Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB

Idag, den 30 mars 2023, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 februari 2023 att ändra bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 554 830,424 kronor och högst 30 219 321,696 kronor samt § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 1 259 138 404 och
högst 5 036 553 616.

Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 23 februari 2023 om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 februari 2023 om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare med följande villkor:

 • Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption i Bolaget. Detta innebär att högst 1 144 671 276 nya aktier och högst 572 335 638 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst
  6 868 027,66 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 1 717 006,92 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.
 • Rätt att teckna nya units skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.
 • För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte har tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier och med beaktande av avtal om topp- respektive bottengaranti.
 • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 4 april 2023.
 • Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Teckning av units med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023.
 • Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
 • Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 • Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständig dokumentation kring extra bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com 
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…