Entries by

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB

Idag, den 24 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Beslut om […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org.nr 556816-4460 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2022. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som […]

Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Zaplox tar steget in på nya marknader i Europa och befäster samtidigt positionen i det amerikanska kasinosegmentet ytterligare. Andra kvartalet för koncernen (2022-04-01 till 2022-06-30) • Nettoomsättningen uppgick till 1 225 (879) KSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 408 (-10 711) KSEK. • Resultat per aktie* uppgick till -0,02 (-0,06) SEK. • […]

Emissionen registrerad och handel med BTA upphör

Zaplox AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 25 april 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 2 juni 2022, Utsökningsdag är den 7 juni 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 9 juni 2022.   För mer information, vänligen […]

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 mars 2022 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 […]