Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2018

Andra kvartalet för koncernen (2018-04-01 till 2018-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 013 (870) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 615 (-4 528) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,23) SEK

• Likvida medel uppgick till 21 182 (46 725) KSEK vid kvartalets utgång

• Soliditeten uppgick till 75 (88) %.

Första halvåret för koncernen (2018-01-01 till 2018-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 490 (1 630) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 728 (-7 693) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,39) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

• I april ingicks partneravtal med danska Via System A/S som ingår i en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem till hotell. Avtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS och att Via System A/S ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 850 hotellkunder med cirka 60 000 rum i Skandinavien.

• I maj ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook AS som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook AS PMS och att VisBook-koncernen ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 700 hotellkunder med cirka 70 000 rum i sju länder.

• I juni ingicks partneravtal med protel Hotelsoftware GmbH (”protel”) – en globalt ledande leverantör av PMS-system till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras i protels app och skall säljas via deras distributörsnätverk omfattande ca 90 länder. Avtalet innebär att Zaplox lösning säljs och marknadsförs till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

• Samarbete ingicks med Northwind Canada Inc., som säljer affärssystemet Maestro för hotell. Därmed erbjuds Zaplox lösning till deras cirka 800 hotellkunder med cirka 80 000 rum, framför allt i Nordamerika. I samband med att partnersamarbetet inleddes medverkade Zaplox på Maestro Partner Conference i Toronto.

• Tillsammans med ASSA ABLOY Hospitality medverkade Zaplox i april 2018 på National Indian Gaming Association (NIGA) Conference i Las Vegas, USA där Zaplox lösning för in- och utcheckning med mobila nycklar demonstrerades.

• På årsstämman i april valdes Linda Vallner och Håkan Morän till nya styrelseledamöter i Bolaget. Linda Vallner har cirka 15 års erfarenhet från ledande positioner inom hospitality-branschen. Håkan Morän har lång erfarenhet i företagsledande poster från IT- och teknikorienterade bolag. Samtidigt lämnade Lars Tilly och Martin Gemvik styrelsen.

• I maj valde Zaplox befintliga kund Arp-Hansen Hotel Group att teckna ytterligare ett avtal och att även införa Zaplox lösningar på sina fyra Wakeup Copenhagen Hotels med cirka 1 900 rum i Danmark.

• Genom partnern Via Systems A/S ingick Zaplox avtal med Charlottehaven i Danmark, avseende Bolagets nya tjänst Zaplox Traveler, som möjliggör att flera hotell samtidigt kan erbjuda en mobil gästresa i samma app och därmed får hotellen ett enklare och mer kostnadseffektivt arbete.

• I juni ingicks avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien. Avtalet ger Thunder Valley Casino Resort möjlighet att erbjuda sina gäster incheckning, mobil nyckel och utcheckning samt erbjudanden och anpassad information direkt till gästens mobil vid rätt tillfälle.

• Danska Odense Sport & Event A/S valde Zaplox Mobile Kiosk för att kunna erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och checka ut samt att ställa ut ett nyckelkort vid ankomst till nya Hotel Odeon.

• I delårsrapporten för första kvartalet konstaterade styrelsen och bolagsledningen för Zaplox att bolaget troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018.

• Under slutet av juni medverkade Zaplox vid Hospitality Industry Technology Exposition and Conference (HITEC®) i Houston, USA. HITEC® är världens största mässa för tekniklösningar till hotellbranschen som erbjuder en kombination av högkvalitativ utbildning och en presentation av de senaste industriprodukterna och tjänsterna från över 365 företag världen över.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Magnus Friberg kommentar:

Zaplox andra kvartal i år har präglats av flera viktiga framsteg för att lägga den grund som skapar förutsättningar för en stabil tillväxt. Vi följer i stort sett vår plan, som till stor del bygger på att våra löpande – så kallade repetitiva – månatliga intäkter ska öka i stadig takt. Hittills har våra intäkter i huvudsak utgjorts av engångsintäkter i form av startavgifter.

Samarbetsavtal och partnerskap är en bärande del för att vi ska få global spridning av vår lösning för den mobila gästresan. En lösning som vi bedömer ligger längst fram i världen. Under andra kvartalet ingick vi flera viktiga partnerskap och tecknade kundavtal som vi är övertygade om väsentligt förbättrar möjligheterna att ta oss in i nästa fas som innebär stabila och snabbt växande intäkter.

