Zaplox AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 477 (759) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 114 (-3 162) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,30 (-0,20) SEK.   
 • Soliditeten** uppgick per 31 mars 2018 till 78 % (70 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Inga väsentliga händelser förelåg.

Övriga händelser under första kvartalet 2018

 • Zaplox ingick avtal med amerikanska Porter & Sail, som innebär att de med hjälp av Zaplox SDK (Software Development Kit) kan erbjuda sina partnerhotell mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i sin existerade concierge-app.
 • Zaplox medverkade med låsttillverkaren dormakaba på 2018 AAHOA Annual Convention & Trade Show i Washington, USA samt på HT Next i San Diego, USA. Här presenterades Zaplox mobila gästresa med fokus på mobila nycklar.
 • På ITB Berlin 2018 – världens ledande reseindustrimässa – i mars, valde Oracle Hospitality, världens största leverantör av affärssystem för resebranschen, Zaplox som enda partner för att presentera lösningar för mobil in- och utcheckning samt mobila nyckeltjänster.
 • Hotel Lundia, som är kund till Zaplox sedan tidigare, genomförde en större lansering i samband med att Zaplox app blev tillgänglig för alla hotellets gäster. Appen erbjuder mobil incheckning, mobil nyckel för att öppna hotellrummet samt mobil utcheckning där gästen även kan betala sin hotellräkning.
 • Avtal tecknades med Portfolio Hotels & Resorts att införa Zaplox lösningar i deras nya SCP Hotel i Colorado Springs, USA. Hotellet är under byggnation och beräknas öppna under 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april 2018 ingick Zaplox ett partneravtal med Via System som ingår i danska AK Techotel-gruppen, Skandinaviens ledande leverantör av affärssystem till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS samt att Via System skall marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina ca 850 hotellkunder med ca 60 000 rum i Skandinavien.
 • I maj 2018 ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook PMS samt att Visbook koncernen skall marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina ca 700 hotellkunder med uppskattningsvis 70 000 rum i sju länder.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen och bolagsledningen för Zaplox har reviderat tidigare bedömning och konstaterar att bolaget troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018.
 • Zaplox ingick ett samarbete med Northwind Canada Inc., som säljer affärssystem för hotell. Partnerskapet innebär att Zaplox kan erbjuda sin mobila gästresa till de ca 800 hotellkunder med ca 80 000 rum som använder Northwinds PMS, Maestro. I samband med att partnersamarbetet inleddes medverkade Zaplox på Maestro Partner Conference i Toronto i april.
 • Tillsammans med ASSA ABLOY Hospitality medverkade Zaplox i april på National Indian Gaming Association (NIGA) Conference i Las Vegas, USA där Zaplox lösning för in- och utcheckning med mobila nycklar demonstrerades.
 • På årsstämman 26 april 2018 valdes Linda Vallner och Håkan Morän in som nya styrelseledamöter. Linda Vallner har cirka 15 års erfarenhet inom hospitality-branschen på ledande positioner inom sälj- och affärsutveckling på exempelvis Oracle Hospitality och Protel. Håkan Morän har lång erfarenhet i företagsledande poster från IT- och teknikorienterade bolag exempelvis Cognimatics, Teknopol, TAC och Spiideo. Samtidigt lämnade Lars Tilly och Martin Gemvik styrelsen.
 • I maj 2018 valde bolagets befintliga kund Arp-Hansen Hotel Group att teckna ytterligare ett avtal och även införa Zaplox lösningar på sina Wakeup Copenhagen Hotels, 4 hotell med ca 1 900 rum i Danmark.

VD Magnus Friberg kommentar:
Årets första kvartal har varit händelserikt. Zaplox har under första kvartalet fortsatt arbetet med att skapa så bra förutsättningar och positioner som möjligt för att ett stort antal hotelldörrar ska anslutas till vår lösning. Avgörande för en mer storskalig affär är därför samarbeten med olika partners. En genomtänkt partnerstrategi och avtal med starka partners gör att Zaplox i praktiken får en stor mängd säljare och ambassadörer. Vi märker redan att dessa ökat vårt inflöde av potentiella kunder.

Vårt nära samarbete med de globala och ledande låstillverkarna och PMS-leverantörerna inom hospitality-branschen har stärkts under kvartalet. Nya partneravtal har ingåtts och befintliga samarbeten har utvecklats och intensifierats. Under första kvartalet har vi även adderat viktiga PMS-integrationer. Vårt avtal med Northwind Maestro PMS innebär att vi kan erbjuda Zaplox lösningar till de ca 800 hotell som använder Maestro PMS. Partnersamarbetet med Via System, som ingår i danska AK Techotel-gruppen, markerar starten på en ny typ av samarbeten för Zaplox. Vårt exklusiva avtal och samarbete med Hotels.com fortskrider och under första kvartalet har ytterligare hotell i Skandinavien implementerat Zaplox lösning. Målet är att skala upp samarbetet ytterligare under 2018.

Givet ovanstående genomgång av första kvartalet och var Zaplox befinner sig i de olika relationerna till befintliga kunder, partners och potentiella kunder gör vi dock nu en sammantagen bedömning att Zaplox troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018. Intäkterna har inte kommit lika fort som vår tidigare bedömning var. Här är det dock värt att understryka att vi fortfarande är lika övertygade som tidigare om styrkan i Zaplox position och intäktspotentialen för bolaget på lång sikt.

Magnus Friberg,
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 den 29 maj 2018.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....