offentliggjorde 80,23 procent utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

I samband med den företrädesemission som Zaplox genomförde under våren 2021 emitterades 119 178 816 teckningsoptioner av serie TO1. Den 9 december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO1. Totalt utnyttjades 95 620 374 teckningsoptioner för teckning av 47 810 187 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad på 80,23 procent. Zaplox tillförs därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

Tess Mattisson ny VD för Zaplox och Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot

Tess Mattisson blir ny VD för Zaplox och Zaplox nuvarande VD, Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot i Zaplox. Tess Mattisson tillträder den 21 mars 2022. Even Frydenberg fortsätter som VD fram till dess och kommer därefter i aktiv samverkan samarbeta med Tess under en längre övergångsperiod för att säkra Zaplox fortsatta tillväxt. Under Evens ledning från hösten 2020 fram till idag har Zaplox nått nya försäljningsnivåer och antalet kundinstallationer har ökat markant. Zaplox har nu mer än 45 000 kontrakterade dörrar och över 20 000 intäktsgenererande dörrar, vilket innebär en tillväxt på 43 procent respektive 89 procent.

 

VD HAR ORDET

Driftökningen fortsätter trots nya nedstängningar och ostadiga reseregler

Antalet kontrakterade dörrar ökar med över 30 procent och intäktsgenererande dörrar med hela 64 procent under året.

När hela världen trodde sig ha pandemins slut i sikte slog Omikron till och mattan rycktes ännu en gång bort under hotellägares stampande och frustrerade fötter. Trots detta fortsatte resandet under fjärde kvartalet i den mån det var möjligt med kontinuerliga nedstängningar och ostadiga restriktioner och inreseregler. Omvärldens osäkerhet har gjort att hotellindustrin har varit mycket försiktig med det tillskott som sommarsäsongen genererade, samtidigt bekräftar både hotell och gäster med kraft att digitala lösningar är avgörande för att hotellindustrin ska återhämta sig snabbt. En nyligen publicerad rapport visade att hela 66 procent av de tillfrågade hotellen planerade att öka sin IT-budget under 2022*.

Högre gästförväntningar en bestående pandemieffekt

Trots att pandemin för tillfället spelar en central roll i viljan och behovet av att investera i digitala gästresa kan hotell som väljer att erbjuda ett digitalt alternativ glädja sig över ett försprång när det kommer till gästens upplevelse. Allt fler undersökningar visar att resenärens förväntningar på hotellvistelsen idag är avsevärt högre än före pandemins utbrott och att mobila lösningar för in-och utcheckning numera anses vara fundamentala element i varje hotellvistelse. De stora internationella kedjorna fortsätter med standardiseringen av sina mobila gästresor och vi välkomnar utvecklingen då den påskyndar marknadens investeringstakt för digitala gör-det-själva lösningar. Även om det inte går lika fort som förväntat, kommer marknaden växa i takt med att de digitala lösningarna blir lika självklara som det traditionella serviceutbudet.

Pandemin fortsätter påverka men vi bibehåller installationstakten

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt att addera nya kontrakterade dörrar och öka antalet intäktsgivande dörrar. Trots nya oförutsedda nedstängningar ökade antalet intäktsgivande dörrar med mer än 10 procent, vilket följer upp det tredje kvartalets installationsrekord. För 2021, summerar vi 46 179 kontrakterade dörrar, vilket är en ökning med över 30 procent och 21 082 intäktsgivande dörrar, vilket innebär en ökning med 64 procent. Nämnda nedstängningar har dock resluterat i lägre månadsintäkter då hotellen återigen fått stänga och för att stödja våra kunder har vi då valt att inte fakturera månadsavgiften. Samtidigt har vi fortsatt med reducerade startavgifter för att attarhera nya kunder, vilket sammantaget påverkat kvartalets omsättning. Men med utgångspunkt från vår försäljningspipeline, och det faktum att vi medverkar i flertalet upphandlingar för större globala hotellkedjor, samt våra pågående och kommande leveransprojekt, har vi goda förutsättningar att nå vår målsättning på 70 000 kontrakterade dörrar och 40 000 aktiva dörrar under andra halvåret 2022.

