Zaplox AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2020.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251 (-9 950) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,13 (-0,25) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 849 (-7 940) KSEK.
  • Likvida medel uppgick till 4 084 (33 544) KSEK vid kvartalets utgång.
  • Soliditeten uppgick till 59 (80) %.

Första halvåret för koncernen (2020-01-01 till 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 917 (1 439) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 520 (-17 722) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,32 (-0,45) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 726 272 aktier.
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 Zaplox genomförde företrädesemission
På Zaplox årsstämma den 9 juni 2020 beslöts att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2020 berättigade till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Teckningsperiod var 18 juni till och med den 2 juli 2020.

Styrelseledamoten Hans Gummert anmälde eget utträde från Bolagets styrelse under maj månad.

På årsstämman i juni valdes en ny styrelse där Svante Bengtsson valdes in som ny ledamot. Omval skedde av Örjan Johansson, Håkan Morän, Jonas Edelswärd och Even Frydenberg, som även utsågs till ny ordförande.

Övriga händelser under andra kvartalet 2020

Zaplox levererar kontaktfri mobil gästresa till The Jefferson Hotel i Richmond
The Jefferson Hotel beställde i juni Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar. The Jeffersson Hotel, ett 5-stjärnigt hotell med 186 rum i centrala Richmond, Virginia, USA vill erbjuda sina gäster kontaktfri incheckning i en egen app. Zaplox lösning integreras här med Oracle Opera affärssystem och med låssystem från dormakaba.

Zaplox mobila nycklar i drift på Las Vegas ledande hotell & kasino
Zaplox lösning för mobila nycklar togs under juni i drift på två hotell & kasino med totalt 7 052 rum i Las Vegas, USA. Det är i samarbete med partners som Agilysys och ASSA ABLOY som de nu kan erbjuda sina gäster en mobil gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar från Zaplox.

XV Beacon Hotel i Boston väljer Zaplox mobila nycklar
Zaplox signerade i juni ett avtal gällande Zaplox Mobile Key App med det välkända boutiquehotellet XV Beacon Hotel, med 69 rum i Boston, USA. Zaplox lösning levereras i integration med låssystem

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zaplox rekryterar Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september, 2020. Jacques Canive kommer senast från rollen som konsult i eget bolag och som ekonomichef på Paxxo AB i Malmö. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef på Saba Software i Silicon Valley, USA, Business/Sales Controller på ST Ericsson i Lund samt som revisor på KPMG i Malmö.

 Företrädesemissionen tecknades till 318%
Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen och utfallet visade att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill inkom teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK.

Övriga händelser efter periodens utgång

 Zaplox tecknar avtal med Lockheed Martin Corporation för mobil gästresa och kiosk
Zaplox signerade i augusti ett avtal med Lockheed Martin Corporation i Bethesda, Maryland, USA. Avtalet gäller Zaplox mobila gästresa och kiosklösning för installation på företagets hotell med 183 rum i Lockheed Martin Center for Leadership Excellence i Bethesda. Zaplox kontaktfria, mobila in- och utcheckning, mobila nycklar och kiosklösning integreras med Oracle Opera affärssystem, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

 Zaplox levererar ny mobil nyckelapp till Lake House on Canandaigua i USA
The Lake House on Canandaigua, New York valde i augusti Zaplox kontaktfria mobila nyckelapp. Hotellet har 125 rum och ligger i hjärtat av The Finger Lakes som är ett uppskattat utflykts och semestermål på USA:s östkust. Zaplox lösningar integreras här med låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och StayNTouch affärssystem.

Zaplox levererar mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort i Kansas
I augusti signeras ytterligare ett avtal inom ramen av partnerskapet med Agilysys för att Zaplox ska leverera mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum i Mayetta, Kansas, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys affärssystem och låssystem från dormakaba.

Zaplox CFO byte
Zaplox Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius sade i början av juli upp sig från sin anställning hos Zaplox AB för att anta nya utmaningar. Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden för att säkerställa en ordnad övergång tills ny CFO tillträder. Under september kommer Jacques Canive att tillträda som ny CFO för Zaplox.

GrandLife Hotels i New York väljer Zaplox mobila gästresa
GrandLife Hotels, som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York tecknade under juli månad ett avtal för Zaplox mobila gästresa. Avtalet gäller 554 rum och på båda hotellen integreras Zaplox lösning med Oracles affärssystem Opera, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och Alice Platform.

VD har ordet

Det andra kvartalet har inneburit flera nya avtal, ett fortsatt starkt intresse från hotellmarknaden i USA och driftsättning av Zaplox mobila nycklar bl.a. på ett hotell & kasino med drygt 7 000 rum i Las Vegas. Även med många positiva händelser så får vi konstatera att vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar marknadsutvecklingen både i USA och Europa. Samtidigt bör det sägas att rådande omständigheter har varit positiv för efterfrågan av Zaplox tjänster, då COVID-19 har satt spotlight på behovet av kontaktfria, kostnadseffektiva och tidseffektiva digitala lösningar för hotellindustrin. Den kontaktfria gästresan är här för att stanna och gästernas krav på en säker in- och utcheckning med bibehållen distans gör att hotellen måste öka sin digitaliseringstakt och nu tillhandahålla kontaktfria möjligheter direkt i gästens mobiltelefon.

Efterfrågan för Zaplox lösningar på den amerikanska marknaden har ökat markant, och även om vi ännu inte har sett samma ökning av förfrågningar från europeiskt håll bedömer vi att det högst sannolikt samma utveckling kommer att ske i Europa längre fram. Hotellen vill välkomna sina gäster tillbaka med möjligheten att checka in och betala digitalt och öppna sitt hotellrum med en mobil nyckel och inte ett nyckelkort.

