KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org.nr 556816-4460 (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på adressen Scheelevägen
27, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.
För att ha rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägaren vara införd i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, dvs. onsdagen den 22 mars 2023.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste därmed
begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) hos förvaltaren i god tid
före avstämningsdagen. Rösträttsregistrering som har genomförts senast fredagen den 24 mars 2023
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägaren dessutom anmäla sitt deltagande så att
anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 24 mars 2023. Anmälan ska ske skriftligen på
adress Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per
e-post till ir@zaplox.com med angivande av ”extra bolagsstämma”. Anmälan ska innehålla
information om aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt
uppgift om eventuella biträden (högst två) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav,
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Om aktieägaren är en juridisk person ska aktieägaren tillhandahålla en bestyrkt kopia av
registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar för den eller de individer som
representerar aktieägaren på stämman.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktens giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt relevanta
behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 februari 2023 att ändra bolagsordningen
  7. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 februari 2023 om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 6 – Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 februari
2023 att ändra bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedan. Fullständigt förslag till bolagsordning biläggs kallelsen.

Styrelsens föreslår att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 554 830,424 kronor och högst 30 219 321,696 kronor.”

Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Antalet aktier ska vara lägst 1 259 138 404 och högst 5 036 553 616.”

Punkt 7 – Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 februari
2023 om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier
och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare med följande villkor:

Styrelsen i Zaplox AB, org.nr 556816-4460, (”Bolaget”) beslutar, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, om en emission av högst 572 335 638 s.k. units på
nedanstående villkor.

Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption i Bolaget.
Detta innebär att högst 1 144 671 276 nya aktier och högst 572 335 638 nya
teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas
med högst 6 868 027,66 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att
Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 1 717 006,92 kronor vid
fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

1. Rätt att teckna nya units skall med företrädesrätt tillkomma de som påavstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.

2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte har tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier och med beaktande av avtal om topp- respektive bottengaranti.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 4 april 2023.

4. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,04 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie om 0,02 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckning av units med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023.

9. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

11. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 6 ovan kräver att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna röstar för beslutet.

Beslut enligt punkt 7 ovan kräver att minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna röstar för beslutet.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 och 7 ovan samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 16 mars 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Information om behandling av personuppgifter
I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets
integritetspolicy, som finns tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i februari 2023
Zaplox AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com
Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform
är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och
tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till
gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att
leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig
som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga
upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer
information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…