Företrädesemission 2023

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 4 april 2023.
 • Teckningsperiod: 6 april – 20 april 2023 .
 • Handel i uniträtter: 6 april – 17 april 2023.
 • För varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 4 april 2023 erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
 • En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 13 – 27 november 2023, till kursen 0,03 SEK.
 • Teckningskurs för en unit är 0,04 SEK vilket motsvarar 0,02 SEK per ny aktie.
  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionsvolym: Cirka 22,9 MSEK vid fulltecknad företrädesemission. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Zaplox tillföras ytterligare cirka 8,6 MSEK.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier via botten- samt toppgarantier.
 • Styrelsens beslut om företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra
  bolagsstämma som avses hållas den 30 mars 2023.

Propsekt 2023

Emissionsfolder 2023

Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter

Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter

Mer information om Zaplox

Viktig information

Svenska

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras publiceras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara förbjuden enligt lag, och utgör inte ett erbjudande om försäljning, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper i bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara förbjuden enligt lag.

Aktierna i bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dessa nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Aktierna har inte heller registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller till förmån för en person som har sin hemvist, är bosatt eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (var och en benämnd ”Medlemsstat”), förutom Sverige, som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) riktas informationen som finns på denna del av webbplatsen endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i enlighet med artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade investerare”).

I Storbritannien får informationen som finns på denna del av bolagets webbplats endast distribueras till, och är endast avsedd för, ”kvalificerade investerare” i enlighet med Artikel 2(e) i Prospektförordningen, såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, och som är (i) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande form (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i) och (ii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Aktierna i bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana aktier kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns på denna del av webbplatsen.

Åtkomst till information och dokument på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Genom att ta del av informationen på denna del av webbplatsen intygas att sådant tillgodogörande görs i enligt med villkoren som anges ovan.

Engelska

 

The information contained in this section of the website is not intended for, and must not be distributed, published or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, the United States of America or any other jurisdiction where to do so might be forbidden by law, and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire any shares or other securities of the company in the United States of America, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such action would be forbidden by law.

The shares in the company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold within the United States of America absent registration or pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.

The shares have also not been and will also not be registered under applicable securities laws of Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore or South Africa or any other jurisdiction where it would be illegal or require registration or other action, and may therefore not be offered or sold on behalf of a person or for the benefit of a person domiciled, resident or located in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore or South Africa.

In any member state of the European Economic Area, EEA, (each a “Member State”), other than Sweden, that has implemented the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the “Prospectus Regulation”), the information on this part of the website is only addressed to and are only directed at qualified investors within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation (“Qualified Investors”) in that Member State.

In the United Kingdom, the information contained in this section of the company’s website may only being distributed to and is only directed at “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation, as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) and (ii) above together being referred to as “relevant persons”).The shares in the company are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such shares will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on the information on this part of the website.

Access to the information and documents contained on the following websites may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorized to access such information and documents. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of shares by them. No such registration or approval has been obtained outside Sweden. The company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

By accessing the information on this section of the website, it is certified that such utilization is done in accordance with the conditions stated above.