Partnersamarbeten genererar nya kunder
Zaplox partnersamarbete med Oracle Hospitality fortsätter att vara ett av Zaplox viktigaste partnerskap. Under andra kvartalet har vi utökat vår befintliga integration till Opera PMS, Oracles affärssystem för hotell, genom att addera kopplingar till Operas nya gränssnitt. Oracle, som har mer än 5 000 partners globalt, ser Zaplox som en prioriterad partner för den mobila gästresan till sina Opera kunder i USA och Europa.

Zaplox täta samarbete med Agilysys har också genererat nya avtal med flera resorts & kasinos i USA under kvartalet. Vidare skapar samarbetet med våra låspartners ASSA ABLOY, dormakaba och SALTO systems kontinuerligt nya affärsmöjligheter där kombinationen av partnerns produktkunskap och Zaplox mobila tekniska kompetens oftast ligger till grund för gemensamma nya och nöjda kunder.

Stark efterfrågan i USA
I USA ser vi en stark efterfrågan på vår mobila gästresa via våra nya modulära gästappar i 3 olika utföranden, vilka bland annat prissätts utifrån hur många funktioner kunden väljer att inkludera. Fördelen för de hotell som väljer Zaplox lösningar är att alla tre konfigurationer utgår från samma plattform, vilket innebär att ett hotell som startar med vår enkla och smidiga mobila nyckel app, enkelt kan uppgradera sin app och addera till mobil in- och utcheckning samt betalning i appen när behovet uppkommer. Skalbarhet och flexibilitet tillsammans med våra beprövade integrationer ger Zaplox konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna på marknaden.

Vi har tecknat nya avtal med flertalet hotell i USA såsom XV Beacon Hotel, The Jefferson Hotel och GrandLife Hotels, där de flesta leveransprojekten redan är igång, då hotellen är öppna och har gäster. Genom ordern från det ledande försvars- och säkerhetsföretaget Lockheed Martin Corporation till deras Excellence Center i USA kan vi bekräfta att kunder med mycket högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav väljer Zaplox lösningar. Vi genomgick en mycket omfattande säkerhetsundersökning och teknisk analys där både Zaplox app och kiosklösningar svarade upp mot deras högt ställda krav.

Leveransprojekten pågår
Under senare delen av kvartalet har övervägande del av de implementationsprojekt utifrån tidigare ingångna avtal som stoppades i början av pandemin startats upp igen. I vissa fall följer de nu projektplanen men några har förseningar på grund av Corona. Några hotell har inte öppnat ännu eller har infört lägre bemanning, varför den avslutande idrifttagningen är försenad.  I juni driftsatte vi vår mobila nyckellösning i samarbete med Agilysys och ASSA ABLOY på två av Las Vegas största hotell & kasino med totalt
7 052 rum. Under det tredje kvartalet kommer flera leveransprojekt tillsammans med Agilysys att driftsättas i USA.

Finansiellt Resultat
Nettoomsättningen ökade i det andra kvartalet och uppgick till 1,3 MSEK (0,5 MSEK) vilket motsvarar en omsättningstillväxt på +160% jämfört med samma period föregående år och är även den högsta omsättningen Bolaget haft hittills under ett kvartal. Även om ökningen sker från låga nivåer så gör vi bedömningen att efterfrågan ökat markant för Zaplox lösningar, framförallt i USA. Omsättningen under andra kvartalet består till största delen av startavgifter från de 8 nya signerade kundavtal som slutits under kvartalet, men även de återkommande månandsintäkterna ökar stadigt.

Rörelsekostnaderna har också minskat markant med -4,2 MSEK och uppgick till 7,4 MSEK (11,6) för kvartalet. Detta beror till stor del på att arbetet med att anpassa organisationen till ökad andel försäljning och leverans till kund jämfört med tidigare perioder när mycket kraft och kostnader lagts på produktutveckling. Vi är i en period av omorganisation för att optimera personalstyrkan för ökad försäljning och leverans vilket lett till att totala antalet sysselsatta i bolaget kunnat reduceras.  Givetvis har även COVID-19 påverkat våra processer och kostnader då t ex väldigt få resor har kunnat genomföras och planerade mässor ställts in. Bolaget har också utnyttjat de olika införda företagslättnaderna för personalkostnader mm som införts av myndigheterna under pandemin.  Rörelseresultatet är negativt och slutade på -5,2 MSEK (-9,9) i andra kvartalet men det är en klar förbättring jämfört med tidigare perioder.

Sammanfattningsvis så har vi under kvartalet tecknat avtal med flera högt profilerade hotell, några med ett större i antal dörrar och andra med färre antal dörrar. Vi är väl medvetna om att fler avtal med högre volym, dvs antal rum, är nödvändigt för att Bolaget skall nå långsiktig lönsamhet. Vi kan konstatera att våra partnersamarbeten i hög grad genererar nya kunder trots den pågående pandemin samt att vi parallellt arbetar med ett antal större hotellkedjor i USA och Europa där införsäljningsprocessen tar något längre tid. Just nu ser vi inte någon större avmattning av det ökade intresset för den kontaktfria gästresan och även om pandemin till viss del påverkar våra leveranser så har vi har god förhoppning om att den positiva trenden för bolagets utveckling fortsätter under kommande kvartal.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Zaplox AB Delårsrapport Q2 2020_200831

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

 Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Zaplox.com.

You May Also Like…