Zaplox emitterar aktier till garanter efter den genomförda företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022, beslutat om att emittera 71 475 000 aktier som garantiersättning riktat till ett antal av de garanter som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde under perioden 6 – 20 april 2023, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.

De garanter som lämnade garantiåtaganden i företrädesemissionen hade möjlighet att välja att få ersättningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilket tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen. Sammanlagt har 17 garanter valt att få garantiersättningen utbetalad i aktier. Bolagets styrelse har med anledning därav idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022, om att emittera 71 475 000 aktier som ersättning till dessa garanter, vilket kommer öka Bolagets aktiekapital med 428 850,00 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en lyckad kapitalanskaffning och att uppfylla ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i from av aktier istället för genom kontant utbetalning.

Aktierna emitteras till en kurs om 0,02 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning. Samtliga aktier i den riktade emissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget. När dessa 71 475 000 aktier tillsammans med de 994 864 944 aktier som emitterades i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 1 638 675 582 aktier, och Bolagets aktiekapital till 9 832 053,492 kronor. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till cirka 4,36 procent efter att företrädesemissionen har registrerats.

Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med företrädesemissionen. Dock minskar den kontanta delen av garantiersättningen som Bolaget behöver betala ut till cirka 210 KSEK, från tidigare cirka 1,4 MSEK.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Zaplox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


You May Also Like…