Zaplox genomför företrädesemission

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande

Marknaden och Zaplox försäljning har inte utvecklats i den takt som förutsågs i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North 2017. De förväntningar på utrullningstakt Bolaget då kommunicerade kommer inte att nås och inte heller förväntar sig Bolaget att nå positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018. Bolaget genomför därför föreliggande företrädesemission för att finansiera rörelsen och stärka marknadspositionen inför den etablering av mobil gästresa som förväntas ske. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för marknads- och försäljningsinsatser och för att förstärka Zaplox erbjudande genom intensifiering av partnersamarbeten och ytterligare integrationer med partners.

Bakgrund och motiv

Zaplox är ett svenskt mjukvarubolag med säte i Lund som utvecklar, marknadsför och säljer programvara för en mobil gästresa på den globala hotellmarknaden. Zaplox mobila gästresa innefattar mobil incheckning, mobil nyckel, mobil utcheckning samt tilläggstjänster som reservation, meddelandetjänster och erbjudanden före, under och efter ankomst. Zaplox system har varit i kommersiell användning sedan 2011 och använts vid mer än två miljoner hotellövernattningar.

Den globala reseindustrin är under omvandling. Tillvägagångssättet för att söka och boka resor har förändrats genom möjligheten att digitalt boka resor. Mobilen blir i allt större utsträckning det naturliga verktyget och har till exempel inom flyg- och taxiresandet i hög grad blivit standard. Hotellindustrin har hittills varit sena till anpassningen men allt fler indikationer finns på att ett omvälvande skifte är förestående. De största hotellkedjorna, såsom Marriott och Hilton, leder utvecklingen och gör stora investeringar för att digitalisera hotellupplevelsen och skapa en komplett mobil gästresa. Övriga hotellkedjor kommer sannolikt att följa efter. Lås förberedda för mobila nycklar på hotellåsmarknaden är sedan ett par år tillbaka mycket vanliga och idag är så gott som alla nya lås som säljs förberedda för mobila nycklar.

Zaplox strategi bygger på att arbeta nära samarbetspartners såsom låstillverkare, hotellens affärssystem, online resebokningssajter som till exempel Hotels.com och fristående app-bolag inom hotellnäringen. Partnerskapen är en förutsättning för att integrera med lås och affärssystem men underlättar också säljprocessen och ger Zaplox tillgång till hotellkedjor som står i begrepp att införa eller utveckla sin mobila gästresa. Zaplox har ingått partnerskap med och gjort integrationer till världens tre största hotellåstillverkare; ASSA ABLOY Hospitality, dormakaba och SALTO Systems. Tillsammans har de en marknadsandel om cirka 70 procent av hotellåsmarknaden. Zaplox samarbetar med flera av de största affärssystem-leverantörerna som gemensamt täcker cirka 60 procent av hotellmarknaden. Hittills under 2018 har Zaplox tecknat avtal med fyra nya affärssystem, med protel, Maestro, Via System, Visbook, som har totalt 1,6 miljoner hotellrum anslutna till sina system. Flera av Zaplox partners marknadsför och säljer aktivt Zaplox lösning. Zaplox har ett exklusivt avtal med Hotels.com som mjukvaruleverantör av mobil check-in och mobil nyckel i deras app. Samarbetet är fortfarande i pilotfas, men kan i framtiden generera globala försäljningsmöjligheter för Zaplox genom de cirka 70 miljoner nedladdningarna av Hotels.com-appen som totalt gjorts av användare runtom i världen.

Tidsåtgången från det att ett hotell testat en lösning, till full implementation, har gått långsammare än Bolaget tidigare förutsett. Den mobila gästresan kommer att bli standard men hotellbranschen är generellt konservativ och stora förändringar tar tid. Bolaget upplever dock att den mobila gästresan har kommit allt högre på agendan och märker av detta bland annat genom att säljcyklerna blivit kortare och förfrågningarna fler. Under tiden marknaden mognar har Zaplox fortsatt förstärka sitt erbjudande främst genom ytterligare integrationer och partnersamarbeten som utökar den potentiella kundbasen samt reducerar time-to-market. Intäkterna är fortfarande begränsade, dels för att utrullningen ännu inte skett i stor skala och dels på grund av en abonnemangsaffärsmodell med en tonvikt på framtida återkommande abonnemangsintäkter, där volymtillväxten fortfarande är under uppbyggnad. Vid högre volym kommer affärsmodellen innebära en bra grund för stabila återkommande intäkter och tillväxt.

För att finansiera rörelsen har styrelsen beslutat om föreliggande Företrädesemission. Vid fullteckning tillförs Bolaget 47,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas enligt nedan prioriterad ordning.

–        50% för försäljningsinsatser och marknadsbearbetning, varav en del skall öka satsningen i USA där bolaget hittills haft en begränsad organisation;

–        30% för att intensifiera samarbetena med globala partners genom integration och gemensamma sälj- och marknadsföringsaktiviteter; och

–        20% för att utveckla nya tjänster samt vidareutveckling av nuvarande plattform.

Villkor företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att Zaplox aktiekapital ökas med högst 3 178 101,60 kr genom att högst 15 890 508 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Zaplox har rätt att teckna två (2) nya aktie för tre (3) befintliga aktier i bolaget.

Teckningskursen uppgår till 3 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Zaplox cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsåtaganden

Tre av bolagets större ägare, LMK Forward, Stiftelsen Industrifonden samt Swedish Growth Fund som tillsammans företräder ca 46% av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i företrädesemission. Samtliga medlemmar i Zaplox styrelse och bolagsledning, tillsammans med ett mindre antal övriga befintliga aktieägare, har åtagit sig att teckna sin pro-rata andel eller mer i företrädesemission uppgående till totalt 13% av företrädesemissionen. Därutöver har Jan Bengtsson genom bolaget Marknadskapital Aktiebolag åtagit sig att teckna cirka 28% av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 87 procent genom teckningsåtaganden. Samtliga teckningsåtaganden har gjorts utan ersättning. Teckningsåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen

17 oktober                                Kallelse till extra bolagsstämma

9 november                              Extra bolagstämma

14 november                             Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

16 november                             Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

16 november                             Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

19 november – 3 december       Teckningsperiod

19 – 29 november                    Handel i teckningsrätter

6 december                              Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 9 november, kl 13.00 i konferenslokalen Hellmuth Hertz på IDEON, Scheelevägen 17 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med företrädesemissionen. Det fullständiga prospektet kommer att finnas tillgängligt den 16 november på Bolagets hemsida (www.zaplox.com) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare för Zaplox i samband med företrädesemissionen.

Denna information

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.00 den 17 oktober 2018.

Om Zaplox AB

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…