Aktieinformation

Ägarstruktur

Förteckning över de 10 största ägarna per den 30 december 2022:

ÄGARE AKTIER (ST) ÄGARANDEL (%)
Marknadspotential AB 152 999 999 26,73
SEB Life International 44 000 000 7,69
Avanza Pension 31 032 323 5,42
Theodor Jeansson 20 200 000 3,53
JP Morgan Chase Bank NA, w9 12 750 000 2,23
Yalla U2 AB 12 145 000 2,12
Six SIS AG, w8imy 11 540 008 2,02
Joakim Andersson 10 157 629 1,77
Gryningskust Holding AB 8 183 691 1,43
Banque Cantonale Vaudoise, w81my 7 500 000 1,31
Övriga 261 826 988 45,75
Totalt 572 335 638 100%

Insyn

Här hittar du Finansinspektionens insynsregister.

Aktieinformation

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamnet ZAPLOX. Aktiekapitalet uppgår till 39 107 290,92 SEK är fördelat på 572 335 638 aktier. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

 

Aktiekapitalets utveckling:

 

ÅR HÄNDELSE PRIS PER AKTIE (SEK) KVOTVÄRDE ÖKNING AV ANTALET AKTIER FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL TOTALT ANTAL AKTIER TOTALT AKTIEKAPITAL
2010 Bolagsbildning 100,00 100,00 500 50 000,00 500 50 000,00
2012 Nyemission 160,00 100,00 312 31 200,00 812 81 200,00
2012 Nyemission 196,85 100,00 254 25 400,00 1 066 106 600,00
2013 Split 100:1 1,00 105 534 0 106 600 106 600,00
2014 Nyemission 75,00 1,00 220 672 220 672,00 327 272 327 272,00
2014 Nyemission 137,00 1,00 201 350 201 350,00 528 622 528 622,00
2015 Nyemission 140,00 1,00 107 142 107 142,00 635 764 635 764,00
2016* Nyemission 1,00 1,00 15 000 000 15 000 000,00 15 635 764 15 635 764,00
2016 Minskning 0,20 0 -12 508 611,20 15 635 764 3 127 152,80
2017 Nyemission 5,50 0,20 8 200 000 1 640 000,00 23 835 764 4 767 152,80
2018 Nyemission 3,00 0,20 15 890 508 3 178 101,60 39 726 272 7 945 254,40
2020 Minskning 0,10 0 -3 972 627,20 39 726 272 3 972 627,20
2020 Nyemission 0,25 0,10 79 452 544 7 945 254,40 119 178 816 11 917 881,60
2021 Minskning . 0,06 0 -47 671 52,64 119 178 816 11 917 881,60
2021 Nyemission 0,24 0,06 119 878 816 7 150 728,96 238 357 632 19 068 610,56
2021 Aktieteckning 0,24 0,06 47 810 187 2 868 611,22 286 167 819 21 937 221,78
2022 Nyemission 0,13 0,06 286 167 819 17 170 069,14 572 335 638 39 107 290,92