Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 maj 2021.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Röstformuläret finns på www.zaplox.com eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 25 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 25 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 18 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 238 357 632 (beaktat aktier under registrering hos Bolagsverket). Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och revisionsbolag.
 4. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 6. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets styrelse har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (punkt 4)
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jur kand Julia Ekerot eller, vid hennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda och/eller konsulter i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson, Håkan Morän och Svante Nilo Bengtsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Carson Booth väljs som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Jonas Edelswärd.

Carson Booth är för närvarande Chief Operating Officer för POS8 Limited och har mer än 30 års erfarenhet inom teknologilösningar för hotellnäringen och företagsledning. Dessförinnan har han bland annat varit Chief Executive Officer för SnapShot GmbH samt haft flera positioner inom Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc., inkluderande Global Vice President för Property Technology, General Manager för Starwood’s International Licensing Company och Vice President IT EMEA. Carson har en kandidatexamen i datavetenskap från University of Nevada Las Vegas.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Carl Fogelberg utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning (punkt 11)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att en valberedning skall utses inför årsstämman 2022 i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 40 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka fjorton (14) procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget (beaktat aktier under registrering hos Bolagsverket). Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

Övrigt
För giltigt beslut enligt punkten 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets kontor på IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats www.zaplox.com senast tre veckor före stämman och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com senast den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Zaplox kontor och på www.zaplox.com senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Zaplox AB (publ) har organisationsnummer 556816-4460 och säte i Lunds kommun.

Lund i april 2021

Zaplox AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…