Utfall i Zaplox AB:s (publ) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 deltagare.

”Zaplox har haft ett mycket spännande och intensivt år med en ökad försäljning under Covid-19-pandemin. Vi är mycket nöjda med utfallet och är tacksamma för de anställdas visade förtroende för bolagets strategi framåt.” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,053 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,546 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023.

Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,8 procent beräknat på antal aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission av units beslutad av extra bolagsstämman den 8 mars 2021 (beaktat full teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1).

Lund den 27 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…