Zaplox AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet för koncernen (2020-01-01 till 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 632 (945) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 268 (-7 778) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,20) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 762 (-9 354) KSEK
  • Likvida medel uppgick till 4 727 (42 984) KSEK vid kvartalets utgång.
  • Soliditeten** uppgick till 65 (83) %.

 * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 726 272 aktier. **Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform.
Avtalet innebär att ALICE anlitar Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app som kopplas till ALICE plattform, som skall erbjudas till ALICE ca 2 500 hotellkunder först i USA och Europa samt med möjlighet att utöka även till Latinamerika. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt den av Zaplox levererade ALICE app.

Övriga händelser under första kvartalet 2020

Zaplox tecknar avtal med Icelandair Hotels Group för leverans av populära Zaplox Kiosk
Icelandair Hotels Group (publ) tecknar avtal för för Zaplox Kiosk. Avtalet gäller totalt 1 162 rum fördelat på 10 av Icelandairs hotell på Island. Icelandair Hotels ska med hjälp av Zaplox Kiosk erbjuda sina gäster att checka in vid en självbetjäning kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox Kiosk integreras här med Oracle Opera PMS och låssystem från SALTO Systems och ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox och SkiStar utökar samarbetet med ny integration för uppskattad mobil gästresa
SkiStar AB (publ) signerar ett nytt avtal gällande ytterligare en låsintegration till Zaplox SDK för ASSA ABLOY Global Solution låssystem. SkiStar hanterar idag ca 6 500 stugor. Zaplox mobila nyckellösning ingår redan idag i SkiStars mobila gästresa och den nya integrationen möjliggör att de stugor som har mobilanpassade lås från ASSA ABLOY Global Solutions kan öppnas med en mobil nyckel från Zaplox.

Zaplox levererar mobila nycklar till Talking Stick Resort i Scottsdale, Arizona.
Zaplox ska leverera mobila nycklar inom ramen av sitt partnerskap med Agilysys till Talking Stick Resort in Scottsdale, Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort med en lång rad av utmärkelser både som hotell och kasino. Zaplox SDK integreras med Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Information om framtida kapitalbehov
Zaplox kommunicerade att enligt styrelsens och bolagsledningens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilket också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats på grund av COVID-19. Trots antalet nya avtal meddelar bolaget att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox befinner sig i en position där det enligt bolagsledningens och styrelsens bedömning kommer at uppstå ett kapitalbehov i slutet av Q2-2020 för att täcka bolagets kostnader. Styrelsen har därför föreslagit en företrädesemission om ca 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Zaplox byter Certified Adviser
Zaplox meddelar att bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) avseende tjänsten som Certified Adviser SKMG tillträdde den 6 april 2020.

COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad
Zaplox meddelar att COVID-19 påverkar hotellbranschen hårt då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under mars och april månad. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Zaplox ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

Zaplox offentliggör företrädesemission om ca 19,9 MSEK säkerställd till 85 procent varav 61 procent teckningsåtaganden.
Zaplox styrelse har beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt 16,9 MSEK motsvarande ca 85 procent av företrädesemissionen. Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid årsstämman den 9 juni 2020.

Övriga händelser efter periodens utgång

Zaplox signerar avtal för mobil gästresa med La Cantera Resort & Spa i Texas
La Cantera Resort & Spa i San Antonio, USA signerar avtal för Zaplox mobila gästresa med mobil in- och utcheckning, mobila nycklar och betalning. La Cantera har 496 rum och är en AAA® Four Diamond lyx resort i Texas. Zaplox mobila gästresa integreras här med Oracle Opera affärssystem, låssystem från dormakaba och betalningssystem från Shift4.

Hotel Hugo i New York väljer Zaplox för kontaktfri incheckning och mobil nyckel
Zaplox signerar avtal med Hotel Hugo i New York, USA för Zaplox gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar. Välkända Hotel Hugo har 122 rum och är ett uppskattat hotell på Manhattan. Zaplox kontaktfria, mobila gästresa integreras med Oracle Opera affärssystem, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och ALICE Hotel Operations Platform.

VD har ordet

Första kvartalet har präglats av COVID-19 pandemin och dess påverkan på hotellbranschen då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under senare delen av kvartalet. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Vi ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

Vi vet redan idag att COVID-19 pandemin kommer att ha en långsiktig inverkan på hotellbranschen och fortfarande är många hotell stängda, men samtidigt ser vi ett större fokus i branschen för digitalisering och en ökad efterfrågan på en mobil gästresa. Så när nu hotellen ska starta upp sin verksamhet igen så ska de leverera samma tjänster och kvalitet som tidigare, men med andra förutsättningar och sannolikt med reducerad personal. Resenärers krav på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i flygplan och hotell, kostnadseffektivt resande och hög gästsäkerhet kommer också öka. Synen på kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar som ”nice-to-have” förändras till ”need-to-have¨.

