Bilaga A - Villkor for teckningsopt ioner av serie TO 1 I Zaplox AB