Zaplox öppnar dörrar för hotellbranschen

Rapport publicerad den 27 februari, 2018

Sammanfattning av bokslutskommunikén 2017 för koncernen.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 729 (749) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 568 (-25 715) KSEK.

• Resultat per aktie* uppgick till -0,36 (-1,64) SEK.

Helårsperioden (2017-01-01 – 2017-12-31)

Nettoomsättningen uppgick till 3 240 (2 091) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -19 671 (-34 685) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-2,22) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 83 % (73 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultatet per aktie.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2017

 •  Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017.
 •  Avtal med Arlo Hotels – två uppmärksammade boutique-hotell i New York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality (lås), Oracle (Property Management System – PMS) och en amerikansk samarbetspartner inom hotellösningar – Alice.
 •  One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i drift på sin anläggning med ca 150 andelslägenheter. Anläggningen ingår i Ram Partners LLC., med ca 32 000 lägenheter. Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).
 •  Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja med ca 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö, lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).
 •  Bo-Göran Jaxelius tillträdde tjänsten som CFO under september 2017 på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
 •  Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK-lösning (Software Development Kit). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.
 •  Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.
 •  Eric Michélsen tillträdde tjänsten som CTO under december 2017. Han har bland annat en bakgrund från ASSA ABLOY Hospitality som CTO. Eric har utöver en gedigen kunskap om hotellmarknaden även mångårig erfarenhet av införande av mjukvarulösningar.
 •  Pernilla Brodd tillträdde tjänsten som CMO under december 2017. Pernilla Brodd kommer närmast från inRiver PIM som global marknadschef. Pernilla har en lång och gedigen erfarenhet av varumärkes- och strategiarbete för expansiv tillväxt och försäljning från ett flertal mjukvarubolag.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2017

 •  Under 2017 inledde Zaplox samarbetet med Expedia och Hotels.com och vid Expedias årliga partnerevenemang i Las Vegas i december 2017 presenterades de Zaplox mobila nyckel i en live-demo inför 5 000 utvalda representanter från Expedias partnerhotell.
 •  Avtal tecknades i januari 2018 med det amerikanska snabbväxande teknikbolaget Porter & Sail som har ca 200 boutique- och lyxhotell på 60 orter i Europa och USA anslutna till sin concierge-app. Porter & Sail erbjuder en tjänst där hotell kan kommunicera sitt serviceutbud och aktiviteter till sina gäster. Avtalet innebär att Porter & Sail kan erbjuda även mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar med hjälp av Zaplox tjänsteplattform.

VD Magnus Friberg kommentar:

Fjärde kvartalet 2017 har karakteriserats av ett fortsatt arbete med att utveckla existerande kundrelationer och att fullgöra pågående pilotprojekt. Till detta kan läggas det fortsatta arbetet att generera nya kundavtal samt att bygga nya partnerskap i branschen. Zaplox befinner sig i en stark position där bolaget kan spela en viktig roll på den händelserika och expansiva hotellmarknaden, som hittills har präglats av konservatism. Branschen förändras dock i och med att den digitala tekniken nu gör sitt intåg och ändrar branschlogiken i grunden. När vi nu lägger 2017 till handlingarna och fokuserar på 2018 ser vi ljust på framtiden. Vi har rätt produkterbjudande i en växande marknad. Med stöd i en stark position på marknaden har vi därför höga ambitioner och högt ställda mål för att vara drivande i de förändringar som hotellnäringen står inför.

För fullständig bokslutskommuniké, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil. 

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…