Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 mars 2022 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av högst 286 167 819 aktier enligt följande villkor:

 • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.
 • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 april 2022.
 • Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under perioden 11 april 2022 till och med den 25 april 2022. Betalning skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,13 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 37 201 816,47 kronor (före emissionskostnader).
 • Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 • Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Stämman beslutade om emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 351 000 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor skall gälla.

 • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets nytillträdande VD Tess Mattisson.
 • Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 1 april 2022 till och med den 5 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
 • För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade erlägga betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderings-modell per den 31 mars 2022. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 11 april 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 till ett pris motsvarande 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden från och med den 18 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.
 • Styrelsen beslutar om tilldelning.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 • Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets nytillträdande VD skall erbjudas möjlighet att ta del av en eventuell värdetillväxt i bolagets aktie vilket förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och en fortsatt företagslojalitet under kommande år. Detta anser styrelsen ligger i samtliga aktieägares intressen.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 5 850 000, vilket motsvarar cirka 2 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.
 • Villkoren för teckningsoptionerna ska, med anledning av styrelsens beslut om företrädes-emissionen förutsatt av bolagsstämmans godkännande enligt dagordningspunkt 6, omräknas i enlighet med § 8 i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 • Optionsprogrammet innebär inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet.
 • Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Mot bakgrund av risken för spridningen av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Fullständig dokumentation kring extra bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 

 

You May Also Like…