Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 26 april 2018, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt beslutade om nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval. Stämman beslutade att välja MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i april 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Om Zaplox:
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com www.zaplox.com

Ladda ner som PDF

You May Also Like…