Zaplox offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 20 april 2023. Teckningssammanställningen visar att 466 182 472 units, motsvarande cirka 81,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av uniträtter varav 449 313 415 units, motsvarande cirka 78,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 16 869 057 units, motsvarande cirka 3,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därmed togs inga bottengarantier i anspråk, medan toppgaranterna tilldelas cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 86,9 procent och Zaplox tillförs därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats units utan stöd av uniträtter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 april 2023 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 18,6 MSEK med eller utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 81,5 procent av Företrädesemissionen, varav 449 313 415 units, motsvarande cirka 18,0 MSEK eller cirka 78,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 16 869 057 units, motsvarande cirka 0,7 MSEK eller cirka 3,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därmed togs inga bottengarantier i anspråk, medan toppgaranterna tilldelas cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 86,9 procent och Zaplox tillförs därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De som har tecknat units utan stöd av uniträtter har tilldelats units i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 3 april 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 24 april 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 5 969 189,66 SEK till sammanlagt cirka 9 403 203,49 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 994 864 944 till sammanlagt 1 567 200 582. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Zaplox utspädd med cirka 63,48 procent.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 17, 2023.

Teckningsoptioner
Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att under perioden 11–27 november 2023 teckna nyemitterade aktier genom de vederlagsfria teckningsoptionerna. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en kurs om 0,03 SEK per aktie.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


You May Also Like…