Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt beslutade om nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval. Stämman beslutade att välja MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i april 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

You May Also Like…