Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 november 2018 klockan 13.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth-Hertz, Scheelevägen 17 i Lund. Registrering kan ske från och med kl. 12.45.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 2 november 2018, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 5 november 2018. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 2 november 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: bo-goran.jaxelius@zaplox.com
 • per brev till: Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70, Lund

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller flera justeringspersoner.

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

7) Beslut om företrädesemission enligt styrelsens förslag.

8) Framläggande av handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen.

9) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

10) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 15 890 508 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 178 101,60 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:

 • a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 • b) i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter;
 • c) i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas tre (3) kronor.
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 november 2018.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 19 november 2018 till och med den  3 december 2018.
5. Betalning för aktier ska ske senast den 13 december 2018.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
8. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 400 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar med början den 26 oktober 2018 (”Beräkningsperioden”), dock lägst kvotvärdet.
 2. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 30 december 2021.
 3. För varje teckningsoption ska erläggas en marknadsmässig premie att fastställas av styrelsen baserad på Black-Scholes optionsprismodell, varvid (i) den underliggande aktiens värde ska utgöra den volymviktade aktiekursen enligt punkt 1 ovan, (ii) volatiliteten ska vara den förväntade volatiliteten för aktien under teckningsoptionernas löptid (som beräknas och fastställs av en från bolaget oberoende optionsexpert) och (iii) som riskfri ränta ska vid beräkningen användas räntan på statsobligationer med en löptid motsvarande teckningsoptionernas löptid.
 4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett incitamentsprogram till anställda.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet och betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den 30 november 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 6. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med 26 oktober 2018. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.zaplox.com och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 23 835 764 aktier motsvarande 23 835 764 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Sedermera Fondkommission är Certified adviser för Zaplox AB (publ).

* * * * *

Lund den 17 oktober 2018

Styrelsen i Zaplox AB (publ)

Ladda ner som PDF

You May Also Like…