I oktober tecknade vi ett samarbetsavtal med Best Western Hotel Group Scandinavia för en digital gästresa till deras medlemmar. BWH Group i Skandinavien har drygt 160 medlemshotell vilket summerar till uppskattningsvis 15 000 rum. I Visby är nu Best Western Strand och Solheim Hotel i drift med Zaplox kiosk och intresset från hotellgruppens medlemmar är högt.

Ett tecken på att Europa nu också fokuserar på digitaliseringen, är att flera nya avtal signerades även i andra delar av Europa, bland annat i Schweiz, Norge och Danmark, men på grund av stängda hotell, låg beläggning och brist på tillgänglig personal till följd av permitteringar har hotellen flyttat fram installationsprojektet. Kortsiktigt påverkar det kvartalets resultat av intäktsgivande dörrar, men ur ett långsiktigt perspektiv är den stora andelen nya avtal positiva eftersom de ger förutsägbara intäkter på lång basis.

Då Zaplox affärsmodell bygger på startavgifter och månatliga intäkter per hotelldörr finns det i teorin ingen korrelation mellan användandet av Zaplox lösningar och resultatet av intäktsgenererande dörrar. Men det är av allra största vikt för oss att fullt ut stödja våra kunders användning av våra lösningar under implementeringsfasen. Därför har vi under kvartalet utökat våra eftermarknadsinsatser och adderat fler möjligheter till att inhämta mätbara data och ”best practices” för att på bästa sätt bistå våra kunder som är i drift.

Kraftfulla integrationer förstärker Zaplox position

För Zaplox har kvartalet präglats av ett stort fokus på att fortsätta att anpassa och automatisera våra processer för att kunna leverera skalbara produkter ännu snabbare till marknaden. Utöver det, har flera nya partneravtal och integrationer färdigställts. Bland dessa ingår ledande PMS som Infor HMS och Mews, det globala betalningssystemet Elavon samt AKIAs platform för gästmeddelade. Dessa partnersamarbeten öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox då samtliga aktörer har en stark marknadsposition och stor kundbas både i Europa och Nordamerika. Framöver avser vi att utöka vårt partnernätverk till att inkludera fler tekniklösningar från hotellbranschens marknadsledare och på så sätt addera konkurrenskraftig funktionalitet, få tillgång till fler hotell och därmed också inträde på fler geografiska marknader.

Det nyss annonserade avtalet med Google är ett starkt bevis på att våra partnersamarbeten ökar vår konkurrenskraft och ger direkta resultat när vi tillsammans med dormakaba och Stayntouch nu levererar en mobil gästresa för Googles korttidsboenden med start för Bay View Suites i Silicon Valley.

I mellanöstern fortgår vårt nyligen annonserade partnerskap med systemintegratören Digiteck Vision. Inför 2022, utvärderar vi, tillsammans med våra partners, även Asien som en potentiell marknad för Zaplox. Ur ett strategiskt perspektiv är regionen, som dominerar internetanvändningen i världen och tillhör en av de snabbast växande marknaderna vad gäller antalet digitala användare, oerhört intressant för bolagets fortsatta tillväxt.

Mer än 80 procent utnyttjade TO1

Vi är mycket glada för det fortsatta förtroende som våra investerare ger oss. I december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO1. Totalt utnyttjades 95 620 374 teckningsoptioner för teckning av 47 810 187 aktier, vilket ger en utnyttjandegrad på drygt 80 procent. Zaplox tillfördes därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

Tess Mattisson tillträder som VD

Avslutningsvis vill jag välkomna Tess Mattisson som ny VD för Zaplox. Tess startar den 21 mars och kommer till Zaplox med en gedigen hotellbakgrund och ett stort nätverk för att leda bolaget till nästa nivå. Vi har under de senaste 18 månaderna genomfört en strategisk förändring med fokus på nya partnerintegrationer, en skalbar produktportfölj och en mycket lyckad kapitalisering. Zaplox starka team har djup teknisk expertis och kommersiell erfarenhet och bolaget är förberett för fortsatt tillväxt i en period där digitalisering är ett måste för hotellbranschen. Mitt aktiva engagemang i Zaplox kommer fortsätta, då jag kvarstår som styrelsemedlem. Zaplox utveckling och framgång är oerhört spännande och jag ser fram emot att fortsätta vara del av detta fantastiska bolag.

* 2022 Technology Study av Hospitality Technology Network

 

Even Frydenberg,

VD, Zaplox AB

 

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD

even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com

+32 468 07 88 02

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

You May Also Like…