Zaplox: Ändrade förslag inför årsstämma avseende styrelse och styrelsearvodering

Aktieägare representerande cirka 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att förslag till årsstämman den 9 juni 2020 avseende styrelse och styrelsearvodering ändras i enlighet med nedanstående.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (dagordningspunkt 10)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (dagordningspunkt 11)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag (dagordningspunkt 12)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Even Frydenberg.

Svante Nilo Bengtsson är VD för Marknadspotential AB som långsiktigt investerar i hel- och delägda rörelsedrivande bolag däribland Zaplox AB. Efter ekonomexamen i London 2001 arbetade han internationellt under fyra år. På plats i Asien, Europa och Nordamerika producerade Svante, tillsammans med hans team, ekonomiska rapporter som publicerades som specialbilagor i bl a. New York Times och Time Magazine. Efter ett par år som arbetande delägare i en internetstartup återvände han till Sverige och började jobba heltid för familjebolaget Marknadspotential AB. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Liljeholmens Stearinfabriks AB, Prolog Aktiebolag, Midway Holding Aktiebolag, ALG Holding AB och Solbacken Park AB. Styrelseledamot och VD i Marknadspotential Aktiebolag och Fair and Square Equity AB.

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…