Kommuniké från årsstämma Zaplox AB (publ)

Zaplox Pressmeddelande

Idag, den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Resultatdisposition och ansvarsfrihet
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 550 000 kronor, genom 200 000 kronor till styrelseordförande, 150 000 kronor till vice styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive styrelseledamoten Svante Nilo Bengtsson.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att omvälja Carson Booth, Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Svante Nilo Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter. Jonas Härdner nyvaldes till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Edelswärd och Even Frydenberg omvaldes till vice styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Carl Fogelberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2025. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2024, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

 • Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet

  a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

  Bolagsstämman fattade beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor” till ”lägst 1 972 000 kronor och högst 7 888 000 kronor” samt ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från ”lägst 12 500 000 och högst 50 000 000” till ”lägst 29 000 000 och högst 116 000 000”.

  b) Minskning av aktiekapitalet
  Bolagsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

 • Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
 • Aktiekapitalet ska minskas med högst 4 589 671,830 kronor.
 • Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 • För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 15 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, minska bolagets skuldbörda, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

  Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com

  För mer information, vänligen kontakta:
  Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
  Email: tess.mattisson@zaplox.com
  Telefon: +46 70 690 78 00
  Alternativt: ir@zaplox.com

  Om Zaplox
  Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…