Framförallt märker vi en markant ökad efterfrågan i Nordamerika på våra lösningar både från hotell och partners, där flera avtal har signerats bara de senaste veckorna. Dessutom är det så att många av de hotell som har dragit ner på personal inte kommer att återgå till samma personalstyrka som tidigare vilket innebär att de behöver moderna hjälpmedel för att hantera huvudprocesserna på hotellet såsom in- och utcheckning.

Det är en förändring som drivs av branschens mål att generera gästbokningar och hotellgästernas behov av att kunna välja en kontaktfri in- och utcheckning med en mobil nyckel, utan att behöva trängas i kön till receptionen med andra gäster, samtidigt som gästen slipper hantera hotellets nyckelkort. Att Zaplox lösning även kan ge sänkta kostnader för personal i receptionen ökar ytterligare på intresset för våra tjänster i en utmanande framtid för hotellindustrin.

Vi kan förstås inte förutspå när pandemins påverkan på hotellmarknaden klingar av men vi känner oss helt övertygade om att Zaplox svarar upp väl mot hotellens förväntade krav på ett smidigare och säkrare sätt att checka in på ett hotell med låg risk för smittspridning samtidigt som hotellen arbetar med en kostnadseffektivare process för att checka in sina gäster. Många hotell inser att de måste agera nu och förbereda möjligheten för sina gäster att slippa trängas och stå i kö vid incheckning för att attrahera gäster efter pandemin. Den amerikanska hotellbranschens intresseorgan (AHLA) har officiellt definierat kontaktfri incheckning som en riktlinje för hotell i Nordamerika. Gästsäkerhet är högt prioriterat hos hotellen både i Europa och Nordamerika och kommer bli avgörande för hotellens konkurrenskraft, vilket är mycket positivt för Zaplox.

Under första kvartalet har vi ytterligare anpassat vår personalstyrka inom produktutveckling, då vi slutförde en ny produktgeneration runt årsskiftet 2019/2020 och nu kan öka fokus på leverans och försäljningsarbete. Vi har också agerat för att parera en förväntad temporärt lägre marknadsefterfrågan pga. COVID-19. Vi ställer nu om till en mer dynamisk resursstruktur där vi i ökad grad använder oss av externa resurser där vi har möjlighet att skala upp och resursallokera efter resursbehov.

Zaplox och våra partners agerar på samma hotellmarknad och de har naturligtvis också påverkats av pandemin, samtidigt så har säljaktiviteten ökat markant under andra kvartalet. Partnernätverket vittnar om en hög efterfrågan på kontaktfria lösningar för in- och utcheckning och refererar många prospekts direkt till Zaplox för en direkt försäljning. Utvecklingen av den nya gästappen enligt Zaplox avtal med ALICE för utvecklingen av ALICE gäst app pågår för fullt och flertalet Alice kunder väntar på att starta implementation av gäst appen.

 Zaplox produktportfölj innehåller bl.a. en kiosklösning för självincheckning, där gästen själv ställer ut sitt fysiska nyckelkort för åtkomst till hotellrummet och kan hantera betalning av sin vistelse direkt i kiosken vid utcheckning. Under första kvartalet valde Icelandair Hotel Group denna lösning för sina hotell på Island i ett avtal som inkluderar 10 hotell och 1 162 dörrar. En av Zaplox först kunder SkiStar valde att återigen utöka sin befintliga lösning med mobila nycklar genom att addera en ny låsintegration och vårt framgångsrika partnersamarbete med Agilysys genererade ett nytt avtal med Talking Stick Resort i USA, med 497 dörrar för mobila nycklar i Agilysys app rGuestExpress.

För att skapa bättre förutsättningar och bibehålla konkurrenskraften i Zaplox produkter och integrationer samt utöka våra partnersamarbeten offentliggjorde vi en till 85% säkerställd företrädesemission om ca 19,9 MSEK den 7 maj 2020. Genom företrädesemissionen uppskattar vi att vi kan säkerställa kapitalbehovet minst 12 månader framåt och fortsätta utveckla vidare vårt partnernätverk genom gemensamma sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och Nordamerika och därigenom öka tillväxten för Zaplox.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Zaplox AB – delårsrapport Q1 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

You May Also Like…