Under det andra kvartalet ingicks samarbetsavtal med fyra etablerade leverantörer av affärssystem för hotell, så kallade Property Management System (PMS). Det första ingicks med nordamerikanska Northwind Canada, som marknadsför sitt system Maestro. Därtill har vi under perioden även ingått partneravtal med Via System, VisBook och protel. Via System ingår i den danska AK Techotel-gruppen och är en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem (Picasso PMS) till hotell. VisBook har sitt säte i Norge och har cirka 700 hotellkunder i sju länder. Protel är en globalt ledande leverantör av affärssystem till hotell med säte i Tyskland. Bolaget är representerat över hela världen med ett tätt nätverk av samarbetspartners i över 90 länder.

Partnerskap med PMS-leverantörerna är ett viktigt utvecklingssteg för oss. Med dessa starka aktörer som säljpartners kan vi kostnadseffektivt nå fler kunder och göra det enklare för hotell givet deras befintliga PMS-system att välja Zaplox. Partnerskapen gör det möjligt att erbjuda vår mobila gästresa som en integrerad lösning till de kunder som redan använder våra samarbetspartners PMS-system. Protel, Visbook och Via System driver aktivt försäljningen av våra lösningar i egen regi och skapar således bättre förutsättningar för snabbare tillväxt i vår kundbas.

Antalet hotell som använder våra lösningar ökar kontinuerligt. Arp-Hansen Group (”Arp-Hansen”), Charlottehaven, Thunder Valley Casino Resort samt Odense Sport & Event har under kvartalet valt vår lösning. Att dessa bolag ingått avtal med oss bekräftar styrkan i vår lösning, som möjliggör sänkta kostnader, ökade intäkter och nöjdare hotellgäster som slipper köa vid in- och utcheckning och får tillgång till mobil nyckel m.m. Det nya avtalet med Arp-Hansen omfattar Wakeup Copenhagen Hotels nuvarande fyra hotell med 1 900 rum i Köpenhamn och Århus. Avtalet med Charlottehaven och Odense Sport & Event i Danmark är ett resultat av det nya partneravtal som vi ingick med Via System. Att vi även ingått avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien är glädjande och kan potentiellt ge oss fotfäste på den stora Kasino-marknaden i USA.

Under perioden har vi även utvecklat vår produktportfölj och lanserat två nya produkter, Zaplox GO och Zaplox Traveler. Zaplox Traveler är en så kallad community-app, som ansluter flera hotell i en och samma app där de kan dra nytta av tillgängliga tjänster som mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden. Fördelen för anslutna hotell är att de inte behöver lansera en egen app utan snabbt och enkelt kan erbjuda en mobil gästresa, vilket ger snabbare time-to-market både för hotellet och Zaplox. Zaplox GO, är en enklare produkt för en mobil gästresa, integrerad med hotellets låssystem men inte med PMS-systemet, vilket ger en snabbare implementationsprocess. Båda produkterna öppnar upp möjligheten för hotellet att stärka sin relation till sina gäster, öka effektiviteten och skapa starkare gästlojalitet.

Förutom att vi under kvartalet har stärkt vår position på marknaden ytterligare genom ökat antal kunder och samarbetspartners så ser vi också ett accelererande intresse från både hotellkunder och PMS-partners som har upptäckt potentialen i våra lösningar och de möjligheter som finns i att erbjuda en modern, smidig och effektiv mobil gästresa. Intäkterna har inte kommit lika fort som vår tidigare bedömning var, men vi är dock lika övertygade som tidigare om intäktspotentialen för bolaget på lång sikt. Vi blir dagligen bekräftade om den nytta som Zaplox lösningar skapar. Zaplox affärsprocess ser lite förenklat beskrivet ut som följer. När kundavtal signerats så genereras normalt en första engångsintäkt i form av startavgifter. Därefter sker implementationen av vald lösning tillsammans med kunden och inblandade lås- och PMS-företag m fl. Därefter testkörs och trimmas de nya processerna ofta under en period med något eller några pilothotell och därefter sker den stora utrullningen inom hotellkedjan, vilket då även innebär att de löpande månatliga intäkterna börjar genereras utifrån hur kunder väljer att skala upp den färdiga lösningen.

Avslutningsvis kan jag även nämna att vi följer vår plan avseende att utveckla organisationen, och rekryteringar pågår främst inom funktionerna för sälj, produkt och projektledning.

Magnus Friberg,
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…