Zaplox AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Zaplox AB (”Zaplox”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zaplox.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 883 (1 042) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 385 (-2 336) KSEK.

• Resultat per aktie1 uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.

Delårsperioden (2017-01-01 – 2017-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 2 511 (1 340) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -11 083 (-8 961) KSEK.

• Resultatet per aktie1 uppgick till -0,46 (-0,57) SEK.

• Soliditeten2 uppgick per den 30 september 2017 till 86 % (86 %).

1. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej eftersom en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

2. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Bo-Göran Jaxelius har under september 2017 tillträtt som CFO på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
  • Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK lösning (Software Development Kit3). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.

3. Zaplox SDK ger möjlighet för kunderna att integrera Zaplox-funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i sina egna mobila applikationer.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

  • Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.

Övriga händelser

  • Samarbetet med Hotels.com är inne i implementeringsfasen för de pilothotell som Zaplox tidigare skrivit avtal om. Zaplox SDK-lösning för incheckning, mobil nyckel och utcheckning integreras i Hotels.coms bokningsapp med 25 miljoner aktiva användare. Den första hotellkedjan som inom ramen för avtalet kommer att använda lösningen är CABINN hotels, som inledningsvis implementerar den på tre av sina nio hotell i Danmark.
  • Zaplox virtuella kiosk4 för incheckning har framgångsrikt tagits i drift och trimmats in på hotellkedjan Arp-Hansens Steelhouse, ett nytt hotell och lyxvandrarhemskoncept i Köpenhamn.

4. På hotellkedjor som inte har lås förberedda för mobila nycklar på alla sina hotell, kan gästen checka in med sin mobilapp, och använda Zaplox mjukvarubaserade lösning med självbetjäning för att generera en plastnyckel till sitt rum.

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…