Entries by

Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Zaplox tar steget in på nya marknader i Europa och befäster samtidigt positionen i det amerikanska kasinosegmentet ytterligare. Andra kvartalet för koncernen (2022-04-01 till 2022-06-30) • Nettoomsättningen uppgick till 1 225 (879) KSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 408 (-10 711) KSEK. • Resultat per aktie* uppgick till -0,02 (-0,06) SEK. • […]

Emissionen registrerad och handel med BTA upphör

Zaplox AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 25 april 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 2 juni 2022, Utsökningsdag är den 7 juni 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 9 juni 2022.   För mer information, vänligen […]

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 mars 2022 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 […]

Kallelse till extra bolagsstämma Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org.nr 556816-4460, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som […]

Zaplox AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 37,2 MSEK

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilka säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Zaplox at Luxury and Boutique Hotel Event – The Independent Hotel Show in Amsterdam, March 16-17

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), which offers hotels, casinos, and resorts a contact-free mobile guest journey, announce its participation at The Independent Hotel Show Amsterdam on March 16-17, 2022, an event dedicated to supporting the needs of the modern and independent boutique and luxury hotelier Zaplox will showcase its innovative series of digital guest solutions, which […]